• No results found

pi till

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pi till"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Bidrag till kfinnedom om ekalbaggsfaunan pi

Gotska Sandtin

STIG LUNDBERG

Enicmus lundbladi T. Palm

Ftir entomologen er det vil sirskilt uppmuntrande nir han lyckats rklara avr biologin f6r nAgon insektsart. I Ent. tidskrift 1956, sid. 25-28 beskriver Thure Palm en ny Enicmus-arl, lundbladi, vilken tidigare ftir- viixlats med breoicornis Nlannh. Det ena av de tvfl exemplar, som var kinda,

di arten beskrevs. hade tagits av Olov Lundblad den 12.11.39 vid Sigtuna, det andra av Nils Bruce i bdrjan av juni ocksfl 1939 vid Moliden under gran- bark.

Fiir ca tvA ar sedan biirjade jag att svstematiskt leta efter Enicntus lund- blodi. Genom att studera de lvi kinda exemplaren, som finnes pfl Riks- museum, Hrde jag mig kinna igen arten och passade pfl att vid besiik hos

olika skalbaggssamlare att gi igenom deras Enicmus-material. Det enda

, breuicornis-exemplar,, som Einar Wir6n hade, visade si8 vara lundblodi taget troligen genom slaghavning pA Singtt i Uppland den 11.7.52. I en upp-

sats om skalbaggsfaunan pi Gotska Sand6n (IInt. Tidskr. 1935 s. 70) skriver Anton Jansson om ett fynd i juli 1931 av 2 exemplar av Enisztrts breuicornis under barken pi en liggande samma ir omkullbli.st asp. Di Enicmus breui- cornis visat sig vara bunden till lind (Tilio), ett tddslag, som saknas helt pi

Gotska Sandtin kontaktade jag 1962 Jansson och bad honom j[mftira

exemplaren med beskrivningen av lundblodi. DArvid visade det sig inte bara att Gotska Sandti-exenrplaren var lundDlndi utan detsamnra gillde ocksi det enda ' Dreuicornis-exemplar som var kent frrin Ndrke (leg Jansson).

Antalet kiinda lundbladi-exemplar hade nu alltsA 3-dubblats.

Med hdnsyn till Janssons fynd pi Gotska Sanddn passade jag pA att vid mina bestik pi 6n lela efter arten frimst pi asp. I{itt letande kriintes med

framgAng den 25 maj 1963 di jag hade turen att pfltriiffa ett massangrepp

av Enicmus lundbladi inom ,Stora liivskogen, under den tunna ytbarken pfl en nedfallen temligen fdrskt avbruten. vid angreppsstillet ca I dm grov asp (Populus tremula\.

Skalbaggarna, och som det visade sig, larver och iivriga utvecklingsstadier levde strax under den millimetertjocka ytbarken av spormjiilet frln en

mycket karaktdristisk svamp, som omvandlade innerbarken till en svart, mj6lig konsistens. Totalt lillvaratogs pi ca 2 dme nira 200 exenrplar (delvis genom kldckning). Nflgra kliicktes ocksfl ur liknande bark frAn Arnagrop.

Eato tol- Ts. .lra.8t- H- I -2, 1 t [.15]

(2)

{6 STIG LUNDBERG

Irig. l. .{\'bruten asp (den pA

marken liggande delen) i

,Stora LdYskogen, pA Gohka Sandon med en stor koloni

aY ,ini.mus Inndbaadi T. Palm.

2513 1963.

- Foto: fdrf.

-{spen i ostora liivskogenr tig i skuggigt lnge (Se Fig. l. och 2.) medan den

i .{magrop stod starkt solexponerad. Larverna r.ar mycket rtirliga, svagt violetta. och siikte, ner de var fullviixta, upp sprickor under bark o.d., dir de ftirpuppade sig. Flertalet puppor iakttoBs de fdrsta dagarna i juni.

Med hinsyn till utvecklingstridslagel, aspen, ir det v troliSt att Enicmus lundbladi f6rekommer i hela Sverige och iven i grannlenderna. Ftirsiik att

fi svampen bestimd av specialister pi Skogshtigskolan och Uppsala Uni- versitet har hittills nisslyckats. Av allt att dtima rtir det si8 om en s lsynt

svampart, vilket miijligen ftirklarar det fital fynd, som hittills gjorts av Enicmus lundbktdi. Har dock under 1963 iakttagit samma svamp vid Hamra

i norra Dalarna, vid N&s i stidra Dalarna, Britfors vid Dalilvs-mynningen och i Barkarby dock utan att lyckas flterfinna Enicmus-arten.

Hittills har Enicmus lurulbtadi sAledes pitriffats i Angermanland, Upland, Ndrke och Gotska Sandttn medan breuicornis 6r konstaterad i Yiistmanland, Stidermanland och Upland.

Ptilinus pectinicotnis L.

Delar av en torr aspstubbe ca 3 m htig med starka Ptilinus-angrepp hem- ftirdes frAn Gotska Sandiin den 15 maj 1962 i tron att det r6rde sig om Ptilinus lrrscus Geoffr., som ju mest utvecklas i asp och ej ir ovanlig pl

Sanddn. Kliickningen resulterade ftirvinansvirt nog i uteslutande Ptilinus pectinicornis, som ir kind frfln flera tridslag kanske fremst bok, men dock ej tidigare kliickts ur asp. Under barken pi samma slubbe levde f.6. larver av Syncftila humeralis F-

E^tonol- Ts- .1t1,.35. n. l-2. 1964

l-

? _{ \

I

Ir

)

I

a

z

(3)

BIDRAG TILL EAN,\.EDoM oM SXALBAGGSFAUNAN P.T. GoTsKA SA..DON 4i

Fig. 2. Imagines, larver och

6\'riga utlecklingssladier av Eni.mus lundDladi plhAffa- des under den tunna yt-

barken. levande av spormjolet

fran en karaklerislisk svart

svamp.'Storr Ldvskogen', Gotska Sanddn 2515 1963.

Foto: f6rf. -

Boros schneideri Panz.

Denna art har under 1900-talet endast tagits pA Oland ilint. tidskr. 1954,

s. 3-5) uliiver pA Gotska Sandtin, ddr arten emellertid ej ir ovanlig som larv.

Skalbaggen deremot pAtreffas endast sellsynt och en orsak anses vara den

alt arten iivervintrar som imago och svdrmar tidigt pi vfiren; en annan att den lorde vara ett nattdjur. Di arten tidigare tagits pi flera lokaler pi fast- landet (Vg, Ystm, Hls, Jnrt och Lapponia) och troligen fortfarande kan finnas kvar, vill jag hiir liimna nigra konrpletterande upplysningar om lev- nadssettet, som studerades pi Gotska Sanddn den 15 maj 1962. PAtriffade d6rvid under barken vid basen pi en sliende dtid tall tvi imagines intill

varandra, mycket livliga trots att det ej var mer iin nAgon grad varmt. En nirmare undersiikning av tallen resulterade i ytterligare tvfl imagines lill-

sammans pi ca 6 m hiijd och en pi ca 8 m htijd ut6ver 25-tal larver. En bi- dragande orsak till att skalbaggen si siillan pfltriiffas ir sdkerligen den att barken pi liimpliga utvecklingstrAd nornalt slepper ftirst uppe i lallkronan och angreppen btirjar diir pi htijder, som nran normalt ej komnler At att unders6ka. Ftirst niir tallen ir nestan helt ddd blir konsistensen limplig

nere vid basen och di endast nAgra er innan tredet ej liingre passar arten.

Larven lever mellan splint och bark av blinadssvampen Ophiostomo pini som tidigare pivisats.

Pogonochaerus coroli Muls.

Arten, som i Norden endast er kind frln Gotska Sandiin

- sl nir som

ett exemplar frfln Fflr6n (leg. G. Israelsson)

- ftirekommer diir timligen allmiint i torkande grenar och kvistar av tall. Konstaterade i juni 1962

Edto,nol. Ts. rto.85. E- 1-2. 1961

&

(4)

{8 STIC LUNDBER(i

Cerambgcid-angrepp i grenar pi nigra av de fitaliga granar, som finns i

den s.k. Grandalen pA 6n. Fragment avsltijade att det var Pogonochaerus caroli, som valt ,fel, tridslag.

Leiopus nebulosus L.

Pitriffade den 16 maj 1962 en, som jag trodde, .{canthoderes clauipes-lanv

i barken pi en aspllga lPopulus trcmulal pA Gotska Sandtin tillsammans med larver av Saperdu perlorata Pall. Kliickningen resulterade emellertid i

Leiopus nebulosus, som pA iin normalt utvecklas i ek.

Acanthocinus griseus F. (lilla timmermannen)

Denna sdllsynta lAnghorning togs pe 1800-talet i flera landskap (Sm, Yg, Upl, Vstm, Hls och Ly lpm), men er mig veterligt under sista decennierna endast kind fri,n Gotska Sandtin. Vanligen pitreffas den ddr sittande pi

vedtravar o.d. och tycks inle vara nigon storre salbynthet.

Dfl arten sannolikt fortfarande finns kvar pi fastlandet kan en beskrivning av angreppsbilden vara av intresse sdrskilt som uppgifter pi biologin tidigare ej redovisats i Sverige.

Yid ett besiik pfl Gotska Sandtin pitriffade jag den 30 juni 1955 angrepp

av Acanthocinus gri.reus dels i kronan av en liggande tall, dels pi en ned- fallen gren bida i skuggigt lage..lngreppen var koncentrerade p6. tiversidan av grenarna och dimensionen pi angripna grenar varierade mellan 3 och 12 cm. .\ngreppsbilden piminde starkt om Acanthocinus (edilis L. Larven levde av den lunna innerbarken och puppkammaren hade anlagts i splinten.

Det starkt tiuplattade in- och utgingshelet yar igenstoppat med gnagspin.

Den 30 juni fanns sAviil imagines som puppor och larver av tvi storlekar.

Di kraven pi dimensioner m.m. ej tycks vara serskilt stora bdr arten gA

att iterfinna pA fastlandet troligast i urskogsartade bestind.

Ento ol- Ts- -lrr. 85. fl- 1-2, 1*,

References

Related documents

Manuell applicering av massan Mapelastic Smart skall appliceras i minst två skikt med spackel eller roller inom 60 minuter efter tillblandning, för en slutlig tjocklek om minst 2

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

wie Kopf fein granuliert und chagriniert (100 mal), seitlich spir- licher, gl[nzender und mehr oder wenig uneben, jederseits hinter der Mitte mit einem flachen Griibchen,

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Hans svnnerligen fulliidiga pedagogiska bana fortsatles i Helsingfors, dir han l912 ulnamndes till tektor vid l'inska Normallyceum och 1926 till dverlirare vid

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna