• No results found

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrat- tenistockholm.domstol.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrat- tenistockholm.domstol.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-06-10

DIARIENR

FST 2020/269

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrat- tenistockholm.domstol.se

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.17@regeringskansliet.se

Dnr Ju2020/01879/L7

Remissyttrande över promemorian Ett ändrat

förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i promemorian.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Karin Dahlin efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Amanda Hägglund.

Karin Dahlin

Amanda Hägglund

References

Related documents

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. chefsrådmannen Anneli

[r]

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. Förvaltningsrätten vill dock

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se •

[r]

Rätten anser att de förändringar som nu har införts medför att utkastet till lagrådsremiss har blivit en bättre pro- dukt jämfört med förslaget som lades fram i den

Förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstolen) har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i promemorian. Föredragande har

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Stefan Holgersson efter föredragning av administrativa fiskalen Karin Öst. I beredningen har även administrativa direktören Åsa