• No results found

Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum

2020-10-08

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen A575.201/2020 000 I2020/02546 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i

Färöarna eller Förenade kungariket

Polismyndigheten har, utifrån de intressen som myndigheten har att bevaka, inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Eva Sjögren som föredragande. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

References

Related documents

Äldre fordon, stationära motorer, så står still en längre tid utgör en grogrund för bakterietillväxten som sätter igen hela bränslesystem från tank, bränslerör, filter,

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael

Diarienr (åberopas) Er referens Polismyndigheten Rättsavdelningen A610.380/2020 I2020/02698 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se Postadress

A602.980/2020 000 I2020/02448 Polismyndigheten Rättsavdelningen Regeringskansliet i.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

att även underlåtenhet att lämna in korrekta uppgifter till drönaroperatörsregistret ska vara föremål för att kunna dömas till böter. Citat från ovannämnda förstudie:

Redan i dag ingår miljörelaterade avgifter på alla Swedavias flygplatser genom emissionsavgiften och flygplatsavgifterna som helhet bidrar till att finansiera Swedavias

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Barnombudsmannen (BO) Centrala Studiestödsnämnden (CSN)