• No results found

Självkänsla hos extremt prematurfödda barn – en kvantitativ tvärsnittsstudie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Självkänsla hos extremt prematurfödda barn – en kvantitativ tvärsnittsstudie"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Självkänsla hos extremt prematurfödda barn –

en kvantitativ tvärsnittsstudie

Karin Hoffman Therése Brömster

Vårterminen 2015

Självständigt arbete 15 HP

Masterprogrammet i omvårdnad 120 HP

Handledare: Ulf Isaksson Universitetslektor Institutionen för omvårdnad I samarbete med Aijaz Farooqi medicinsk chef barnavdelning 4 NUS Umeå

(2)

Abstrakt

Bakgrund: Vården av extremt prematurfödda barn (EPB) har gått mycket framåt och i olika länder är de olika aktiva i omhändertagandet vid födseln av dessa barn. Omvårdnaden har stor betydelse för hur dessa barn ska klara sig utan svåra men. The Newborn Individualized

Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) är en strategi för hur EBP bör skötas i förhållande till vad de klarar av och har visat sig ha betydelse för att skydda dessa barns känsliga hjärna. God smärtlindring är också viktigt då smärtan är skadlig för hjärnans utveckling både på kort och lång sikt. Barnets anknytning till sina föräldrar har betydelse för deras självkänsla. Självkänsla hos extremt prematurfödda barn är inte så väl studerat varför syftet med studien är att undersöka självskattad självkänsla hos extremt prematurfödda barn.

Metod: Urvalet bestod i en totalpopulation av EPB födda i Sverige mellan mars 1990-april 1992 och en kontrollgrupp bestående av barn födda på samma sjukhus, med samma kön och så nära födelsedatum som möjligt i fullgången tid och med en normal födelsevikt. Alla barn har fyllt i självskattningsformuläret ”Jag tycker jag är”. Chi2-test, t-test och Mann-Whitney U- test har utförts för att jämföra grupperna. Signifikansnivån var satt till p=0,050.

Resultat: EPB skattade sig lägre jämfört med barnen i kontrollgruppen förutom inom domänen relationer till familjen där de skattar sig högre. De EPB med intraventrikulär hemorragi (IVH) grad III-IV/PVL skattade sin självkänsla signifikant lägre än de EPB utan.

Mellan EPB med socioekonomiska risker och utan socioekonomiska risker fanns inga signifikanta skillnader vad gäller självskattning för självkänsla, medan det fanns signifikanta skillnader inom flera domäner för barnen i kontrollgruppen mellan barnen med och utan socioekonomiska risker.

Slutsats: De flesta EPB skattar sin självkänsla inom normalvariationen dock skattar de den lägre inom flera domäner jämfört med kontrollgruppen. Troligtvis har både omvårdnaden och föräldrar inverkan på hur barnen skattar sin självkänsla.

Nyckelord: Extremt prematurfödda barn, självkänsla, Jag tycker jag är, Callista Roy, omvårdnad

References

Related documents

Någon lösning måste man föreslå när man varje dag blir förbannad över den lokala och globala maktens orättvisor och övergrepp mot folk som inte kän- ner sina

Massmedias tolkningsföreträde leder också till att de kan bidra med att förstärka den rådande diskursen för ett socialt problem genom att skriva på ett specifikt sätt (Thomassen

Genom vår empiri och de citat vi presenterar kan vi se att våra informanter följer sina män då de inom arbetsmarknaden och även i de privata hemmen hur våra

Det vore intressant att undersöka den fysiska självkänslan, även kopplad till deltagande i integrerad fysisk fritidsaktivitet, hos fler barn med Aspergers syndrom för att se

Resultaten från analysen i denna uppsats bör alltså tolkas som att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan lärosäten med en hög andel studenter med hög SEB

Att man på något sätt ändå tar till sig barnet och pratar och försöker reda ut och låter barnet själv til exempel i en konfliktlösning att de får vara med och reda ut det så

För att kunna ge rätt stöd till barn med urininkontinens och för att ha förståelse för hur barns livskvalitet och självkänsla påverkas i olika åldrar är det viktigt att

En förklaring till varför sambandet är positivt kan vara att de som har hög självkänsla också tenderar att skatta sig som kompetenta inom områden som är viktiga för dem