O TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Download (0)

Full text

(1)

O TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta zdravotnkkých studií

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Problematika vyhodnocování EKG křivky z pohledu studentů oboru Zdravotnický záchranář

Autor práce: Petra Odehnalová

Studijní program: B 5345 Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: 5345R021 Zdravotnický záchranář Akademický rok: 2019/2020

Typ práce: bakalářská

Oponent práce: prof. MUDr.. Karel Cvachovec, CSc., MBA

. . . . . Hodnocení

Kriteria hodnoceni prace 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

Stupeň obtížnosti práce 1

2. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

Kvalita výsledků praktické části 1

Splnění cílů práce 1

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

Správnost bibliografických citací a odkazů 1

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 2 kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 1

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 2

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakuita zciravotnických stuc~i Studentská1402/2 ~6s17L~~reci tC! .420485353 762 j, n~p1Jrne,u@tuICI u~WtzttuLcz C~ 46747885 DI~ CZ 4674788~

(2)

O

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIFakulta zdravotnkkých studií Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Práce je nesporně velmi kvalitní a z praktického pohledu významná: její výsledky musíme vzít v úvahu při stanovování obsahu a metod výuky. Práce vychází z vysoce fundovaného teoretického úvodu. Na základě výzkumných předpokladů a pilotní studie byly formulovány pracovní hypotézy. Kvantitatívní metoda vyhodnocení dotazníku s dostatečným počtem respondentů je účelu zkoumání zcela přiměřená. Výsledky jsou v diskuzi konfrontovány se zjištěními jiných a s náplní profesního zaměření respondentů. Bohatý přehled použité literatury jen odráží výtečnou kvalitu bakalářské práce. Pokud bych měl této výtečné práci něco vytknout, pak by to byl příliš široký rozsah příloh, z nichž některé vidím jako nadbytečné.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

Můžete laskavě uvést, na jakém základě jste zvolila původní výzkumné předpooklady?

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta zclravot~*kýcli ~tUCiIl Studentskť~ :40212 ‚6i 17 Lbe-ec : tet...u20485 353 762 ti O.p(i0~fli@tUl.c w~,~‘ufZt.t0lC 5~.46747665 DI~ CZ46747885

Figure

Updating...

References

Related subjects :