m.remissvar@regeringskansliet. se pia-maria.lindroos@regeringskansliet. se

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE

Datum Dnr

2020 -12- 03 4571-20-8.1

Aktbilaga

Regeringskansliet Milj ödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet. se pia-maria.lindroos@regeringskansliet. se

Promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (Departementets diarienummer M2020/01180/R)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte- griteten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans- lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Med beaktande av dessa utgångspunkter har Justitiekanslern inte några invändningar mot förslagen.

Justitiekanslern vill emellertid framhålla följande. Som anförs i

promemorian tillåter EU-rätten i regel inte kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan. Det krävs att åtgärderna kan motiveras av tvingande hänsyn, exempelvis miljö, hälsa och säkerhet. Det krävs också att åtgärderna är nödvändiga och proportionerliga. Det saknas dock en närmare analys av vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna kan fa ur detta perspektiv. Det är av vikt att frågan får ytterligare belysning i den fortsatta beredningen.

På Justitiekanslerns vägnar

Elena Landberg

Postadress

Gatuadress Telefon (växel) E-post Box 2308

Birger Jarls Torg 12 010-475 93 00 registrator@justitiekanslem.se 103 17 STOCKHOLM

Figure

Updating...

References

Related subjects :