Full text

(1)

Utses att justera Lennart Koncz (SD)

Paragrafer 72–89

Justeringens plats och tid Måndagen den 27 april 2020, kl 17:00 på Kommunhuset

Sekreterare

Ann-Margret Andersson

Ordförande

Anders Hansson (SD)

Justerande

Lennart Koncz (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hörbysalen 1

Torsdagen den 23 april 2020 kl 08:15–09:45

Beslutande Anders Hansson (SD), ordförande

Lars Lindwall (M), 1:e vice ordförande Patrik Karlsson (C), 2:e vice ordförande Peter Johansson (SD)

Lennart Koncz (SD) Stefan Jepson (L) Gunnar Bergquist (S)

Övriga deltagande Susanne Stjernfeldt (S)

Peter Siilak, tf förvaltningschef

Ann-Margret Andersson, nämndsekreterare

(2)

Mattias Präntare, kommunikatör Jens Modéer, måltidschef

Connie Andersson, tf lokalvårdschef

Carin Holst, tf planering- och utvecklingschef Pontus Schygge, ekonom

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 72 Upprop... 3

§ 73 Val av justerande och tid för justering... 4

§ 74 Initiering av nya ärenden 2020... 5

§ 75 Godkännande av föredragningslistan och anmälan om jäv... 6

§ 76 Protokoll från föregående sammanträde... 7

§ 77 Uppföljning av förvaltningens arbete 2020... 8

§ 78 GC-väg till Nolato, EK-Service samt utökning av en busshållplats... 11

§ 79 Ekonomisk uppföljning 2020 - Månadsrapport 2020-03-31... 13

§ 80 Åtgärdsförslag - effektiviseringar 2020 Tekniska nämnden... 15

§ 81 Budget 2021 och planer 2022-2023... 17

§ 82 Inriktning lokalförsörjningsplan 2021-2030... 18

§ 83 Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska planeringsprocess 2020... 20

§ 84 Medborgarnas synpunkter 2020... 21

§ 85 Kurser och konferenser 2020... 22

§ 86 Anmälan av delegationsbeslut 2020... 23

§ 87 Meddelanden 2020... 25

§ 88 Information från tf förvaltningschef... 27

§ 89 Tekniska nämndens ordförande informerar... 28

(4)

§ 72 Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop och notering av tekniska nämndens ledamöter och ersättare.

_____

(5)

Dnr TN 2020/001

§ 73 Val av justerande och tid för justering

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Ordföranden och Lennart Koncz (SD) utses att justera protokollet.

Tid på tid för justering måndagen den 27 april 2020, kl. 17:00 på Kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet

Enligt antagen justeringsordning (TN 2020-02-20, § 29) står Lennart Koncz (SD) i tur att justera dagens protokoll.

_____

(6)

Dnr TN 2020/002

§ 74 Initiering av nya ärenden 2020

Sammanfattning av ärendet

Inga nya ärenden initieras.

_____

(7)

Dnr TN 2020/003

§ 75 Godkännande av föredragningslistan och anmälan om jäv

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna föredragningslistan.

Ingen anmälan om jäv.

Sammanfattning av ärendet

Godkännande av föredragningslistan.

_____

(8)

Dnr TN 2020/004

§ 76 Protokoll från föregående sammanträde

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Protokoll 2020-03-26 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2020-03-26.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Protokoll 2020-03-26 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag Protokoll 2020-03-26 _____

(9)

Dnr TN 2020/006

§ 77 Uppföljning av förvaltningens arbete 2020

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningens arbete för:

Demokrati & ledningsstöd och kommunikation

Information om biljettinköp för resor vid utbildningar, möte med mera.

Byadialog ställs in 14 maj 2020 på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pågående pandemi.

Revidering av handläggningsrutin för post, diarium och arkivering.

Revidering av arkivbeskrivning.

Hörby kommun har påbörjat arbetet för upphandling av nytt dokument-och ärendehanteringssystem tillsammans med

medlemskommunerna i IT-kommuner i Skåne AB (Hörby, Osby, Höör och Östra Göinge) – målet undertecknat avtal med leverantör i augusti 2020.

Planering & Utveckling

Ny markpolicy kommer antas av kommunfullmäktige i april.

Kommunservice gata/park Vårsopning – april.

Beläggningsupphandling - januari-maj.

Exploateringsområde Osbyholm - januari-september.

(10)

Färdigställande av detaljplan Pugerup36 - januari-december.

Beställningar Hörbybostäder färdigställt – april-maj Beställningsjobb fastighet färdigställt – april.

Gränsdragningslistor för översyn skötselplan mellan gata/park och fastighet –juni.

Vårstädning mars-maj.

Kommunservice fastighet

Tvisteförhandling mellan KÅRAB och Hörby kommun efter hävning av ombyggnadsprojektet för Källhaga pågår.

Statusbesiktningar okulära på kommunens byggnader – maj.

Framtagning av nya underhållsplaner – juni.

Tydliggörande av gränsdragningslistan – maj för avstämning med berörda förvaltningar.

Information Gullregnsgården:

Tekniska nämnden besökt Gullregnsgården 2019-11-14.

Besök på plats med verksamheten 2019-11-29.

Utredning och kostnadsbedömning klar.

Åtgärdsplan ej klar.

Förhandling färdig med konkursboet.

Utredning försäkringsbolag pågår.

Kalkyl-och tidplan för åter-och färdigställande, beräknas färdig 2020- xx-xx.

Kommunservice lokalvård

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 så har vi varit nödsakade att sätta arbetet enligt nedan punkter, på paus. Detta

(11)

kommer att förlänga processen för nedan tidplan.

Planering av daglig drift och optimering av personalstyrkan.

Tillsynsarbete och skyddsronder med åtgärder i alla verksamheter, klart sommaren 2020.

Löpande arbete under 2020 med organisationsförändring och effektivisering och/eller rationalisering. Uppföljning höstterminen 2020.

Implementering av nya befattningsbeskrivningar, nya roller och nya arbetsuppgifter fortsatt under vårterminen 2020, uppföljning

höstterminen 2020.

Kommunservice måltider

Säkerställer verksamheten under de rådande omständigheterna med anledning av Covid-19.

Bemannings-och leverantörsrelaterade frågor samt åtgärder i samband med nya direktiv.

Måltidsutvecklare samt kostdataadministratör har lämnat sina tjänster.

Digitalisering av egenkontroll. Implementering pågår. Fullt implementerat i mitten på maj.

Med anledning av Covid-19 samt avslutade tjänster är

implementeringen av Mashie (kostdata) satt på paus till efter sommaren.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Informationen är godkänd.

Beslutsunderlag

(12)

Tjänsteskrivelse 2020-04-03-TN

Uppföljning av förvaltningens arbete 2020-04-23 PPP _____

(13)

Dnr TN 2019/219

§ 78 GC-väg till Nolato, EK- Service samt utökning av en busshållplats

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

 skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen besluta:

 att ärendet avskrivs i enlighet med

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.

Sammanfattning av ärendet

På tekniska nämndens sammanträde 2019-02-14 initierades ett ärende av

Jan-Åke Boulkizz (SD) gällande gång- och cykelväg till Nolato och EK-Service samt utökning av en busshållplats vid Nolato AB/EK- Service.

Tekniska nämnden fattade 2019-06-19 § 137, beslutet att:

Uppdra till samhällsbyggnadschef ochplanering- och

utvecklingschefatt kontaktaRegion Skåneom lokalisering av busshållplats väster om rondellen Ringsjövägen/väg13och i övrigt godkänna informationen.

I Hörby kommun är det kommunstyrelsen som är

kollektivtrafiknämnd och som ansvarar för kollektivtrafikfrågorna.

Beslutet som fattats ingår därmed inte i tekniska nämndens

verksamhetsområde varav ärendet bör skickas vidare för beredning till kommunstyrelsen.

Skånetrafiken har vid tidigare dialoger meddelat att det är möjligt att

(14)

anlägga en busshållplats för linje 474 i form av en stolpe och bänk längs båda sidor av vägen. Ytterligare ett stopp för SkåneExpressen 1 och 2 är inte aktuell.

Efter uppgifter från Skånetrafiken har vi fått kännedom om att antalet turer på linjer 474 kommer att minskas inför trafikår 2021.

Eftersom det endast är linje 474 som kommer att stanna vid

busshållplatsen samt att Skånetrafiken valt att minska på antalet turer på linjen är samhälls-byggnadsförvaltningens bedömning att en busshållplats inte är aktuell att anlägga väster om rondellen Ringsjövägen/väg 13, längs väg 1134.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

 skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen besluta:

 att ärendet avskrivs i enlighet med

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-03-TN

Tekniska nämndens beslut 2019-06-19, § 137, Gång- och cykelväg till Nolato och EK-Service samt utökning av en busshållplats.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Jan-Åke Boulkizz

(15)

_____

(16)

Dnr TN 2020/016

§ 79 Ekonomisk uppföljning 2020 - Månadsrapport 2020-03-31

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna och överlämna månadsrapport – 2020-03-31 med prognos till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar en nettokostnad på -7 261 tkr för perioden, vilket är 2 396 tkr bättre än budget.

Kommunservice fastighet, 2 688 tkr bättre mot budget.

Bruttokostnaderna är -942 tkr sämre mot föregående år.

 Avvikelserna mot budget beror på lägre energikostnader 1,5 mkr (mild vinter) och lägre kapitalkostnader 1 mkr.

 Den positiva budgetavvikelsen är mer en periodiseringseffekt än en verklig förbättring.

 Det verkliga kostnadsläget i verksamheten är uppåtgående (främst avskrivningar) och behovet av ökat fastighetsunderhåll är stort.

 Indikationen i nuläget är ett fortsatt underskott på årsbasis.

Kommunservice lokalvård, 351 tkr bättre mot budget.

Bruttokostnaderna är -134 tkr sämre mot förgående år.

 Verksamheten följer budget men problematiken med internavtalen kvarstår.

Kommunservice måltider, -2 144 tkr sämre än budget.

(17)

Bruttokostnaderna är oförändrade mot föregående år.

 Intäkterna är fortfarande oförändrade och följer inte de

”ekonomiska styrprinciperna”.

 ”Måltidspriserna skall beslutas av kommunfullmäktige”, vilket inte görs.

 Ersättningen från skola/förskola utgår med en fast oförändrad årsram (inget á-pris).

 Kostnads- och resultatnivån är oförändrat mot föregående år, vilket indikerar ett fortsatt underskott.

 En åtgärdsplan för en budget i balans skall tas fram för de kommande åren. Helårseffekten för 2020 beräknas uppgå till 1,5 mkr.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott 9 800 tkr.

Åtgärdsplan

Förvaltningen arbetar med en åtgärdsplan för 2020 motsvarande 2,5 mkr (Måltidsverksamheten 1,5 mkr och övrig verksamhet 1 mkr).

Investeringar

Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 20 mkr (reinvesteringar) plus preliminärt överfört från 2019 44,6 mkr, totalt

(18)

64,6 mkr.

Investeringsutfallet uppgår till 8,6 mkr för perioden till och med 2020-03-31.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Godkänna och överlämna månadsrapport – 2020-03-31 med prognos till kommunstyrelsen.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-16-TN Månadsrapport – 2020-03-31 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Ekonomichef Budgetchef Ekonom

Redovisningsansvarig _____

(19)

Dnr TN 2020/113

§ 80 Åtgärdsförslag - effektiviseringar 2020 Tekniska nämnden

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

 Godkänna tekniska nämndens första del av åtgärdsförslag för effektiviseringar 2020 daterad 2020-04-08.

 Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med att ta fram fler effektiviseringsåtgärder till tekniska nämndens sammanträde 2020-05-19.

Sammanfattning av ärendet

De ekonomiska förutsättningarna för 2020 visar på ett behov av effektiviseringsåtgärder under 2020-2021.

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-23, § 67,

Uppdra till verksamhetsansvariga inom tekniska nämndens ansvarsområde att fortsätta arbetet med förslag på

effektiviseringsåtgärder 2020-2021. Samt ta fram underlag för beslut för de besparingar som är genomförbara 2020 till tekniska nämndens sammanträde 2020-04-23.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett åtgärdsprogram för möjliga åtgärder inom vissa delar inom tekniska nämndens

verksamhetsområden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram. I denna första del presenteras åtgärder inom vissa delar av tekniska nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att ta fram fler effektiviseringsåtgärder under året.

(20)

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

 Godkänna tekniska nämndens första del av åtgärdsförslag för effektiviseringar 2020 daterad 2020-04-08.

 Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med att ta fram fler effektiviseringsåtgärder till tekniska nämndens sammanträde 2020-05-19.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-08-TN

Förslag till effektiviseringsåtgärder 2020 daterad 2020-04-08 – tekniska nämnden 2020-04-23.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Budgetchef Ekonom

Redovisningsansvarig _____

(21)

Dnr TN 2020/013

§ 81 Budget 2021 och planer 2022-2023

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna information om budgetskrivelse för Budget 2021 och planer 2022-2023 och överlämnas till

kommunstyrelsen/budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Tf förvaltningschef informerar om förslag till budgetskrivelse daterad 2020-04-08 för Budget 2021 och planer 2022-2023 utifrån

preliminära kommunbidragsramar (oförändrad lokalförsörjningsplan 2021-2030). En reviderad lokalförsörjningsplan 2021-2030 kommer att tas fram under året.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Godkänna information om budgetskrivelse för Budget 2021 och planer 2022-2023 och överlämnas till

kommunstyrelsen/budgetberedningen.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-09-TN

Förslag Budgetskrivelse 2021 och planer 2022-2023, daterad 2020- 04-08

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/budgetberedning

(22)

Ekonomichef Budgetchef

Redovisningsansvarig Ekonom

_____

(23)

Dnr TN 2020/156

§ 82 Inriktning lokalförsörjningsplan 2021 - 2030

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna informationen om oförändrad Lokalförsörjningsplan för Hörby kommun 2021 – 2030, daterad 2019-04-17 (TN:s beslut 2019-04-25, § 85) och överlämnas till

kommunstyrelsen/budgetberedningen. En reviderad

lokalförsörjningsplan 2021 – 2030 kommer att tas fram under året för politiskt beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens fastighetsbestånd omfattar drygt 100 000 kvm och målet är att kommunservice fastighet skall upprätthålla

kostnadseffektiva och miljövänliga fastigheter av god kvalitet till kommunens invånare.

Genom att arbeta strukturerat utifrån en lokalförsörjningsplan så skapas en förutsättning att nå uppsatta mål och förutsättningar skapas som behövs för att på både kort och lång sikt kunna arbeta strategiskt med fastighets-beståndet. Därmed kan kommunservice fastighet skapa moderna och kostnadseffektiva och kreativa lokaler som uppfyller dagens krav på kvalitét och arbetsmiljö i en långsiktig plan.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Godkänna informationen om oförändrad Lokalförsörjningsplan för Hörby kommun 2021 – 2030, daterad 2019-04-17 (TN:s beslut 2019-04-25, § 85) och överlämnas till

(24)

kommunstyrelsen/budgetberedningen. En reviderad

lokalförsörjningsplan 2021 – 2030 kommer att tas fram under året för politiskt beslut.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-14

Förslag oförändrad Lokalförsörjningsplan för Hörby kommun 2021 – 2030, daterad 2019-04-17 (beslut TN 2019-04-25, § 85).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/budgetberedningen Ekonomichef

Budgetchef Ekonom

Redovisningsansvarig _____

(25)

Dnr TN 2020/106

§ 83 Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska planeringsprocess 2020

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna Årshjul 2020 för den ekonomiska planeringen inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Administrativt ansvarig har tagit fram ett förslag till Årshjul Ekonomisk Planeringsprocess 2020 för

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Godkänna Årshjul 2020 för den ekonomiska planeringen inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-06-TN

Årshjul - Ekonomisk Planeringsprocess 2020 för samhällsbyggnads- förvaltningen.

Beslutet skickas till Ekonomichef Budgetchef Ekonom

Redovisningsansvarig

(26)

_____

(27)

Dnr TN 2020/007

§ 84 Medborgarnas synpunkter 2020

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet

Under medborgarnas synpunkter redovisas synpunkter som har kommit till förvaltningen under mars månad 2020 via appen Tipsa Hörby kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Informationen är godkänd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-03-TN Medborgarnas synpunkter mars 2020 _____

(28)

Dnr TN 2020/008

§ 85 Kurser och konferenser 2020

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet

Inga aktuella kurser och konferenser.

_____

(29)

Dnr TN 2020/009

§ 86 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Justeringsperson för dagens sammanträde avstår från att välja delegations-beslut för redovisning på tekniska nämndens nästa

sammanträde, med motiveringen att beslutade delegationsbeslut inte är aktuella för ytterligare redovisning.

Sammanfattning av ärendet

Förteckning över beslut fattade enligt tekniska nämndens

delegationsordning beslutad av tekniska nämnden 2019-01-24, § 12 samt förteckning över beslut fattade enligt vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens verksamhetsområde beslutad av tf förvaltningschef, tekniska nämnden 2019-08-19.

Administratör/Handläggare, dnr TN 2020/054.003 Beslut fattade under perioden 2020-03-01 – 2020-03-31.

Enligt vidaredelegationsförteckning - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (E.5).

Gata/Parkchef, dnr TN 2020/057.001 Beslut fattade under perioden 2020-03-01 – 2020-03-31.

Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).

Tf lokalvårdschef, dnr TN 2020/055.003 Beslut fattade under perioden 2020-03-01 – 2020-03-31.

Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).

Måltidschef, dnr TN 2020/056.003 Beslut fattade under perioden 2020-03-01 – 2020-03-31.

(30)

Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).

Mark- och exploateringsingenjör, dnr TN 2020/097.002 Beslut fattade under perioden 2020-03-01 – 2020-03-31.

Enligt vidaredelegationsförteckning – Upplåtelse av offentlig platsmark (U.1c).

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-03-TN

Tekniska nämndens delegationsordning beslutad av tekniska nämnden 2019-01-24, § 12.

Vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens verksamhetsområde beslutad av tf förvaltningschef, tekniska nämnden 2019-08-19.

Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut 2020-03-01 – 2020-03-31.

_____

(31)

Dnr TN 2020/010

§ 87 Meddelanden 2020

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Meddelanden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Dnr TN 2018/524.004

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 25 – Motion angående upphandling av lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av Hörby kommun.

Dnr TN 2019/022.020 Vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens verksamhetsområde gäller fr o m 2020-04-01.

Dnr 2020/149.002 Attestordning för tekniska nämnden gäller fr o m 2020-04-01.

Dnr TN 2019/278.006 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01, § 105 – Ansökan om igångsättningstillstånd för Broräcken Kvesarumsån, Ludvigsborg.

Dnr TN 2019/332.010 Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 43 – Deltagande på distans i nämnder och styrelse.

Dnr TN 2020/016.003 Timpriser SBF för perioden 200401 – 210331.

Dnr TN 2020/016.004 Fordons- och maskinpriser för kommunservice gata/park för

perioden 200401 – 210331.

(32)

Dnr TN 2020/062.002 Protokoll 2020-03-19 Samverkansgrupp – Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dnr TN 2019/014.104 Transportstyrelsens beslut daterad 2020-03-24 – Överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut om parkeringstillstånd för

rörelsehindrade.

Dnr TN 2019/028.034 Länsstyrelsen i Skåne län beslut daterad 2020-04-07 – Överklagande av Hörby kommuns beslut om parkeringstillstånd för

rörelsehindrade.

Dnr TN 2020/163.001 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 72 - Handlingsplan för pandemi Hörby kommun.

Dnr TN 2019/329.006 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 81 - Minnesmärke till Erik Myrgren.

Dnr TN 2020/164.001 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 94 Försäljning av fastighet Bäckaskog 5.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

Meddelanden läggs till handlingarna.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

_____

(33)

Dnr TN 2020/011

§ 88 Information från tf förvaltningschef

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet

Tf förvaltningschef Peter Siilak poängterar att olika ekonomifrågor behöver lösas mellan förvaltningarna, eventuellt politiska beslut behövs och att kostnader tas i den verksamhet den uppstår.

_____

(34)

Dnr TN 2020/012

§ 89 Tekniska nämndens ordförande informerar

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden har ingen aktuell information.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :