• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Martin Švec

Studijní obor: PPZ – Pedagogicko psychologická způsobilost Název práce: Problém agresivity a šikany na středních školách Vedoucí práce: PaedDr. Ivona Futschiková

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Student kvalitně zpracoval teoretickou část práce, přičemž čerpal nejen ze značného množ- ství literatury, ale využíval i příslušné zákony a internetové zprávy problematiky se dotýkají- cích. Text je po obsahové i formální stránce kvalitní a zpracování je v souladu s příslušnými normami. Uvedl řadu zkušeností ze zemí EU i z USA. Práce svědčí o zájmu studenta o zvo- lenou problematiku a o úsilí uvést nejnovější zkušenosti. Zabývá se rovněž kyberšikanou a snaží se o ní získat co nejvíce poznatků co se týká informovanosti studentské veřejnosti.

Praktická část práce vypovídá o exaktním myšlení studenta. Zpracována je přehledně. Ne- postrádá stanovení výzkumných problémů, hypotéz, jejich statistické zpracování, diskusi a závěry o platnosti/neplatnosti hypotéz. Zdůrazňuje, že výzkum se ověřitelně týká jím vybra- ného vzorku populace, ale zřejmě by se setkal s identickou odezvou i v celkovém souboru respondentů příslušné věkové kategorie.

Celkový dojem : práce splňuje požadavky na tento typ práce kladené. Je zpracována pře- hledně, systematicky, s logickými závěry.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Metodický list máte zpracovaný kvalitně. Přesto, domníváte se, že je beze zbytku možné zabránit sledování nevhodných filmů či hraní her?

Jakou tématiku s ohledem na Vaše téma byste doporučoval zařazovat do televizního vysílání ?

Domníváte se, že televizní vysílání by se mohlo stát vhodným médiem prevence proti šikaně a kyberšikaně? Jakými programy?

Datum: 26.07.2010 Podpis: Ivona Futschiková

References

Related documents

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným