• No results found

Självkänsla hos extremt prematurfödda barn – en kvantitativ tvärsnittsstudie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Självkänsla hos extremt prematurfödda barn – en kvantitativ tvärsnittsstudie"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Självkänsla hos extremt prematurfödda barn –

en kvantitativ tvärsnittsstudie

Karin Hoffman Therése Brömster

Vårterminen 2015

Självständigt arbete 15 HP

Masterprogrammet i omvårdnad 120 HP

Handledare: Ulf Isaksson Universitetslektor Institutionen för omvårdnad I samarbete med Aijaz Farooqi medicinsk chef barnavdelning 4 NUS Umeå

(2)

Abstrakt

Bakgrund: Vården av extremt prematurfödda barn (EPB) har gått mycket framåt och i olika länder är de olika aktiva i omhändertagandet vid födseln av dessa barn. Omvårdnaden har stor betydelse för hur dessa barn ska klara sig utan svåra men. The Newborn Individualized

Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) är en strategi för hur EBP bör skötas i förhållande till vad de klarar av och har visat sig ha betydelse för att skydda dessa barns känsliga hjärna. God smärtlindring är också viktigt då smärtan är skadlig för hjärnans utveckling både på kort och lång sikt. Barnets anknytning till sina föräldrar har betydelse för deras självkänsla. Självkänsla hos extremt prematurfödda barn är inte så väl studerat varför syftet med studien är att undersöka självskattad självkänsla hos extremt prematurfödda barn.

Metod: Urvalet bestod i en totalpopulation av EPB födda i Sverige mellan mars 1990-april 1992 och en kontrollgrupp bestående av barn födda på samma sjukhus, med samma kön och så nära födelsedatum som möjligt i fullgången tid och med en normal födelsevikt. Alla barn har fyllt i självskattningsformuläret ”Jag tycker jag är”. Chi2-test, t-test och Mann-Whitney U- test har utförts för att jämföra grupperna. Signifikansnivån var satt till p=0,050.

Resultat: EPB skattade sig lägre jämfört med barnen i kontrollgruppen förutom inom domänen relationer till familjen där de skattar sig högre. De EPB med intraventrikulär hemorragi (IVH) grad III-IV/PVL skattade sin självkänsla signifikant lägre än de EPB utan.

Mellan EPB med socioekonomiska risker och utan socioekonomiska risker fanns inga signifikanta skillnader vad gäller självskattning för självkänsla, medan det fanns signifikanta skillnader inom flera domäner för barnen i kontrollgruppen mellan barnen med och utan socioekonomiska risker.

Slutsats: De flesta EPB skattar sin självkänsla inom normalvariationen dock skattar de den lägre inom flera domäner jämfört med kontrollgruppen. Troligtvis har både omvårdnaden och föräldrar inverkan på hur barnen skattar sin självkänsla.

Nyckelord: Extremt prematurfödda barn, självkänsla, Jag tycker jag är, Callista Roy, omvårdnad

References

Related documents

Kunskap och attityder jämtemot stress, stressrelaterade risker och tecken ansågs som predisponibla faktorer. Före interventionen fanns inga signifikanta skillnader i kunskap

Thesis Booklet for Diploma Project Karin Andreasson Spring 2017 KTH School of Architecture Studio 7 Supervisors: Elizabeth Hatz and Peter Lynch.. Exterior of Mole

Vi är två studenter på Högskolan i Jönköping som för närvarande arbetar med en C-uppsats i svenska under vår utbildning till lärare. Vi har sammanlagt valt ut tio gymnasieskolor

The qualitative content analysis highlighted three sub-categories in the motivation category which are (General CS interest – Career aspiration – External influence). The

[r]

Någon lösning måste man föreslå när man varje dag blir förbannad över den lokala och globala maktens orättvisor och övergrepp mot folk som inte kän- ner sina

Massmedias tolkningsföreträde leder också till att de kan bidra med att förstärka den rådande diskursen för ett socialt problem genom att skriva på ett specifikt sätt (Thomassen

Eleverna var positiva till att ha mer skolidrott vid båda enkät tillfällena, men det blev en liten förändring vid andra tillfället, där fler elever ville att det skulle vara

Hypotesen inför studien var att det finns ett samband mellan användande av sociala median Instagram och självkänsla, samt att kvinnor använder sig mera av Instagram än män.. Totalt

För att kunna ge rätt stöd till barn med urininkontinens och för att ha förståelse för hur barns livskvalitet och självkänsla påverkas i olika åldrar är det viktigt att

En förklaring till varför sambandet är positivt kan vara att de som har hög självkänsla också tenderar att skatta sig som kompetenta inom områden som är viktiga för dem

Eftersom studien syftar till att undersöka hur katter utnyttjar sitt burutrymme kommer litteraturöversikten att fokusera på burhållningens inverkan på katter, vad stress har

Strömlevande öring, ofta i mindre vattendrag företar också vandringar, uppströms under försommaren för födosök och sedan nedströms till mer lugnflytande och djupare partier för

Det är uppsatsförfattarnas förhoppning att resultatet kan bidra till större förståelse hos verksamma pedagoger vilket kan leda till att de arbetar mer målmedvetet

Genom vår empiri och de citat vi presenterar kan vi se att våra informanter följer sina män då de inom arbetsmarknaden och även i de privata hemmen hur våra

Det vore intressant att undersöka den fysiska självkänslan, även kopplad till deltagande i integrerad fysisk fritidsaktivitet, hos fler barn med Aspergers syndrom för att se

Resultaten från analysen i denna uppsats bör alltså tolkas som att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan lärosäten med en hög andel studenter med hög SEB

Likaså av Linder och medarbetare (2018), som när de undersökte eventuella samband mellan utbildningsnivå och fördelning av behandling efter diagnos med esofagal-

Att man på något sätt ändå tar till sig barnet och pratar och försöker reda ut och låter barnet själv til exempel i en konfliktlösning att de får vara med och reda ut det så

Studier visar även att de personer som upplever högre självkänsla inte har samma bekräftelsebehov som de med lägre självkänsla, vilket kan vara en bidragande faktor till

Tillgång till en bra rättsskyddsförsäkring är ofta en av grundförutsättningarna för att en väghållare ska våga stå upp för sin sak och hålla på sin rätt i en

Tillgång till en bra rättsskyddsförsäkring är ofta en av grundförutsättningarna för att en väghållare ska våga stå upp för sin sak och hålla på sin rätt i en

En framgångsrik karriär (5 %) och ekonomiskt oberoende är också drömmar som ökar, till skillnad från drömmarna om hälsa och ett långt liv både för sig själv och för sina