• No results found

Fler bör ta ansvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fler bör ta ansvar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

3 Fjärde Världen 2–3/2013

Ledare

Fler bör ta ansvar

Att ta ansvar kan tyckas vara en självklarhet men innerst inne tror jag att vi är många som kan tycka att det är ett knepigt begrepp. För vad bör jag ta ansvar och hur? I samhället vill vi kunna hålla alla möjliga personer och institutioner till svars för deras handlingar och de bör ta sitt ansvar.

Det kan naturligtvis diskuteras vilken roll före- tag har i samhället men det går inte att undgå att de idag har en stor roll. Under ett antal år har vi också hört termen ”corporate social responsibili- ty” eller CSR, en benämning

för företagens sociala ansvar.

Det finns mycket att säga om företagens roll och an- svar men jag håller med om vad många företag säger är

anledningen till att de vill ta ett socialt ansvar, nämligen att om inte samhället mår bra och fungerar så kan företagen inte heller växa, fort- sätta tjäna pengar och ge jobb.

Många samhällen i världen består till en del av urbefolkningar och tyvärr så påverkas de fortfa- rande ofta negativt av olika företags verksamhet.

De mest påtagliga konsekvenserna är när urbe- folkningar tvångsförflyttats från sina traditio- nella marker för att ge plats åt borrningar och gruvor.

I och med att många av dessa händelser skett utan någon som helst överenskommelse eller dis-

kussion med de berörda folken så har deras rät- tigheter kränkts. Detta kan, i min mening, vara ett symptom för ett samhälle som inte mår bra.

När man diskuterar CSR i samband med ur- befolkningar så rör det ofta just ansvaret som ligger hos gruvföretag men sanningen är att ur- befolkningar också blir påverkade av företag i andra sektorer. Allt från pappersproduktion till kläder och turism.

Så många studier visar att urbefolkningar, som trots allt lever i de flesta länder i världen, är bland de fattigaste och måste ofta leva med rasism och andra tuffa omständigheter. Att säga att endast gruvföretag har en påverkan på urbefolkningars liv vore väldigt ensidigt var- för jag tror att CSR-strate- gier generellt kan innehålla arbete med urbefolkningar.

Om man som företag utnyttjar urbefolkningars kultur för turistindustrin, använder andra na- turresurser från eller runt deras marker eller har anställt dem så kan man ta ansvar, ta ansvar för att förbättra samhällets hälsa också för dem. Jag vet att CSR-strategier bara är ett litet steg i ar- betet att försäkra att urbefolkningars rättigheter är respekterade men det sägs att i dagens digi- tala värld så kan inget företag längre använda en CSR-strategi bara som en PR-kampanj. Om de inte lever upp till sina ord så är det någon av oss som kommer att få reda på det.

Niskua Igualikinya, chefredaktör

Bilden visar Grasberggruvan, världens största guldgruva, på Västpapua, den indonesienkontrollerade delen av Nya Guinea.

Gruvan ägs av USA-företaget Freeport McMoRan.

Även koppar bryts . Arbetet är farligt, 29 dog bara i år.

Strejker slås ned med vapenmakt.

Foto: Free West Papua Campaign

References

Related documents

Det forskningsarbete jag gjort har öppnat upp för nya frågor i förhållande till det ämne jag behandlat. En av de riktningarna man kan gå är att fortsätta arbeta med den

Det här är bara ett av ett flertal exempel där kapitalmarknaden använts som en arena för att försöka påverka företag att ta socialt och miljömässigt ansvar,inklusive frågor

självmordsprevention. Den universella preventionen vänder sig till befolkningen i allmänhet och syftar till att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicidalitet samt till att

torist och blifvit både berömd och lofvad aföfverste Ericsson, att blifva befordrad, men som jag icke kan krusa, bocka och krypa för mina i många fall dumma förmän, får jag

Avslutningsvis är frågan hur studien ska värderas och förstås. Jag tar upp tre områden för att belysa det: Förförståelsens betydelse, studiens breda ansats och bristen på

Följer barn- och utbildningskontoret upp hur kommunens förskolechefer tar det övergripande ansvaret för att ge förutsättningar för förskollärare att kunna ta ansvar för

When a larger-scale GLP is in question, the situation differs: our findings suggest that shippers consider neither type of collaboration mechanisms as a means to facilitate

Bland annat står det att skolans ska jobba för att varje elev utvecklar tilltro till sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas samt att eleven ”utvecklar en insikt om