• No results found

- Myndigheten bedömer att utifrån trossamfundens perspektiv finns det utifrån nuvarande omständigheter inget behov av ytterligare lagstiftning för att minska smittspridningen.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "- Myndigheten bedömer att utifrån trossamfundens perspektiv finns det utifrån nuvarande omständigheter inget behov av ytterligare lagstiftning för att minska smittspridningen. "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialdepartementet

Myndigheten för stöd till trossamfunds (SST) yttrande över PM Covid-19-lag (S2020/09214) Sammanfattande bedömning

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) välkomnar förslaget om en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eftersom den kan bidra till att fördela ansvaret för att begränsa smittspridningen mellan fler aktörer.

Myndighetens överväganden:

- Myndigheten bedömer att utifrån trossamfundens perspektiv finns det utifrån nuvarande omständigheter inget behov av ytterligare lagstiftning för att minska smittspridningen.

Trossamfundens religiösa ceremonier omfattas av ordningslagen vilket har påverkat trossamfundens övriga verksamheter. All verksamhet bedrivs för närvarande utifrån 8-bestämmelsen, sker digitalt eller har utgått helt.

- Såväl religiösa ceremonier som övrig verksamhet inom trossamfunden påverkas av föreslagen lagstiftning. Sådan verksamhet omfattar främst barn- och ungdomsverksamhet, läger-,

diakonal/social- samt utbildningsverksamhet och upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Utgångspunkten är att de effekter som drabbar utövare generellt inom dessa verksamheter, också drabbar trossamfunden som i många fall har en svag ekonomi samt drabbar dess medlemmar.

- Gällande 15§ och 17§ finns det för- och nackdelar med regional differentiering. Å ena sidan är det svårare för centrala aktörer att stödja sina verksamheter runt om i landet, å andra sidan är det rimligt att regelverket inte slår i onödan. Under period av större smittspridning bör regelverket vara

nationellt så att efterlevnaden av regelverket underlättas.

YTTRANDE

2020-12-22 Sid 1 (1) Dnr:4.4/0324(20) Ert Dnr: S2020/09214

Sid 1 (2)

Dnr: XXXXXXX

Datum: 2020-12-22

(2)

2

- Undantag i lagstiftningen bör göras för begravningsverksamhet (se nuvarande undantag i

ordningslagen). Myndigheten påminner om att judiska religiösa ceremonier kräver 10 närvarande.

- Myndigheten välkomnar medvetenheten om att ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter noga måste övervägas och påminner om att religionsfriheten är en grundlagsskyddad rättighet med starkt skydd. Det är därför av stor vikt att begränsningen endast gäller så länge det är motiverat av hänsyn tagen till smittspridningen och att lagregleringen är tydligt beskriven och motiverad. I PM saknas ett resonemang om religionsfriheten som absolut rättighet.

- Vad gäller tillämpning av lagstiftningen har myndigheten följande påpekanden:

o När föreskrifter meddelas i enlighet med 8–12 §§ är det viktigt att fullgod information når allmänheten på olika språk.

o Den diakonala/sociala verksamheten inklusive rådgivning, kontakthjälp till sociala

myndigheter och sjukvård, bör övervägas särskilt. Det är viktigt att möjligheter för utdelning av t.ex. mat- och hygienpaket och annan stödverksamhet för särskilt utsatta kvarstår.

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande myndighetschef Helena Josefson. Remissen har handlagts av krisberedskapshandläggarna Örjan Wallin och Tanja Viklund.

Helena Josefson

Vikarierande myndighetschef

References

Related documents

Enligt Konkurrensverkets bedöm- ning kommer de begränsningar som föreslås få stora negativa konsekvenser för många av de företag som berörs, även om effekterna troligen kan

Länsstyrelserna anser att det vad gäller privata sammankomster bör göras ett likande undantag som för allmänna sammankomster (3 kap.. Detta för att även borgliga begravningar

Bedömningen bör utgå från MSB:s Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet samt Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Jessica Ölvestad Sofie Klahr Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

remitterade promemorian grundas i huvudsak på den föreslagna lagen, vilken ännu inte har antagits av riksdagen. av dessa skäl avstår jag från att lämna några

Med anledning av Socialdepartementets förslag till förordningen om Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 får Stiftelsen Svenska

Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemsföretag har under året vidtagit en lång rad åtgärder i butik för att minska risken för trängsel och på så viss minska

Svensk Handel bedömer att detta kommer underlätta för verksamheter i tolkningen av förordningarna om vilka åtgärder som faktiskt bör vidtas för att förhindra smittspridning av