Rie Boulund (M)Shlomo Gavie (C)Kerstin Rosell (S)Thomas Fagenheim (S)Kerstin Klang (SD)Elisabet Karlsson (L)Anita Andersson (KD)Ulla Lindén (S)

10  Download (0)

Full text

(1)

Protokoll Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2018-05-23

Sammanträdestid

09:15-09:30 samt 10:50-10:55

Ledamöter Rie Boulund (M)

Shlomo Gavie (C) Kerstin Rosell (S) Thomas Fagenheim (S) Kerstin Klang (SD) Elisabet Karlsson (L) Anita Andersson (KD) Ulla Lindén (S)

Tjänstgörande ersättare Irhan Kasic' (S) ersätter Gunnar Andersson (S) §§ 116-117, 122

Monica Hansson (C) ersätter Maria Larsson (C) §§ 116-117, 122

Tomas Jansson (V) ersätter Marcus Dufwa (S) § 117

Bengt Mård (C) ersätter Markus Jöngren (MP) §§ 116-117, 122

Henrik Bertilsson (M) ersätter Gert Persson (M) § 122

Andreas Engebrethsen (S) ersätter Marcus Dufwa (S) §§ 116, 122

Ersättare Andreas Engebrethsen (S), jäv § 117 Henrik Bertilsson (M) §§ 116-117 Tomas Jansson (V) §§ 116, 122 Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef

Lisa Lindskog, nämndsekreterare Anna Hedin, vik nämndsekreterare Luis Soto, avtalscontroller § 117

Jenny Bengtsson, utredningssekreterare § 122

Paragrafer §§ 116-117, 122

Justering Ordföranden och Kerstin Klang (SD).

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

Ordförande ...

Rie Boulund

1

(2)

Justerare ...

Kerstin Klang (SD)

(3)

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2018-05-23 och anslaget samma dag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2018-05-23 Datum då anslaget sätts upp 2018-05-23 Datum då anslaget tas ned 2018-06-14

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

3

(4)

Innehållsförteckning

Formalia, val av protokolljusterare

§ 116 Yttrande till tingsrätten (SU § 236)

§ 117 Upphandling personlig assistans 2017/183

§ 122 Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro

2018/36

(5)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-05-23

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 116

Yttrande till tingsrätten (SU § 236) KS

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5

(6)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-05-23

Utdragsbestyrkande

1 (2)

§ 117

Upphandling personlig assistans, SOC 2017/183

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Fatta tilldelningsbeslut i enlighet med presenterat förslag

2. Uppdra åt socialnämndens ordförande och socialchef att teckna avtal med Ny Kraft AB org. Nr. 5568957400.

3. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser fattande av tilldelningsbeslut i rubricerad upphandling.

Motivering av beslut

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av personlig assistans för brukare som valt Falkenbergs kommun som utförare. Anbud har därför infordrats.

Ekonomi

Bedömning av utvärderingskriterier lämnas muntligen på avdelningssamverkan, arbetsutskott, central samverkan och socialnämndsmöte.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-04-20

Utvärderingsrapport avseende upphandling av personlig assistans.

Yrkanden

Kerstin Rosell (S) yrkar att kommunen planerar för att långsiktigt utföra personlig assistans i egen regi och att personlig assistans inte ska

upphandlas.

Shlomo Gavie (C), Monica Hansson (C), Kerstin Klang (SD), Gert Persson (M), Bengt Mård (C), Anita Andersson (KD) och Elisabet Karlsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande Rie Boulund (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kerstin Rosells (S) ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

Kerstin Rosell (S), Ulla Lindén (S), Thomas Fagenheim (S), Irhan Kasic´(S) och Tomas Jansson (V) reserverar sig mot beslutet.

(7)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-05-23

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Jäv

Andreas Engebrethsen (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

7

(8)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-05-23

Utdragsbestyrkande

1 (3)

§ 122

Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro , SOC 2018/36

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Lämna redovisat yttrande vidare till kommunstyrelsen för samordning.

2. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag från revisorerna i Falkenbergs kommun har PwC granskat hur kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar med frågor gällande arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Granskningen har resulterat i en granskningsrapport där PwC gör bedömningen att kommunstyrelse och berörda nämnder delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete, och att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron.

PwC redovisar utifrån granskningsrapporten följande rekommendationer:

 Revidera delegationsförteckningen för socialnämnden

 Säkerställ att nämnderna får del av den rapportering som anges i styrande dokument samt att dokumentera uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

 Besluta om arbetsmiljömål för nämnderna i enlighet med styrande dokument

 Säkerställa att behov av åtgärder i fastigheter omhändertas inom kommunkoncernen

Kommunstyrelsen har med anledning av revisionsrapporten begärt yttrande från socialnämnden.

Motivering av beslut

PwC har i revisionsrapporten ”Granskning av kommunens arbete med arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro” lämnat rekommendationer till fortsatt arbete för kommunstyrelsen och berörda nämnder. Socialnämnden har utifrån de rekommendationer som framkommer i revisionsrapporten gjort följande bedömningar.

Angående rekommendation om revidering av socialförvaltningens delegationsförteckning

Socialnämnden instämmer i att formuleringen är otydlig i

delegationsförteckningen. För att tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöfrågor utifrån rekommendation från PwC föreslår socialnämnden att

delegationsförteckningen revideras. Det finns inför en revidering behov av att tillsammans med övriga förvaltningar se över hur delegering av

(9)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-05-23

Utdragsbestyrkande

2 (3)

arbetsmiljöfrågor ska skrivas in i delegationsförteckningarna för att de olika delegationsnivåerna ska bli tydliga och att formuleringarna ser likadana ut oavsett förvaltning. Det har även tillkommit chefsled, områdeschefer, vars delegation också behöver förtydligas. Frågan arbetas vidare med på central nivå och delegationsförteckningen tas därefter upp för revidering i

socialnämnd.

Angående rekommendation om att säkerställa att nämnderna får del av den rapportering som anges i styrande dokument

Socialnämnden föreslår utifrån rekommendation från PwC att redovisning av sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor, arbetsskador, sjukersättningar och rehabiliteringsarbete presenteras för socialnämnd i samband med delårs- och årsrapport.

Angående rekommendation om att dokumentera uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Socialnämnden föreslår utifrån rekommendation från PwC att lämpliga lösningar på system för att följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheterna ses över. Förslag på lösning är att undersöka möjligheter till att föra in

arbetsmiljöarbetet i verksamhetssystemet Stratsys. Detta möjliggör för strukturerad och dokumenterad uppföljning av riskbedömningar, handlingsplaner och åtgärder i verksamheterna. På detta vis säkras att arbetsmiljöarbetet kan följas upp även på övergripande nivå.

Angående rekommendation om beslut om arbetsmiljömål för nämnderna i enlighet med styrande dokument

Utifrån rekommendation från PwC föreslår socialnämnden att det formuleras ett förvaltningsövergripande arbetsmiljömål som tas upp för beslut i socialnämnd under hösten 2018 och som gäller för år 2019. Som underlag för målformulering kan sammanställning av resultat från medarbetarenkäten användas.

Angående rekommendation om att säkerställa att behov av åtgärder i fastigheter omhändertas inom kommunkoncernen

På socialförvaltningen finns en lokalsamordnare som förvaltningens enhetschefer kan kontakta när det gäller åtgärder som rör fastigheten.

Lokalsamordnaren sköter då kontakten och samordningen med

fastighetsägaren. Socialnämnden bedömer att denna tjänst täcker det behov av samordning med fastighetsägare som påtalas i rapporten.

Ekonomi

Förslaget bedöms inte påverka socialnämndens ekonomi.

9

(10)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-05-23

Utdragsbestyrkande

3 (3)

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-04-26

Fördelning av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter Anvisning för systematiskt arbetsmiljöarbete

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-26

Figure

Updating...

References

Related subjects :