• No results found

Beskrivning av ärendet Sammanfattning av ärendet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beskrivning av ärendet Sammanfattning av ärendet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Version Dnr

SN 2021/127

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

- Hyra fastigheten Kastanjegården och använda delar av denna som 9:9 bostäder samt grupplokaler för hemtjänst.

Sammanfattning av ärendet

Gällande att hyra fastigheten ”Kastanjegården” och använda delar av denna som gruppbostad enligt §9:9 LSS samt lokaler för hemtjänstgrupper.

Behovet av en ny gruppbostad för unga vuxna är brådskande, fastigheten

”Kastanjegården” finns tillgänglig under första delen av 2022 och delar av denna fastighet skulle kunna upplåtas som gruppbostäder enligt §9:9 LSS samt lokaler till de hemtjänstgrupper som i dag håller till på Källhaga.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

För närvarande består kön till gruppbostad av 4 brukare varav 3 har väntat i längre än 3 månader.

Den vårdtyngdsmätning och genomlysningen som gjorts under våren och sommaren är inte ännu inte sammanfattad men mätningarna är klara och visar att ytterligare två brukare som i dag bor i servicelägenhet har behov av plats i gruppbostad. Ingen av dem som befinner sig i en gruppbostad i dag kan flytta över i en servicelägenhet.

Utöver detta har hemtjänsten ett behov av att flytta ut från trånga lokaler på Källhaga – detta är något som kommer att behöva genomföras framåt oavsett med anledning av avvecklingsbeslutet på Källhaga.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Version Dnr

SN 2021/127

Behovet av en ny gruppbostad för unga vuxna går i enighet med kommunens fokusområde ”ökad trygghet”. Brukare och närstående i

funktionsstödsverksamheten ska känna sig trygga med att det finns en plats i en gruppbostad när detta behövs.

Analys och förslag

Årlig driftskostnad med vaken natt på enheten

Personalkostnad 5 800 tkr Material, telefoni, larm, m m 100 tkr Bil/mindre buss 65 tkr Summa kostnad exkl fastighetskostnad 5 965 tkr

Som en årlig driftskostnad tillkommer kostnad för fastigheten/hyreskostnad och som en årlig driftsintäkt hyresintäkter från de boende. Den årliga hyreskostnaden har ännu inte beräknats av fastighetsavdelningen men i nuläget debiteras den externa hyresgästen 1,8 mkr per år. Fastighetsansvarig har meddelat att vår eventuella hyreskostnad kommer att vara lägre än så.

För start av ny gruppbostad LSS med plats till 6 boende krävs också ett engångsbelopp på ca 500 tkr för inköp av inventarier till gemensamhetslokaler samt personalutrymmen.

Dessa kostnader bör ställas mot kostnader för externa placeringar som alternativ lösning. En extern plats kostar 3800-4500kr per dygn.

Kostnad att ta hänsyn till blir enligt nedan:

Extern plats á 4.000kr per dygn x 4 brukare: 16.000kr/dygn.

Årlig kostnad: 5 840 mkr.

Detta bör i sin tur ställas mot risken för vitesförläggande från IVO om motsvarande summa.

I sammanhanget bör nämnden ta hänsyn till att brukarna som regel tackar nej till extern placering då man har sin dagliga verksamhet samt familj och släkt i Hörby.

På sikt får vi (eftersläpning på två år) en kostnadsminskning LSS – utjämningssystemet på grund av utökning med sex boendeplatser vilket innebär en ”vinst” för kommunen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

- Hyra fastigheten Kastanjegården och använda delar av denna som 9:9 bostäder samt grupplokaler för hemtjänst.

References

Related documents

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari till och med november månad 2021.. Beskrivning

Utifrån det framarbetade arbetssättet kring handläggning av våld i nära relation föreslår socialkontoret att lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Svartbäcksvägen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm,

Nämnden anser att tillståndet till verksamheten inte kan vara kvar utan omprövning om en utbyggnad sker eftersom verksamheten då kommer att skilja sig så mycket från den verksamhet

Vid nämnds eller utskotts sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, kommunchefen, kontorschefen och/eller den/de tjänstemän

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på