• No results found

Remissvar- Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar- Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Finansdepartementet Stockholm den 8 december 2020 Finansmarknadsavdelningen

103 33 Stockholm

Insänds per e-post till:

fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se

Diarienummer: Fi2020/04545

Remissvar- Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och

koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna") har beretts tillfälle att yttra sig över detta betänkande och får härmed avge följande yttrande.

Aktiespararna har inget att erinra utan stödjer de förslag som framgår av promemorian att, om ändring görs av det sk. Öppenhetsdirektivet (2001/34/EG) på ett sådant sätt som möjliggör detta, skjuta på tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet i ett år.

Aktiespararna önskar dock påpeka vikten av att bestämmelsen börjar tillämpas så snart som möjligt. Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer att bidra till att minska informations- och kunskapsglappet mellan professionella investerare och vanliga sparare, vilket gör bestämmelsen angelägen för Aktiespararna.

Stockholm den 8 december 2020

Per Westerberg Joacim Olsson

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

kompetensuppdraget samt organisera referensgrupper och kvalitetsutvecklingsmöten. Aktiviteterna har fördelats mellan en särskild satsning på att ta fram vägledning i

Att bostäder och lokaler finns inom samma byggnad räcker dock i sig inte för att det ska kunna anses vara bokaler utan det är vanligt förekommande och helt normalt att det

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

Det finns studier som visar på problem med att förstå komplexa situationer i det dagliga livet (48), men också att många vuxna med CP har stora behov av att få hjälp och

Comparison of treatment invasiveness between upfront debulking surgery versus interval debulking surgery following neoadjuvant chemotherapy for stage III/IV ovarian, tubal, and

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Som det anges i promemorian framgår det av artikel 28.2 c i revisorsdirektivet att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen uppfyller

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format. Svenskt Näringsliv