• No results found

Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut II:9

2019-05-16 U2019/01906/F

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Rymdstyrelsen Statens energimyndighet Verket för innovationssystem Vetenskapsrådet Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till

regeringens forskningspolitik

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovations-system (Vinnova) och Vetenskapsrådet att utifrån sina respektive ansvarsom-råden göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till rege-ringens forskningspolitik.

Myndigheterna ska dels göra en individuell analys av situationen och de lång-siktiga forskningsbehoven inom det egna verksamhetsområdet, inklusive en bedömning av hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas, dels en gemensam analys samordnad av Vetenskapsrådet. Analyserna kom-mer att utgöra underlag för kommande propositioner. Om förslag lämnas ska en bedömning av eventuella kostnader göras och om de medför ökade kostnader ska finansiering presenteras.

Myndigheterna ska inom sina respektive uppdrag identifiera områden där svensk forskning är eller har potential att bli internationellt ledande samt om-råden där svenska satsningar ger forskare ökade möjligheter att vara fram-gångsrika i EU:s ramprogram, inklusive de för de kommande ramprogram-men nya initiativen (missions) rörande uppdrag och partnerskapsprogram. Vidare ska områden identifieras där forskningen kan bidra till samhällets ut-veckling, näringslivets konkurrenskraft eller som svarar mot att finna lös-ningar på de samhällsutmalös-ningar vi står inför.

(2)

2 (3)

Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2019 redovi-sas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildningsdeparte-mentet för Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet, MiljödeparteUtbildningsdeparte-mentet för For-mas, Näringsdepartementet för Vinnova samt Infrastrukturdepartementet för Statens energimyndighet, med kopia till övriga nämnda departement). Den gemensamma analysen som ska göras i samverkan mellan forskningsfi-nansiärerna ska redovisas av Vetenskapsrådet till Regeringskansliet (Utbild-ningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 31 okto-ber 2019.

Bakgrund

I regeringsförklaringen 2019 har statsministern uttalat att Sverige är en le-dande forskningsnation och att den positionen ska försvaras, samt att den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar.

Målet för forskningspolitiken presenterades 2016 i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208). Där anges att ”Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en le-dande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och in-novation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkur-renskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt”.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen bör fortsatt vara vägledande när samhällsutmaningar pekas ut och utgöra grund för regeringens olika in-satser. De statliga forskningsfinansiärerna har en fortsatt viktig roll i att stödja forskning som möter samhällsutmaningarna.

Delar av regeringens politik bygger på Januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Här anges flera insatser där de offentliga forsknings-satsningarna kan bidra till att stärka konkurrenskraften och kompetensför-sörjningen bl.a. till näringslivet, svensk skola, vård och omsorg, jord- och skogsbruk, vattenbruk, arbetet för klimat och miljö och för utveckling av en cirkulär och biobaserad ekonomi. I detta arbete behövs även investeringar i

(3)

3 (3)

forskning inom områden som säkerställer utbildningarnas forskningsanknyt-ning och kvalitet och som bidrar till regeringens strategiska samverkanspro-gram med näringslivet.

Regeringens avsikt är att med dessa underlag som utgångspunkt ange inrikt-ningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2021 i kommande propositioner. På regeringens vägnar Matilda Ernkrans Mats Johnsson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Socialdepartementet/SAM Utbildningsdepartementet/UH Miljödepartementet/KE-SM Näringsdepartementet/EIN, LB-SMF Infrastrukturdepartementet/EE-HIE

References

Related documents

Regeringen efterfrågar nya rapporteringskrav som säkerställer effekter på miljö och klimat från den indirekta miljöpåverkan, varför PRV anser att det bör säker- ställas

I regeringens proposition lyfts sjukvård och socialtjänst fram som prioriterade områden för forskning om välfärdens kvalitet. Dock saknas socialförsäkringsperspektivet i

Högskolan Dalarnas kommande strategi kommer att innehålla tydliga incitament för att öka samverkan med omgivande samhälle, liksom mellan olika forskningsmiljöer såväl

Utmaningar inom samhällsskydd och beredskap, och forskning för att adressera dessa, skiljer sig något från övriga forskningsområden såtillvida att fokus i större utsträckning

Myndigheten är positiv till regeringens satsningar för att främja utvecklingen av life science i Sverige i form av samverkansprogram ge- nom strategiska innovationsområden

Stöd till projekt där målet är att utveckla prototyper för lösningar av utmaningar i utvecklingen av exempelvis framtidens, hållbara städer där frågor kring hälsa,

4) Kommande proposition bör avse forskning, utbildning och innovation. Det håller inte längre att de ska utgöra olika politikområden. För att uppnå detta kan en

Den forskning och forskarutbildning som knyts till lärarutbildningen måste dessutom vara destinerad till de utbildningsvetenskapliga och verksamhetsförlagda delarna av

Därför ser RJ med oro på signaler från Vetenskapsrådet om att kraftigt ökade resurser behövs framöver för att VR ska kunna bibehålla och förstärka sin roll som ansvarig

Ur ett demokratiskt perspektiv innebär denna utveckling ökade möjligheter för människor att bidra med representationer av hur de förstår sin verklighet, men det ställer även

Tekniska är ett av Sveriges största science center, Sveriges tekniska museum och har ett nationellt uppdrag öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik primärt bland

- De statliga forskningsfinansiärerna styrs till samverkan för att uppnå långsiktig och kontinuerlig forskningsfinansiering inom det omgivande ekosystemet av

Inom den del av forskningssamarbetet som explicit går till svensk forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer (Vetenskapsrådets anslag

Sweden Food Arena vill understryka betydelsen av dessa förslag för att få till fler innovationer hos företagen, en hållbar omställning och tillväxt inom livsmedelssektorn fram

Svensk flyg- och rymdindustri bidrar således till kunskapsimport, vilket är av stor betydelse för växelverkan mellan forskning, teknikutveckling och produktutveckling såväl inom

• att rollfördelningen inom statlig finansiering av forskning tydliggörs, där lärosätena ges ett tydligare ansvar för finansiering av forskares och lärares anställningar,

ökade medel för att utöka satsningarna på pilot och systemdemonstrationer för energiomställningen. Många lösningar som krävs för ett hållbart energisystem finns i dag

Vatten är en förutsättning för ett hållbart jordbruk inom mål 2 Ingen hunger, för en hållbar energiproduktion inom mål 7 Hållbar energi för alla, och för att uppnå

Avslutningsvis presenterar vi i avsnitt 6 förslag på satsningar som Forte bedömer vara särskilt angelägna för att svensk forskning effektivt ska kunna bidra till omställningen till

I dag medför Rymdstyrelsens begränsade möjligheter att delta i Copernicus och ESA:s övriga jordobservationsprogram och Rymdsäkerhetsprogrammet att Sverige och svenska aktörer

största vikt för både innovation och tillväxt, samt nationell och global hållbar utveckling, där riktade forskningsanslag skulle kunna leda till etablerandet av

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling