• No results found

Promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Norr Mälarstrand 6 Telefon 08-692 29 50 Fax 08-654 62 77 www.barnombudsmannen.se REMISSVAR 2020-08-26 Dnr: BO 2020-0240-2 Justitiedepartementet

Promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

(dnr Ju2020/02984/L4)

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig om promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar. Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i sin helhet, men saknar

ett resonemang om på vilket sätt barn berörs av förslaget. Barnombudsmannen anser att förslaget bör kompletteras med riktlinjer som riktar sig till barn som medföljande till en vuxen.

Barnombudsmannen menar att det är av yttersta vikt att alla aktörer kontinuerligt genomför barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med anledning av Covid-19. Dessa analyser ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, och beskriva vilka konsekvenser en åtgärd kan få för barns rättigheter. En sådan analys saknas i förslaget.

Vi anser att barn som deltar i större arrangemang eller sammankomster

tillsammans med en vuxen bör undantas från det föreslagna kravet om att hålla ett avstånd på 2 meter. Enligt barnkonventionen har barn rätt till stöd, hjälp och närhet av en vuxen. Barnombudsmannen anser inte att det är förenligt med

barnkonventionen och barnets bästa att förmå ett barn att hålla 2 meters avstånd till en förälder eller annan ansvarig vuxen vid deltagande i ett större arrangemang eller sammankomst.

Barnombudsmannen anser därför att förslaget bör kompletteras med tydliga riktlinjer som riktar sig till barn och medföljande vuxna. Vi föreslår att

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram sådana riktlinjer som tar hänsyn till så väl smittspridning som barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

Föredragande i ärendet har varit jurist Amanda Bertilsdotter Nilsson.

Elisabeth Dahlin barnombudsman

References

Related documents

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre