• No results found

Viktigt om det civila samhället

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Viktigt om det civila samhället"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A F G H A N I S T A N-N Y T T

# 1 – 2 0 0 7 0 8

Begreppet civila samhället har under senare år utvecklats till ett modeord både inom statsveten- skaplig forskning och i bistånds- sammanhang. Begreppet kan sammanfattningsvis beskrivas som det sammanhållande kit av organisationer och sammanslut- ningar som finns mellan staten och den enskilde medborgaren.

T E X T: J O S E F A H L B E R G B I L D: M A L I N L A G E R

Forskning kring det civila samhäl- let har gjorts runt om i världen och har, av såväl forskare som praktiker, deklarerats som ett framgångskon- cept för att öka graden av trygghet, stabilitet och välmående i samhällen.

Precis som andra koncept behö- ver begreppet dock utgå från samt utvecklas i det sammanhang som det ska användas i. Exempel från andra länder kan fungera som inspiration men det är mot den egna bakgrunden och de egna exemplen samt erfa- renheterna som utvecklingen av det civila samhället i Afghanistan måste byggas.

I Afghanistan, liksom på många andra platser i världen, är begreppet civila samhället relativt nytt. Sam- ordning, medvetenhet och kunskaps- utbyte har på senare tid efterfrågats för att främja utvecklingen av det existerande civila samhället samt stärka dess inflytande och betydelse.

Små NGO:s (icke-statliga oganisatio- ner) och gräsrotsorganisationer kan först genom att samarbeta ikläda sig sin fulla roll och ge en starkare röst åt de medborgare de avser att represen- tera.

Den 6-7 december 2006 genom- förde SAK ett internationellt semi- narium om civila samhället och dess utveckling i Afghanistan. Fröet till seminariet planterades tidigare samma år av företrädare för olika organisa- tioner inom civila samhället och SAK.

Den gemensamma visionen var en afghanägd process, där de deltagande afghanska organisationerna enades om innehållet och formerna för semina- riet. Resultatet blev ett möte som näs- tan uteslutande hölls på det afghanska språket dari, där fokus låg på landets egna erfarenheter, möjligheter, utma- ningar och framtidsvisioner. Genom att betrakta, stödja samt delta i proces- sen, som varken saknade kompetens, erfarenhet eller starka viljor, bidrog SAK till att stärka det civila samhället inifrån.

God uppslutning

Afghan Civil Society Forum, ACSF, tog det operativa ansvaret för semi- nariet och stod för planering, genom- förande samt utvärdering, med hjälp av andra deltagande organisationer, inklusive SAK. För att få en så bred kompetens som möjligt bjöd man in representanter från olika segment av

Engagemanget under seminariets två dagar var påtagligt och lika svårt att stå emot som att inte tro på, skriver artikelförfattaren Josef Ahlberg.

Viktigt om det civila samhället

Ar landa–Ka bul Intr esser ad?

tur&r etur

Se denna tidnings baksida!

(2)

A F G H A N I S T A N-N Y T T

# 1 – 2 0 0 7 0 9

det civila samhället, både från Kabul och från provinserna. Totalt deltog cirka 110 representanter från civila samhället, ett antal regeringsföreträda- re och representanter från det interna- tionella givarsamfundet. Tillsammans representerade de uppskattningsvis ett 70-tal olika organisationer och grupper i samhället, varav fem var paraplyor- ganisationer vilka i sig representerar 100-tals organisationer förknippade med civila samhället.

Seminariet bestod av olika moment med stort fokus på aktivt deltagande.

Under seminariets första dag fick deltagarna ta del av en rad inspire- rande föreläsningar med varierande innehåll. Allt ifrån civila samhällets roll till projekteffektivitet avhandla- des. Föreläsningarna utmynnade i en paneldiskussion där seminariedelta- garna fick möjlighet att ventilera sina funderingar med talarna.

Den andra dagen blev diskussio-

nernas stora dag. Deltagarna delades upp i fyra grupper med uppgift att besvara olika frågor om civila samhäl- lets utveckling, status, möjligheter och utmaningar. Det blev livliga och intressanta diskussioner. Grupperna redogjorde därefter för sina resultat och diskuterade med övriga delta- garna hur man hade resonerat. Man betonade vikten av att bygga upp ci- vila samhällets kapacitet och på så vis bli starkare i sin roll som länk mellan de enskilda medborgarna och reger- ingen. Kapacitetsökningen väntades även öka civila samhällets förmåga att sätta press på regeringen att exem- pelvis genomföra ekonomiska och rättsliga reformer. Vidare efterfrå- gade man ett utökat samarbete, dels mellan civila samhällets aktörer men även med regeringen.

Deltagarna betonade samtidigt vikten av självständighet, både i relation till regeringen och det inter-

nationella givarsamfundet. För att stärka den egna kraften föreslogs de existerande organisationerna att öka sin medlemsanknytning samt främja volontärverksamhet och ha en trans- parent verksamhet.

Som utomstående var det en fröjd att se hur civila samhällets represen- tanter, från alla tänkbara samhällska- tegorier och landsändar, tog plats och bidrog till utvärderingen samt vidare- utvecklingen av det civila samhället i Afghanistan. Engagemanget under hela seminariet var påtagligt och lika svårt att stå emot som att inte tro på.

Seminariet visade att civila samhället inte bara är något för de redan frälsta – alla ska och vill med!

Josef Ahlberg arbetade på plats med att anordna seminariet samti- digt som han samlade material till sin magisteruppsats i statskun- skap vid Uppsala universitet.

Engagemanget under seminariets två dagar var påtagligt och lika svårt att stå emot som att inte tro på, skriver artikelförfattaren Josef Ahlberg.

Viktigt om det civila samhället

References

Related documents

Vi kunde dystert konstatera att vissa småprojekt, i stäl- let för att ge ett stöd till organisering för att förändra samhället till förmån för de lägre klas- serna, kom

Efter två års utbildning, som inte bara omfattar hälsovård utan också engelska, kommunikation och administration, återvänder kvinnorna till sina byar där de framför allt arbetar

Dixi Lee Smith, ordförande för samman- slutningen och vald 2004 för en tvåårsperiod, definierar målen på följande sätt: att öka de.. olika lokala gruppernas,

• stöd till organisationer och nätverk för att stärka det civila samhällets roll som arena för medborgerligt engagemang och organisering för att främja öppenhet

Utifrån denna diskussion kommer det på så sätt bli möjligt att utvärdera anledningen till varför de båda sektorernas (den offentliga och det civila samhället) agerade

Traditional routing protocols that send traffic on predetermined paths face difficulties in terms of transmission delays and associated Bit Error Rates (BER) due

The main factor, which impact the aging of the population, is a decline in the birth rate, which has become almost ubiquitous in countries that have completed the demographic

Även om denna studie visar att icke-blandning av serumrören inte leder till stora förändringar av analysresultaten för S-glukos, S-kalium och S-LD är det viktigt att ha en rutin