Full text

(1)

Diffcrtatio

Philoiophica

cxhibens

SG AL AS

VIR-TÜTUM MOR

ALI-UM

TRES,

Quam

ExApprobatione PraCellentiifimseFa-cultatisPhilofophicse adSalam

Svecorum, Sub Praefidio

TlurhttttmϊξeVerendiJLmplisfimi^i Oomini,

Dn. M. PETR1

AURIVILLII,

AntehacLog.&Metaphyiic»,nuncGraec*

LingvseProfeflorisOrdin» nccnonS,S» Theol. extraord.

ProGradu Magifterii

Tubliaedifquifitionicommittit>

PETRUS L.

CMttflWrtll/

Carloftadio-Wcrmelandus. U, Addiemto Junij in novo

Audicorio

Majori hptislsr '* Anno Μ DC LXXVI. meridiemuiltatisji."·£*· HOLMIM,

Ixcudebat Nicolaus Wankuvj^

(2)
(3)

Prasfatio.

\Alatiavirtutumceleberrimä in*

}grejjuruyin limine antepraß o-larιmulturn proderit

9 quamad

tanta tamillußria locifaßigia

non at-tentepromovere pedes

> Quorum

hojjpi-tesvi χ aliis vaivas

aperiunt Uberum%

dantintrottum■> ruft quiamrnumcolligant,

quißp adhonefta quavis compοηant>

Juo-rum£ errores affeciuumcorrigant. Hoc

facloytumdemumeisporta pandunturyja-nuareferanturygradmß?confccndere altos

conceditur,qui adipfaRegia conclavia du-cuntyubi nihil\quodnonwdußria

elabora-tum,ftudiocxornatumpolitum%

conß/ici-atur. Praterea ipjosOperapretium fd cluroscxifiimos β ßlendtdiffima

hthico-rumlurninainconfilium adhibuerinty

qui

viaioruni mores emendent

, vir t ute

in-JIruahtytotam deniß?vitamprudcntcnu»

at^fand

amreddaηt, Hijceanteßgnanis

egentplcriß, quia Virtutis via difßcilis

admodum acprorfus ardua. .ßluippe

cum

hominis natura minus ad virtutes quam ad vitlaßtproclivisy

cum% voluptatibus^

(4)

2

quafunt

efca vitiorum

luttari

perfape

eo-gitur. ß)uanto

autemfuaviores

affe¬ rentj tantofunt maßt ajperjaveneno.

Eftvoluptas inftar amici fr audulentiac I.

adblandientis,quoproprioratiquem

amici-tiagradu attingit, tanto nequiuseflejus

circumvtniendipropofltum. Foluptatem

dimittamus-i(flfiuisjéfinibwtenerejube

a-mus} neblanditiis ejus illecebrisfy capta- η

mur. Non eil mihi crede inquit hivius d,

Decad. hb.zo.jflTantum ab hoilibusar- fa matis setatisnoftnepericuli>quantum ab qi

circumfufisundiq; voluptatibus. Virtm qi

efl qua extollit

hominemcfl

fupra aßras & mortales collocat. Jpua ut in fublimi ei

pofita, ita ejus

apprehenctenda

tres funt gi

Scalaadpofita. Dequibuspro temporis

ra-tionefeftinanticalamo->breviter dijferam. rr

Adjpiret Qaptti* 0Dulcis JeJU,meisJ c<

ri Ρ h aJ rr rr §CÅ* g,

(5)

SCALA

PRIMA.

Λ-w' ^ con^arc

pof-aC

lik

^*1C

re*

^kfic,

cur

:i~

Pot;iffirnum

cliiTercaci-M

Ä»|uncula;huic

ScaU

no-m menImpofui,

explica-'a' bo. Quemadmodum

tö n. ordine nacurali fieri conivevic, ut

w dum quis

ad altiora loca pervenirc

jr*

fatagit,prius inferiores abfolvat

gradus,

ab quamad faperiores fakum faciac: Ita_j

Μ qui virtuti

operatur, prius in

moribus

<*-> &inferioribus vircutis rudimentis ie

ex-im erceacoportet,quamadfummum illaru

vt gradum evehatur.Quinvirtutes&

agno-τλ· icunt&amant proprios gradus,

nemo

'»· mecum ibic inficias. Vel ex hocuni-co,exempli locoaddu&o,quid

decaete-risfit ientiendum colligi potcil. Qui

prudentise nomen meretur, propter

hane pulcerrimam qualitatem

frudens

appellatur,fea eil qualitatum naturauc

magis& minusrecipiancJidem

fl adhuc

magisauxerit inq;hac profecerit,

lon-go, puta,rerumufuac

(6)

dentior fiet, ß quaptum datur? porrq

pergat&prudenna?i]cßudiof]iIimus,nae illegradummaximum obcinebic,quare

prudentisfimus cenferj poceric.

Com-rpodiflTirpa icaq'·racjone dißinguo hafce Spa|asin infimam, mediana & Γυρro¬ marn. Jllam Semiviytuti^iftam Virtu¬

al communisHanc Heroica adapco. Sin-gulas pro vjrium rpqdplo excruarnj ue

quasreliquisfinc fqlidiores apparebic.

II. F4 tremujis aruncjinibus prima fabricaca,quiequiaminus roborishar bec, imbecilliorefbadeoq';in ipia

afcen-deqscumargricudine&majori

difcrimi-ne verfacpr. Hanc

ergo, virtucis gra-dpi infimo tribpo,quae alias imperfecta

yirtusnuncupaturjlcq'; definiripoteft:

Quod ßc dijpofitw ad virtutem commu-nem tanquam

habitumßmm.

Re&iifi-mépuco hanc adhibuille definitionens

Thomafium; quarea. non per habitus imperfe&os, femivirtutes defcripfit,

video ipfum impuliße, ipfius habicus

nacuramqui perfeftum& firmicerinhä¬

rentem gradum femperamat. Nomi-nantur autem Piccol. grad.9. cap.i.Viae, quibusad vircutemducimur. III,

(7)

t

rq fil» Semivirtures circa obje&a ea_j·*: \x demverfanpur atq; vircucescommunes, re in hoc differunt, quod illac mediurru a- attingerequidem amanc, fed hoc non ce poilunr, quiacumquadam a?gritudino

agunc,&affe&us impcrio racionis ciim

u· luftaparenci Hxa,feqvunrur racionem n- opcimam refta prtdcribentem

abiq;

uc renifu& pugna, amabiliquodemdefi-derio & amoredocenrenxj.

la IV. Numerum harum

imperfe&a-ar rumOptime cognoicimus ex

allatade-n- finitione, qua;facit omnes

Difpofitio-ii- nesadreliquas. Quamobrem tot func

a- ac numeraripoiTunc, quocvirtutes ipfe

la proprié ilc didse: Sic femiforcitudo,

fl: iefnicemperantia, femiiiberalicas &e.

ur recenferi poiiunc.

fi- V. Ariitoceles duas cancum indigT

m tatToLerantiam& Qontwetotiamlib.VIK u$ F.chic.absq; dubioeam ob cauiam,quod t, affe&ushominum circa bonum velma¬

us lumoccupantur. ad quas duas reliquae' x- referri poiTunc. Antonius itterus lib.

ii- 3. Fth.cap. 12. §. 2. cum his facit, ubific^

r, dilTeric: Commode ad Contmentiam &

(8)

le-€

Tolerantiam omnes revocentur. Cum

η.omms virtut moralis in

voluptatibus

dr doloribusverfetur2.Etb.cap.j. Conti«

nentia v. (jr Tolerantia illudipfum ob

je-ilum ex hauriant( Continentian.\ circa

voluptates,7oteraηtiacirca dolores

occu-fatur)nonpotefi virtus perfecta latins patere. haec illö. Confencic NobiliiT

Michael 0i)Uenfioipein collegio fuo

E-thico Diiputatione undccima de

im-pcrfe&is vircucibus §.ig. Continentia,

anterdum ampliata vocabuli acceptione

etiam circa Opes>honores iracundiam dr

quodvis objectum occupari dicitur. unde

continens ira> vindieta: Interdumpreß

fim circavoluptates ßlas cum

temperan-tiacom munesoccuparidicitur. Toleran

-tiaa. quavisdifficilia dr molefta rejpicit:

linde

ingeneralißgnifcatu

cum

ha

duafu-muntur^quasvisaliasfemivirtutesfubijf

dem comprehendipoßefatet.

VI. ContinentiacΗfémivirtus quain

voluptatibus ad guflum dr t

actumperti-nentibusfirvatmediocritatemcumlucia. Quantumvis idem habet cum

tempe-rancia obje&um, modum tarnen

(9)

prehen-7

prehendendidiveriiim, utfupra patuie.

Oppofitum ejus eil Incontinentia, quai

quidem adfinis eil ipfius

intemperan-ux. InhocdifFerunc,quod hxc

perfe-ßumeil vicium, illavero imperfe&um.

Ac proinde

peccatin-tcmperansjinconcinens ττςοαίξίσιν,

quare hic ianabilis, ille nonitem.

In-concinenti $ tnλυθ§υΜ^» de

Medea

convenic uc eilapud Eurip.

_ - - - Video meliora

frobo

Oeterioraßquor - - - -

-Ciarum eil ipfius de hoc

teilimoni-umPauliApoiloliadRom.7.15.&

Gal,

5· 17·

VII. De Tolerantia pauca dicaitL»,

qua esivirtμtmperfeffa,qua res

adver-ßcs& laboriofas cumdolorequodam

hone-ßatis ergoferferimus. Ut fe

habecCon-tinencia ad Temperantiam ; Ica Tole¬

rantia ad fortitudinem. Tolerans ib

quidem triilibus exponic fuilinetq; ea quantum poreil, Ted maximacum

x-gritudine; forcis v. intrepide omnia a

-git,adflipulante animi alacritacc.

Ex-«mpla

praeciara

Tolerancise func

MucL

(10)

ils Sc«voIa,qui igniscruciatum,

Fabri-dus,qui paupercatem, Rucilius,qui

exi-lium, M. Accilius Regulus, quidolium

clävis armatum, ecii non finc doloto

liofieftacis ergo perculerunt, qux ex;

empla abltcerofunt

deprömptä_>.

VIII. Exhifcefacilimédijudicäri

pö-teft, quam difificulcer agaric, licet fua

laude fnihime fraudandi, quihunc fo~

lum gradumvircücis attigérUfic, ferftpét'

cnimitl luftacum äffeftibüsconfiftunc.

Dereliquis concinentia? ipeciébus

X5t-&

7r^ooä*27iy

Ariiloceli diftis nunc

age-re anguflia vetat tempofis, prakter

-quam quod ex hac pociflimumfpecio tariquam reliquarum exemplo & illa?

facile incellig' poilunt.

SULA SECUNDJ.

I.

r^Ui

Vult

per

haiic

eniti

circum-^Cfpefteagät,

nonca?co impétu

ir-fuac Vel perfunftorie iniiliät: Omniä

meciri fapientemoportet,néquicquam

agac quöd ipfi iic dedecori. Tribuo hane ipfivirtuti, qua?'åCivilisdöftrina?

tttagiflris cömmunis &perfecta

(11)

riätur.UtScalafuperiorimperfedaru

fu-it; Ita haec perfedarum virtutum eric* II· Virtutis nomcn pleriq;non

in-Gommode å Viro deducunt,quia Viros

maxime decec aic Tullius lib. 2.TufcuL

quaeil.non tarnenfit exclufus fexus alter feminineus, cuioperadarecumipfi

Iau-dabile,tumcommendatione digniifimu

eil. Ceterumex allufione, Virtut quail. 'virumtucnsfonat.necaliudmagis ipfos decorattueturq; cumfitClypeivel fcuti

inftar adverius quofvis exuberantiura afleduum infultus aliaq; infortunia,

III. Svetico Idiomate vertunt per

t /quod eila3)uga ©tget eller

gel*/quodingentem potentem feu pol-» lencem fignificat.

IV. GratisΆξίΐηeil,cujus vocis de^

rivatio varieå variis traditun quidam volunt ctm 12&ΐξίομαι quod fignif eligo,

aceiletquafisuge1>j;nonnullisab

quod eilplaceo,quafi οίξζςν j aliiamanü abϊξ&αamo,quafi plurimiab

Mars,atq;fic fortitudinem bellicamin·

. digitant.Unicuiq; fuum relinquoJudi¬

cium, quiaracionibusnon deilituuntur,

(12)

y.Vif-tö

4 1

V. Vircucis Vax lacius fediffundic π cxcendicq;fc amplius quamut unirci r folum applicccur. Tribuituri.Generali- C

ter omni Perfettioni, qua perficicur id, /

cujus vircüsdicicur, quam acceptionem S

ipfe Philofophus lib. 2. Ech. cap.6. ad- η ferc. Hoc igitur conptendumeff) inquic, η

virtutem önincminquo ipfafiteumprobe I

affécttim reädere3 officium(fe acmunusc- ς

jus

probe

exfiqui:

utvirtusoc

ull & ipfuni

h

ocultimprobuni efficity

&

munus ejus.

%

t }όίξ,12οφθ&λμχ

οίξίίη Ιυ

οςωμ^ν. Virtute η* r

oculijprobecermmus, ΟμοΜίy

rS'ivr-

c

t:S4οίξίτη/Ιππον % σπάροιτήΐζί,&c. Item J

virtusequi, eqvum

pröbum efficii & ad

1

cürfuntaptum& dd

vehcnduni

eum,

qui

r{

inßdeat&adexpeölandos

hoßes

idoneum. t

Atq;hoc

modo

Viftus compccic tänu c

rebus animacis quaminätiimacisj tanu 1

ratione pra-dicis* quam fationc defti- <

tutis* 2. Specialiter

&

quidem

t. pro j

Umbratica quadam virtute, quai

fe

ex-eric in brucis ob quandam

iimilitudi-

< nem. Ira Leonem fortem appelia_>-mus. fuis rebusbene confulentem for- j

micamprudentim ) qusegranain hye- 1 mem

(13)

mem colligic, dicimus. 2. Pro

natu-raliquaäam vi

&

facultate

il

ve

illa

ilc

Corporis iive

animac,

3. Pro

habitu in

fufiy Ut: Spes,

Fides,

Charitas.

4.

Pro

Summa

efficacia

ponicur,

quaeipiiSum-morerum moderacori infacris

monu-mentis tribuitur, Phil. 3.21,1.Pec,1.5 Ec

Evangelio Rom. 1. i6.

Enuroeratae

&

'"*·**·

quaeforte

aliag^plures

ejusdem

dignitatis

huc non pertinentes, eas

fcientes

omic-timus, % Genuina Acceptione,

qua^po-nitur pro habitu

acquifito

,

labore,

in-duilria, excrcitationeq; comparaco, Atq; f\Q

definjri

poteft.

i VI. Virtus moraliseil· habitus

Plecli-vusinmediocritute(onfiflensa<inosrelä*

ta, definitaratione

dr

ficut

eam

vir

prti¬

densdefinierit.Exhac

deiinitione

Arifto-celicalib*2.Eth. cap.6.facile

colligitur,

quantum

difcriminis

intcrflt incer

im-perfeftas &

perfe&as virtutes,

lllx

re lu&anteshabentaffe&us nec

dum

iatis

domitos, hx v.compofitos &

doraitos.

VII. Neminem iubibit

mirari

üper-fcSli vocabulum

paulo

remifliusacce-perim,quam

in

idea

mentis &

oonco*

(14)

it

ptunoftro Virtutes perfecta concipi

folent; h.c.canquam ab omni

imper-fe&ione liberatae, qvum adeo fan&ae puraeq: vix toto mundo reperiantur.

Hujus rei evidentiilima eft ratio,quia_> furculi fiimusex putrida arbore enaci,

multumq;ex ftipite crahimus vitij.

I-demq; San&iilimi Pientiffimiq; olim

Heroes teftati iunt, qui fuos

habue-runc naevos ac interdum iatis

enormi-terdelirarunt,

Licet virtuofiilimi

prae-dicencur.

VIII. Genus eil habitm clefåivus,

re-öe id quidem, Philofophus

n. Üb.*.

Eth. cap. 5.clareindicac tria ineile

ani-mo fubjedive Votcntias, hahitm &

af-fcclut. Naturali potentiae confignare

genus, perperam ageret fi quis hoc

a-geret; Afle&ibus eciam, cum fint

quae-dam motiones iubitaneae &

improvi-fae finepraeviaelcdioneexcitatseac

pro-pterea animum curbant* Sunt & aliae graves cauiaefatis, quarenon

hifcetri-buimus, quiaob folosaffedus

neqjbo-r»ineq; mali dicimur,

neq; laudamur neq;

vituperamur.^

relinquicur

ergo

(15)

Im?huln

VM4

*1 IX. Habitus funt duum gcnerum,

a-Iii corporis, aIii animi» Corpori neu»

ciquam convenic, quod cibo, potu,

a-liisq, rebus perficitur. Animus eil qui

habicuvircucis imbuendus eil.

Fami-miliaris eil quoq;illa habicuumdivifio*

qua inconnacos. infufos ac acquiikos

difpefcuncur. Ad priorum neucrum,

ideoq; adproximum noiler referrime- ff

recur. quia longa crebraq;exercitatio-ne acquiricur. In definicione Epithe¬ ton Eleffivus additur ad difFerentiam

habicuum intelle&ualium, quia exer-citium poilulanc vircutescum proereii

quadam,qua?eilomninoaftionum

mo-ralium moderatrix. Eligimus autemj

eaquaein vita bona iunc. Bona a.ea cenfentur,quas refta ratio

prafcribitei-demq; congruunt, prtecerea quodlu¬ men natura atq; honeitas iuadec.

X* Formam Ipfarum virtutum

aile-rere cum communi Ethicorum choro

mediocritatemnon

diipficet.

Cui refte

confencit poeta, dum canit:

Έβ modusinrebusßuntcertideni^ßnes%

J^uos ultra

citra^

nequit

cwßßcre

re·*

(16)

f4 ,.

De quo mcaio non immerico a«

pud Philofophos controvertitur, cum

quidam ponant

formalem racionerru

syμβσΌττΛ, quidam h opßgτητι·

Vcr-bisnonfenfuipfopugnarevidentur.^/^

du natura ea eil, qna? i. participat illi¬

quidab extremis ac nuncupacqr

Mcdi-

j um Parcicipacionis, fic aquacepida ex

calore & frigore partem parcicipac.2.

Negat

oppoßtorum alt

erum,

alias

voca-turnegacionis, uc aurum inser

plumj-bum&ferrum,aqcpotiqsucauruminter

cryflallum & faxum. 3. Perßctt

fimet-ipjum,

proporcionali quadam

j

cum reffca rationis regula? dicicur- i

que medium perfcBionis feu

proportio-nis, & hoc eil hujus loci,

adeoq?

non

rei i.e. Arichmecic# ;fed rationis feu

Geometrie# proporcionis. hiulca ad-huc cum feitu jueunda cum ufu necef-faria? circa cam nobile argumentum^

dicendaeiTent, quae, quia tempore ex-

j

.. cludor & properandum

fuic,co-gorrelinquere.

Ideo

concen-do adfequcncia,

(17)

SCALA

ΤΕΧΓΐΑ.

''

L/^Uae

quia

caeceris

cft

fplendidior,

χηοη aliis nifi Heroibusac Heroi-iiis per eamafcendendi relinquicur

po-teilas. Illa cil Virtus Heroica eminen-*

tiflima, qu£ in quemvisnon cadicied

1

in pauciilimos. Omniütii vircutumj

excellencifiima,äcdivinitushominibus

quibüsdam concefla, quorum imicäri

a&iones temerequivis non

poteil.

Dc hilce donisornatisCiceroalicubi loqui-tur.· Nullus unquam magnusvir extitit

finé afflatti Oivinö.

h.

c.

Specialibus

ι donis, qu£ Communem

hominum

ior-tem excedunt.

II. Video Graecoso^erniv

'Ηξωικνν

οίκο råΗdenominatum ire, cum nul-lisiic convenientior quam ipiis Hero¬

ibus, q«i nihil aliud funr quam

mira-cula Dei Echica. Alios dtdr

I

å

terra, quae

Platon i

arridebat

inCraty-lo& Marfilio

Fifino

in Critiam Plar.

Piccol.

grad.

6.

Philofophiae moralis

cap. t. quafi poit

varias

terrae

inunda-I tioneså Diis fupcr

caeleilibus

cxterrae

(18)

pro-l6 ι

prodierinc. Quibusdam placetafrkj^a*

ms: quod minimefint rerreni,fcd fupra

fortena hominum. AIiis iccrum αττο

τ2 'ίξωτ@*3 quod iui amoremalliciant, hac exccllencia dotaci. Eciam, cL7to τχ

λίξεicö"ou vel ot-7τοτ2

αίζ(&

Sccctpotijs

Quicquid fic, uno animo laudes hujus,

hifcevel fimilibus denominacionibus dccancanc oranes.

III. Comprehendic late fub fe excel-lentiam cujusvis vircutis eciara

dianoe-ticx αν-γκ&πκύΰζ

feuComparacive.2.Po-nituF cf7c\o:s abfolute pro vircucc He- ι

roica, qua?,iine peculiari divino

initin-€lu cxerceri nequit. Quaeq; fic

defi-

i

niripoceil.

IV. Virtm Hereka eß habitus animi moralis non tam humana indußria,

quam divinitws quibusdam facultattbus

€oncesfis comparatus, voluntatem,appe~

titumatßf affettus feipra communem ho~ minumJ&rtem, perfeölisfimumfummi

bonigradumelevans3aclioKCSfj.eminentes

Ardentisfimo impetu , gloriofisfima con*

ßantia&felicisfimofuccejjuedens.Quan¬

tum gradu fupereminec prse reliquis

(19)

. - . *7

txhacdefinitionc conilarepötefl,cujus examenpraecereo,cumvideaminrecani

manifeila lucé foenerari,nihileiFe aliud qua ible meridianolucernasaccédere»

V. Numerum Heroicarum

virtu-tumanxie Γι qiizefiveris, eundcmeiTe& parem numero cam moralium quanij intelleßualium ,ne ambigas,

ipfaq;re-üaratio moner. Si gradu

diitingvan-tur å Ca^teris, totuplex propne erio

quotupleic; eil ipfa virtus. Exemplis

hoc illuilretur. Ariitoreles in

Philo-fophia ob fummam doftrinie

excel-lehtiam merico & Heros falutatur Sc

Princeps. Sic Divinus Plato, Cicero

aliiq; perplurimi; ( Siquidem proprio éjusmodigradusfeu Scalae in virtutibus

inceiledualibuslocum habere pöflunc):

Quis denebabit Guilavo,Carolo, A-lexandrogloria hancce ob fortitudiné? Ariilidiob juiliciamiCimoni

oblibera-litaté?iEneaiob pietacem, Scipioni A-fricanoobtemperantiam, &multisaliis

huic Hcroico albo inferendis?

VI. Cum infuperioribus non

derö-gäverimus

feminis

aüiones viituöfäs*

1

(20)

ι8

& ipiis erit -perpulchrum, fl ad hane vircpcis Scalam , fuprernumq; gradum

afcendere queant. Cumq; rnuko ipfis

Viris naturaliterfint imbecilliores, con-fideranda? veniunt non fimplici &"mo¬

do ordinariojfedexcraordinario, Γι fint animo maiculo, natura folerces,

indu-ilriae , literata?, prudentes. Eatenus

infeminas Virtutcm Heroicam cadere

pofle affirmant multf Sic Jaei

He-roico fpiricuSifleram interfecit, Jud. 4. ficJudithaHoloferni caputamputavit>

Judic. 12.

VII. Vitia huicvirtuti extrema &

fumma funt Ignavia & feritts. Grace

KM axioms brutisquam

homi-nibus digniora, quiaexuunt

atq;

abjici-unt omnem hurnanitatem, inq>

Coeno omnis libidinis & turpitudinis inilar

bellum homines volutari faciunt.

VIII. Talisferitas liberalitatiac

mi-fericordiss op.pofita mentem Hattonis

Epifcopi VLoguntinioccupavit, qui in

fumma annons caritate,maximamho-minum catervam horreo

(21)

Temate lemperantiacelebres fucre

non-nulli Romani Poncifices,de quorunij

mecropoli olim fcriptum fuic,

Rom/teftjamtotaluganar.

Ita Fhalarii vicio hoc contaminatus, dum ardcnti cauro homincs cruciari voluio.

IX.IgnaviaSibaritac fuerunc oppreifi,

cum hane turpiifimam ac maxime

dc-teftandam legem civibus fuistulerintij.

Nemo nofirumfrugi efio> uti eil apud

Suidam, quare civitatem hane vmvi&-τπλιν appcllabac.

Quodjurc fuoflagitaretaxfißtm ma¬

jorem haec materia ampla facis ac

difhi-fa,ingenue fateor, Ceterum ratio cum

fithabendatemporis,putabam ha*c,qute non minus clarorum virorum authori-cate quam verbisac fententiis fuifultus

fcripfi,perpraeienté anguiliam fiilerc*

Veniam Tuam, Benevolentitfime le-£tor,iisquae minus, gratiam qutelevius

åme delineata funt,fperome

impetra-turumtanto facilius, Quanco Tibima¬

gis cordi fcio efle honeila petentibus

benevoleannuero.

(22)

Dn. PETRUM

ati/

Pro honoribns iti

Philöfcphia

c-rudiccdiipucantemu

Etquodnondidici dieere^fignätopus: Hunc regna»di artesfimuUta^fieptras

fatigantji

Sunt ér qui Cineres, verfaß fat

λ ca-nant^>:

Sold luisVirtWyTHINGVALLElecla

Ca-nteenü,

Sela Tuoj calamos, ut Ίηλ cunctauy

regtU-SCribitur huic

ra

quicquidfilers

recondit*

natu¬

J^uicquid inaccejfitmregiafiolis

habeti

Hic multaitcnehras^raculaeoecarecenfitj

Fracerfto afFedii Scfib.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :