Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 1(1) Datum Ärendebeteckning 2020-05-05 500-2612-2020 Arkivbeteckning 500 Miljödepartementet

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se

901 86 UMEÅ Miljöenheten www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag till

författningsändringar med allmänna regler för vissa

verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till

allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar

avfall”

Länsstyrelsen Västerbotten har getts tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag till författningsändringar med

allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”.

Länsstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet.

De som medverkat i beslutet

Yttrandet har beslutats av biträdande enhetschef Robert Erixon med miljöhandläggare Johan Reinklou som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :