• No results found

Remissyttrande: Promemorian vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande: Promemorian vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Af 0 0 0 0 7 _ 3 .0 _ (2 0 1 8 -06 -1 9 , AF 1 0 0 0 ) Sida 1 (1) Datum Diarienummer 2021-02-16 Af 2020/00728458 Avsändarens referens Fi 2020/05036 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm

Besöksadress Telefon E-post

Elektrogatan 4 0771-60 00 00 registrator@arbetsformedlingen.se

Remissyttrande: Promemorian vissa

ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot förslaget om ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar generaldirektör

Maria Lilja verksjurist

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar. Ärendet har föredragits av verksjuristen Maria Lilja. I den slutliga handläggningen av ärendet har även Lars Lööw, överdirektör, Gunilla Ekstedt Åberg, biträdande rättschef och Thomas Hagman, chef Ledningsstaben deltagit.

Beslutet har fastställts digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

References

Related documents

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena