• No results found

Begäran om slutbesked/slutbevis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Begäran om slutbesked/slutbevis"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Begäran om slutbesked/slutbevis

Fastighet

Sid 1 (1)

Inera AB 337126 v4 1507

Sökande/byggherre

Företagsnamn eller personnamn*

Organisations- eller personnummer*

Postadress*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Postnummer*

E-postadress Fastighetsbeteckning *

Fastighetens adress*

Postnummer *

Postort*

Förnamn * Telefon (även riktnummer)

Kontaktperson (om sökanden/byggherren är ett företag)

Certifierad kontrollansvarig

Förnamn

Efternamn

Postnummer

Postort

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Normal art Komplicerad art

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § PBL

Certifieringsorgan Gäller t.o.m.

Byggnadsarbete i allmänhet

Annat, ange vad ...

Ansvarsområden

T.ex. bifogade handlingar, relationsritningar

Övrigt

Namnförtydligande*

Datum och underskrift (sökanden)*

Underskrift

Efternamn* E-postadress

* = Obligatorisk uppgift

 

Mörbylånga kommun 386 80 Mörbylånga

kommun@morbylanga.se, 0485-470 00

(2)

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Mörbylånga kommun

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

(ekonomi, personal, kommunikation) (Intern service & administration) Syfte: Tillgodose behovsanpassad vård och omsorg. Syfte: Tillgodose behovet av en effektiv och

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

In the Hong Kong classroom the pupils were about three years younger than their counterparts in Sweden and yet a space of learning consisting of many simultaneous dimensions

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Ange kompletterande information om det enskilda tåget, vad som kopplar händelsen till tåget, informationen ska tillföra ny fakta till händelsen, samt en redogörelse för vad Ni

Ange kompletterande information om det enskilda tåget, vad som kopplar händelsen till tåget, informationen ska tillföra ny fakta till händelsen, samt en redogörelse för vad Ni

Ange kompletterande information om det enskilda tåget, vad som kopplar händelsen till tåget, informationen ska tillföra ny fakta till händelsen, samt en redogörelse för vad Ni

Stefan Borg (SD) yrkar avslag på att medborgarförslaget ska anses vara besvarat och yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska

Ett medborgarförslag har kommit in där det begärs att ensamkommande barn som blivit förklarade vara vuxna av. Migrationsverket ska med

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra

Jag kommer att genomföra en fallstudie av Varbergs kommun, där utgångspunkten är att undersöka på vilket sätt Varberg arbetar med marknadsföring av staden, alltså city

I den första diskurs som ska presenteras – Kommunen som resultatansvarig – centreras konstruktionen av kommunen som part i utbildningspolitiken kring ett ansvar för