Remissyttrande: Promemorian vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Af 0 0 0 0 7 _ 3 .0 _ (2 0 1 8 -06 -1 9 , AF 1 0 0 0 ) Sida 1 (1) Datum Diarienummer 2021-02-16 Af 2020/00728458 Avsändarens referens Fi 2020/05036 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm

Besöksadress Telefon E-post

Elektrogatan 4 0771-60 00 00 registrator@arbetsformedlingen.se

Remissyttrande: Promemorian vissa

ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot förslaget om ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar generaldirektör

Maria Lilja verksjurist

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar. Ärendet har föredragits av verksjuristen Maria Lilja. I den slutliga handläggningen av ärendet har även Lars Lööw, överdirektör, Gunilla Ekstedt Åberg, biträdande rättschef och Thomas Hagman, chef Ledningsstaben deltagit.

Beslutet har fastställts digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

Figure

Updating...

References

Related subjects :