Remiss -remittering av Naturvårdsverkets skrivelse " förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall" och " förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall"

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

Diarienummer: 2020-0366

Justerare Utdragsbestyrkande

Remiss -remittering av Naturvårdsverkets skrivelse " förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall" och " förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall"

Yttrande

Samhäl l sbyggnads f ör val t ningen i Gnosj ö kommun har i nga s ynpunkt er på s kr i velse r na ” för sl ag ti ll författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall och förslag till al l männa r egl er f ör vi ss a ver ksa mhet er som hanter ar avf all ” .

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mikael Lennartsson Miljöinspektör

Expedieras till:

Akten, Regeringskansliet

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :