115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrat- tenistockholm.domstol.se

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-06-10

DIARIENR

FST 2020/269

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrat- tenistockholm.domstol.se

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.17@regeringskansliet.se

Dnr Ju2020/01879/L7

Remissyttrande över promemorian Ett ändrat

förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i promemorian.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Karin Dahlin efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Amanda Hägglund.

Karin Dahlin

Amanda Hägglund

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :