• No results found

Remiss, fast omsorgskontakt hemtjänst

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss, fast omsorgskontakt hemtjänst"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2021-01-25 OF 2020/989 Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott 1(4) Handläggare

Eva Liljekvist-Borg Tf förvaltningschef Omsorgsförvaltningen

eva.liljekvist-borg@hassleholm.se

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Remiss, fast omsorgskontakt hemtjänst

Förslag till beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att

Som remissinstans avlämna synpunkter på betänkandet SOU 2020:70 avseende utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, enligt nedan.

Avseende fast omsorgskontakt ser Hässleholms kommuns omsorgsnämnd positivt på förslaget.

Omsorgsnämnden anser däremot att det är olämpligt att i lagstiftning reglera att endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel ska kunna utgöra en fast

omsorgskontakt i hemtjänsten,

Omsorgsnämnden anser också att lagförslaget kan träda ikraft den 1 juli 2024 istället för föreslaget 1 januari 2030

Sammanfattning

Hässleholms kommuns omsorgsnämnden ser positivt på fast omsorgskontakt. Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen

bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och omsorgen.

Kartläggningen och bakgrundsmaterialet visar att det krävs vissa förutsättningar för att uppnå de mervärden som är förenade med den fasta

omsorgskontaktens arbete. En viktig grundförutsättning är att verksamheten vilar på en gemensam grundsyn om att arbetet ska organiseras

(2)

2 (4)

JAV

med fokus på omsorgstagarens behov och delaktighet. En

annan viktig förutsättning är att verksamheten planerar och schemalägger den fasta omsorgskontaktens arbete med utgångspunkten att

hen ska utföra omsorgsarbetet i så stor utsträckning som möjligt hos ”sina” omsorgstagare. Då har omsorgskontakten möjlighet att lära känna och skapa en nära och tillitsfull relation till den äldre. Viktiga mervärden av den goda personkännedomen är att omsorgskontakten får en helhetsbild av omsorgstagarens situation och kan notera förändringar i hälso- och funktionstillståndet.

Ytterligare förutsättningar är att den fasta omsorgskontakten är del av ett litet arbetslag kopplat till ett geografiskt avgränsat område – då finns möjligheter att få till stånd en god Personalkontinuitet. Den fasta omsorgskontakten behöver också ges tid, flexibilitet och handlingsutrymme i arbetet för att kunna justera schemat utifrån omsorgstagarens skiftande behov. När den fasta omsorgskontakten får stöd från närmaste chef, tid för tvärprofessionella möten och reflektion skapas också förutsättningar för en god arbetsmiljö som är gynnsam för både personalen och omsorgstagaren.

Förslaget att ta ställning till rör också att som ”fast omsorgskontakt får bara den utses som innehar yrkestiteln undersköterska, i enlighet med de regler som föreslås i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

En viktig förutsättning i allt arbete som den fasta omsorgskontakten utför är att hen har relevant utbildning och erfarenhet samt möjlighettill kompetensutveckling, därmed inte nödvändigtvis en undersköterska. Den utveckling av äldreomsorgen som kommer att ske innebär nya sätt att organisera omsorgsarbetet på samt att nya kompetenser och yrkestitlar kommer att uppstå. Dessa kommer också att kunna utgöra en fast omsorgskontakt långsiktigt.

Beskrivning av ärendet

Utredningen ska lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi och bedöma om omsorgskontaktens arbete kan bidra till bättre Personalkontinuitet. Utredningen ska också föreslå vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll, och bedöma vilka

kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha. I syfte att undersöka hur

utförare av hemtjänst, såväl privata som offentliga, i dag arbetar med fast omsorgskontakt genomförde utredningen en kartläggning i 20 kommuner. Kartläggningen visar att den fasta omsorgskontaktens

(3)

3 (4)

JAV

roll varierar mellan de olika hemtjänstutförarna i kommunerna. Hos vissa av utförarna har omsorgskontakten en begränsad roll för den äldre och utför uppgifter av mer administrativ karaktär medan

omsorgskontakten i andra kommuner utför lejonparten av omsorgsarbetet hos ”sina” omsorgstagare. Hos ytterligare andra utförare är

omsorgsskapet inte uttalat – det vill säga varken personal eller omsorgstagare vet vem som är omsorgskontakt.

Där finns informella omsorgskontakter det vill säga personal som går oftare till vissa

omsorgstagare än andra. Däremot är varken mandat eller uppgifter tydliggjorda vilket innebär att rollen ar otydlig för alla berörda.

I kartläggningen framkommer också exempel där den fasta omsorgskontakten är del av ett tvärprofessionellt team där målet är att åstadkomma god kontinuitet i såväl omsorgen som vården runt den äldre.

Kartläggningen och bakgrundsmaterialet visar att det krävs vissa förutsättningar för att uppnå de mervärden som är förenade med den fasta

omsorgskontaktens arbete. En viktig grundförutsättning är att verksamheten vilar på en gemensam grundsyn om att arbetet ska organiseras

med fokus på omsorgstagarens behov och delaktighet. En

annan viktig förutsättning är att verksamheten planerar och schemalägger den fasta omsorgskontaktens arbete med utgångspunkten att

hen ska utföra omsorgsarbetet i så stor utsträckning som möjligt hos ”sina” omsorgstagare.

Då har omsorgskontakten möjlighet att lära

känna och skapa en nära och tillitsfull relation till den äldre. Viktiga mervärden av den goda personkännedomen är att omsorgskontakten får en helhetsbild av omsorgstagarens situation och kan notera förändringar i hälso- och funktionstillståndet.

Ytterligare förutsättningar är att den fasta omsorgskontakten är del av ett litet arbetslag kopplat till ett geografiskt avgränsat område – då finns möjligheter att få till stånd en god Personalkontinuitet. Den fasta omsorgskontakten behöver också ges tid, flexibilitet och handlingsutrymme i arbetet för att kunna justera schemat utifrån omsorgstagarens skiftande behov. När den fasta omsorgskontakten får stöd från närmaste chef, tid för tvärprofessionella möten och reflektion skapas också förutsättningar för en god arbetsmiljö som är gynnsam för både personalen och omsorgstagaren. Slutligen är en viktig förutsättning i allt arbete som den fasta omsorgskontakten utför är att hen har relevant utbildning och erfarenhet samt möjlighet till kompetensutveckling.

(4)

4 (4)

JAV

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Större kontinuitet och högre kvalitet.

Barnperspektivet

Inga

Miljökonsekvenser

Troligen inga större effekter

Facklig samverkan

Behandlas på FÖS 2021-02-08

Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsökningar både i tid och kompetensutvecklingsinsatser. Kan idag inte bedömas storleken på dessa kostnader

Sändlista: Socialdepartementet Omsorgsförvaltningen Eva Liljekvist-Borg Tf. förvaltningschef

References

Related documents

45 Den hermeneutiska cirkeln med förståelse i det enskilda knutet till förståelsen av helheten ger mig möjlighet att diskutera förståelsen, inte enbart i förhållande till

Barn Y skrattar till och springer efter barn X som nu gömt sig i kojan så att det inte syns, men som sedan blir hittad (påminner om en tittut lek). Barnen talar sitt modersmål

12.2.3 Möjligheter till samordning av energibespa- rande och arbetsmiljöförbättrande åtgärder En strävan bör alltid vara att söka samordna energi- besparande

Janebrant (2000:63-64) skriver att nyckeln till motiverade och inspirerade medarbetare är en förtroendefylld relation där det finns möjlighet för medarbetarna att få vara

Socialdepartementet vill också att remissinstanserna tar ställning till ett tidigarelagt införande av förslaget att endast undersköterska ska kunna vara fast omsorgskontakt redan

Regionen stödjer utredningens förslag gällande att den fasta omsorgskontak- ten behöver ha rätt kompetens för uppdraget men ställer sig negativ till att personen måste

I ärendet förslås att hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande över remiss på betänkandet SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten överlämnas

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström samt enhetschef Maj