• No results found

Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum

2020-10-08

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen A575.201/2020 000 I2020/02546 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i

Färöarna eller Förenade kungariket

Polismyndigheten har, utifrån de intressen som myndigheten har att bevaka, inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Eva Sjögren som föredragande. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 11 februari 2021 har regeringen (Infrastrukturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets. yttrande över förslag till lag om ändring i

DO delar delegationens bedömning att stora delar av innebörden av att verka för en hållbar utveckling redan framgår av gällande skyldigheter för myndigheter, bland annat

Boverket ser arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt arbetet med att stärka sin egen och samhällets krisberedskap, som en förbättringsprocess, dels för att Boverket

Regionkommittén efterfrågar därför en europeisk agenda för bostäder som kan säkerställa en bättre samordning mellan EU:s, med- lemsländernas och deras regionala och

Boverket har i flera olika rapporter och samarbeten under senare år analyserat förutsättningarna för ett stärkt samspel mellan kommunal översiktsplanering och

Äldre fordon, stationära motorer, så står still en längre tid utgör en grogrund för bakterietillväxten som sätter igen hela bränslesystem från tank, bränslerör, filter,

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Solvit Sverige har dock inte specifik erfarenhet av problem kopplade till den svenska regleringen som bland annat innebär att ett körkort som är utfärdat utanför EES slutar gälla

Tingsrätten har granskat redovisningen utifrån sitt verksamhetsområde och har inga synpunkter på de bedömningar och förslag som

Frågan om att det skulle vara tidskrävande för en person, som är innehavare av ett körkort utfärdat i Förenade kungariket, att inom ett år från det att han eller hon har

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Diarienr (åberopas) Er referens Polismyndigheten Rättsavdelningen A610.380/2020 I2020/02698 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se Postadress

Polismyndigheten vill särskilt peka på att det från ett brottsbekämpnings- perspektiv inte alls framstår som lämpligt att knyta de straffrättsliga bestämmelserna i den

A602.980/2020 000 I2020/02448 Polismyndigheten Rättsavdelningen Regeringskansliet i.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.. Catarina Wretman

att även underlåtenhet att lämna in korrekta uppgifter till drönaroperatörsregistret ska vara föremål för att kunna dömas till böter. Citat från ovannämnda förstudie:

- Bilprovningen förordar vid återkommande besiktning en teknisk lösning för rapportering likt kontrollbesiktning idag, dvs en ”dator till dator”-lösning.. För första

Redan i dag ingår miljörelaterade avgifter på alla Swedavias flygplatser genom emissionsavgiften och flygplatsavgifterna som helhet bidrar till att finansiera Swedavias

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Barnombudsmannen (BO) Centrala Studiestödsnämnden (CSN)