Remissvar- Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Finansdepartementet Stockholm den 8 december 2020 Finansmarknadsavdelningen

103 33 Stockholm

Insänds per e-post till:

fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se

Diarienummer: Fi2020/04545

Remissvar- Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och

koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna") har beretts tillfälle att yttra sig över detta betänkande och får härmed avge följande yttrande.

Aktiespararna har inget att erinra utan stödjer de förslag som framgår av promemorian att, om ändring görs av det sk. Öppenhetsdirektivet (2001/34/EG) på ett sådant sätt som möjliggör detta, skjuta på tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet i ett år.

Aktiespararna önskar dock påpeka vikten av att bestämmelsen börjar tillämpas så snart som möjligt. Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer att bidra till att minska informations- och kunskapsglappet mellan professionella investerare och vanliga sparare, vilket gör bestämmelsen angelägen för Aktiespararna.

Stockholm den 8 december 2020

Per Westerberg Joacim Olsson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :