Anvisningar till ansökan om rådgivande etisk granskning av studentprojekt eller motsvarande.

Download (0)

Full text

(1)

Anvisningar till ansökan om rådgivande etisk granskning av studentprojekt eller motsvarande.

Innan Du börjar

Innan Du fyller i denna ansökan1 ska Du ha gått igenom Etisk egengranskning enligt bifogat formulär. Egengranskningen ska bifogas ansökan. Har du svarat "Ja" på någon av frågorna 1-6 kan projektet, om det bedöms som forskning, kräva godkännande vid en etikprövning av

etikprövningsmyndigheten (EPM). För vidare information se https://etikprovningsmyndigheten.se/

Allmänna anvisningar

Ansökan ska vara lättläst och ska kunna förstås även av dem som inte är insatta i

forskningsområdet. Ansökan behandlas endast om alla delar är ifyllda och nödvändiga bilagor är bifogade. Ansökan ska vara skriven digitalt i nedanstående formulär, dvs. handskrivna ansökningar och hänvisning till projektplan godtas inte. Handledare skall vara informerad om ansökan och ha godkänt innehållet. För studenter gäller att studentmail ska användas i all kommunikation.

Ansökningsblanketten Beskrivning av projektet

Gör en kortfattad beskrivning av projektet genom att redogöra för planering och tillvägagångssätt i punkterna 6-12. Beskrivningen bör motsvara max två A4 sidor text.

Etiska frågor

Reflektera noggrant över de forskningsetiska ställningstaganden som behöver göras i studien avseende förvaring av och tillgång till data, tillvägagångssätt vid tillfrågan om deltagande och informerat samtycke, relationen till undersökningspersonerna och dess påverkan, bevarande av integritet och anonymitet/konfidentialitet, avvägning mellan risker och nytta, samt hur eventuella risker kan förebyggas eller hanteras. Redogör för dessa i punkterna 13-18.

Ansökan sänds in i 1 (ett) underskrivet original via e-post (studenter skickar via studentmail och personal skickar via mail från respektive universitet/högskola eller region). Egengranskning, informationsbrev, frågeformulär eller intervjuguide samt i förekommande fall tillstånd från verksamhetsansvarig ska bifogas ansökan.

Bilagor som skall bifogas ansökan

☐ Etisk egengranskning

☐ Skriftlig information och förfrågan till verksamhetschef/rektor/prefekt eller motsvarande

☐ Skriftlig information till dem som tillfrågas2

☐ Blankett för skriftligt samtycke

☐ Frågeformulär, intervjuguide eller liknande underlag för datainsamling Ansökan skickas till:

Sandra Hedberg: sandra.hedberg@lnu.se

(2)

Etisk egengranskning

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.

Ja Nej

1

Avser studien att behandla känsliga personuppgifter enl.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, hälsa, sexuell läggning osv.

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)?

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka?

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?

5

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)?

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (GDPR- ansvarig).

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på studien.

9

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier med deltagare under 15 år krävs vårdnadshavares

godkännande – bägge vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad).

10

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc.

11 Det finns resurser för genomförande av projektet.

(3)

Ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning

Följande uppgifter fylls i av sökande och godkänns av handledare. Ansökan ska vara skriven digitalt. Handskriven ansökan godtas inte. Fälten expanderar allteftersom Du skriver.

Allmänna uppgifter 1. Projektets titel

2. Namn på personen/personerna, utbildningsprogram samt e-postadress för den/de som kommer att genomföra projektet,. Studentmail eller mailadress från den anställdes högskola, universitet eller landsting ska anges.

3. Projektet genomförs vid:

☐ Blekinge Tekniska Högskola ☐ Region Blekinge

☐ Linnéuniversitetet ☐ Region Kalmar län

4. Projektet genomförs inom ramen för:

☐ Kandidatuppsats

☐ Magisteruppsats/Masteruppsats

☐ Verksamhetsutveckling

☐ Forskarutbildning

☐ Specialistläkarutbildning (ST-utbildning)

☐ Annat, ange vad:

5. Namn på handledare för projektet, institution och e-postadress.

(4)

6. Projektets övergripande syfte och sammanhang.

7. Bakgrund till projektet (argumentation för varför det bör göras, dess vetenskapliga sammanhang och vilken nytta projektet leder till).

8. Syfte och frågeställningar.

9. Plats där datainsamlingen i projektet skall genomföras (Avdelning, klinik, skola, organisation etc.)

10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av datainsamling (ex. enkät, intervju etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller liknande insamlingsinstrument som används ska bifogas ansökan.

11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek.

12. Beskriv hur data skall analyseras.

(5)

Etiska frågor

13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka som har tillgång till den.

14. Beskriv tillvägagångssätt vid tillfrågan om deltagande i studien. Beskriv när, hur och av vem som undersökningspersonen tillfrågas och hur det informerade samtycket dokumenteras.

Bifoga informationsbrev och skriftlig information som skall lämnas till deltagare.

15. Beskriv vilken relation Du har till personerna i undersökningen. Reflektera även kort över eventuell inverkan som relationen kan ha på studien och på undersökningspersonerna.

16. Beskriv hur resultaten kommer att redovisas för att säkerställa undersökningspersonernas integritet och anonymitet eller konfidentialitet.

17. Beskriv de etiska överväganden som gjorts samt beskriv avvägningen mellan projektets

risker och nytta.

(6)

18. Beskriv övriga åtgärder som vidtagits för att förebygga risker, ex. vilken beredskap som finns för att förebygga eller hantera de risker som kan uppkomma.

Genom undertecknande garanterar sökande att ansökan och etisk egengranskning tagits fram i samråd med handledare.

Genom undertecknande garanterar handledare att denne läst igenom och granskat ansökan och etisk egengranskning och att studien anses kunna genomföras så som den är beskriven.

Ort och datum Ort och datum

--- ---

Underskrift från sökande Underskrift från handledare --- ---

---

(7)

Guide för informationsbrev

Om du genomför en studie där du behöver tillfråga människor om de vill delta i en undersökning behöver du tydligt informera dem om studien.

Grundregeln är att studier och undersökningar bara får utföras om personerna som deltar däri har samtyckt till den studie som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om personen dessförinnan har fått information om studien. Det är därför viktigt att du ser till att deltagarna i studien ska ha full information om studien och vad ett deltagande innebär.

För att underlätta vid skrivande av informationsbrev kan nedanstående guide för informationsbrev användas.

Formalia

Språket i informationsbrevet ska vara lätt att förstå och hållas i en neutral ton, utan några formuleringar som kan verka tvingande eller uppfordrande. Reflektera över om det finns eventuell beroendeställning mellan dig och deltagaren som kan upplevas påtryckande att delta i studien.

Rubrik

I rubriken ska det framgå vad studien handlar om samt att brevet informerar om studien ifråga. Efter rubriken ska det klart framgå att den som brevet är riktat till tillfrågas om att delta i studien. Det bör även tydligt framgå via logotyp vem som är avsändare. Vid

exempelvis ett examensarbete ska lärosätets logotyp användas.

Exempel på rubrik: Information om (beskrivning vad studien handlar om) Syfte

Inled själva texten med att informera om studiens syfte och innehåll. Glöm inte bort att förklara varför det är viktigt att studien genomförs. Det kan även vara lämpligt att presentera sig själv, men det ska i sådant fall göras i den avslutande delen.

Exempel på inledning: Du tillfrågas härmed att delta i en studie…..

Metod

Efter det att syfte och innehåll presenterats ska det praktiska genomförandet beskrivas, d.v.s. vilka metoder för datainsamling som kommer användas, ex intervjuer eller enkäter.

Informera även gärna om hur många som ingår i studien och hur urvalet har skett. Tänk på

att den tillfrågade ska få veta varför just hon eller han ombeds att delta i studien.

(8)

Resultat

Informera om hur det insamlade materialet kommer att bearbetas och hanteras. Du bör informera om frågor som:

Kan du garantera anonymitet eller konfidentialitet vid hanteringen av informationen?

Vilka kommer att få tillgång till informationen?

Kommer källmaterial med information att sparas? I så fall hur, var och hur länge?

Kommer källmaterialet att förstöras?

Hur kommer studien att presenteras?

Finns det möjlighet att ta del av resultaten eller den färdiga uppsatsen?

Konfidentialitet och anonymitet

Utlova inte anonymitet när endast konfidentialitet kan garanteras. Anonymitet är när inte ens forskaren vet vem som lämnat uppgifterna. Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna men att den som utför studien eller granskaren av studien genom ex. kodnycklar kan hänföra data till enskilda personer i studien.

Exempel på formulering: Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem

Frivillighet

Betona frivilligheten. Du kan även behöva betona att om den tillfrågade avstår från att delta eller avbryter sitt deltagande så kommer detta inte att påverka andra omständigheter såsom eventuell fortsatt behandling (när det t.ex. är frågan om patienter); eller

betygssättning (när det t.ex. är frågan om elever/studenter).

Exempel på formulering: Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.

Ansvariga

I slutet av informationsbrevet ska ort och datum uppges såväl som namn på de som är ansvariga för studien (både student och handledare), vilka dessa är och hur de kan nås.

Brevet kan också undertecknas.

Undvik

Du bör undvika:

Att inleda med presentation av dig själv (ex. Hej, vi är två studenter som ska skriva uppsats…)

Övertalande eller vädjande formuleringar (ex. ditt deltagande är viktigt, vi tackar på

förhand)

(9)

Exempel på informationsbrev,

Till dig som är sjuksköterska i primärvården-

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie

Ohälsan bland de äldre ökar och eftersom de äldre oftast först söker sig till sin vårdcentral har sjuksköterskor som arbetar i primärvården en central roll.

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för de erfarenheter sjuksköterskor i primärvården har av att upptäcka ohälsa bland äldre.

Syftet med studien är undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att identifiera äldre med ohälsa inom primärvården.

Alla sjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler i området kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du har minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska i primärvården skulle vi vilja att du som är intresserad av att delta i vår studie kontaktar någon av oss via e-post eller telefon.

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer.

Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter.

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller

vårdcentraler kommer att kunna identifieras i examensarbetet.

Vi heter AA och BB och går på Blekinge tekniska högskola och läser till specialistsjuksköterska. I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig.

Karlskrona 20xx-xx-xx

Studerande: Handledare:

AA Universitetslektor

BB CC

Telefon Telefon

Mejladress Mejladress

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :