• No results found

Yttrande över Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FMV

Försvarets materielverk Tel: 08-782 40 00 registrator@fmv.se Org.nr: 202100-0340

115 88 Stockholm Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se VAT nr: SE202100-0340-01

Besöksadress: Banérgatan 62

Öppen/Unclassified YTTRANDE

Datum Diarienummer Ärendetyp

2020-05-11 20FMV114-2:1 12:4

Sida

1(2)

Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling

Er referens Ert datum Er beteckning

Frida Niklasson 2020-02-10 Fi2020/00495/OU

Yttrande över Promemoria med ändringar i

upphandlingsförordningen om kollektivtrafik med

anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

(Inga bilagor)

Försvarets materielverk har tagit del av promemorian om ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik och har följande synpunkter att lämna i detta remissvar.

Promemorians avsnitt ”1.1. Förordning om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)”

Av promemorians förslag avseende innehållet i efterannonser på det icke-direktivstyrda området framgår det att upphandlande myndigheter åläggs en skyldighet att ange om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas vid utförandet av kontraktet (den föreslagna paragrafen 14 § c första stycket 6 upphandlingsförordningen).

FMV anser att ordalydelsen är otydlig i frågan om vilken faktiskt uppgift som ska anges av den upphandlande myndigheten i denna del, men uppfattar ordalydelsen såsom att den upphandlande myndigheten enbart åläggs att ange om en underleverantör kan komma att användas under förutsättning att uppgiften har begärts in under den aktuella upphandlingen, vilket enligt FMVs uppfattning sker regelmässigt i de flesta upphandlingar. FMV uppfattar således inte att det krävs att den upphandlande myndigheten namnger underleverantören eller anger hur stor del av kontraktet som kan komma eller kommer att läggas ut på underleverantören. Detta då uppgifter om underleverantörer kan anses utgöra uppgifter om leverantörens affärs- och driftsförhållanden som omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). FMV erfar att en skyldighet att annonsera alltför omfattande uppgifter om underleverantörer kan leda till att färre anbudsgivare vill delta i offentliga upphandlingar.

Promemorians avsnitt ”7 Konsekvensanalys”

FMV anser att det är anmärkningsvärt att promemorians konsekvensanalys inte belyser riskerna med att annonsera en större mängd uppgifter om upphandlingar på det icke-direktivstyrda området ur ett sekretess- och säkerhetsskyddsperspektiv med anledning av det förändrade säkerhetsläget.

(2)

Öppen/Unclassified YTTRANDE

Datum Diarienummer Ärendetyp

2020-05-11 20FMV114-2:1 12:4

Sida

2(2)

Uppgifterna som enligt promemorian blir obligatoriska för upphandlande myndigheter att ange vid annonsering må idag finnas tillgängliga hos den upphandlande myndigheten genom de handlingar som upprättas av den upphandlade myndigheten under genomförandet av upphandlingen, men med skillnaden att de uppgifter som inte har annonserats i myndighetens annonsdatabas särskilt behöver begäras ut av en enskild. Denna hantering medför att det finns en möjlighet för

upphandlande myndigheter att vid varje begäran om uppgifter sekretesspröva de aktuella

uppgifterna och själva besluta vilka uppgifter som ska annonseras. Promemorians förslag innebär dock en skyldighet för den upphandlande myndigheten att lämna ut samtliga angivna uppgifter vid annonseringen i den annonsdatabas som används, vilket förenklar informationsinhämtningen från främmande makt och andra aktörer. Det kan inte uteslutas att den sammanlagda mängden

uppgifter som ska anges vid annonseringen, tillsammans med sökbarheten i annonsdatabaserna, i förlängningen kan möjliggöra en kartläggning av exempelvis totalförsvarets förmåga, kapacitet och verksamhet inom både det direktivstyrda och icke-direktivstyrda området.

I den slutliga handläggningen har jurist Ann Pietikäinen och Lina Berglöf, rådgivare Ledningsstaben, deltagit, den sistnämnda som föredragande.

FÖRSVARETS MATERIELVERK Anders Sjöborg Chefsjurist Lina Berglöf Ledningsstaben Sändlista Finansdepartementet För kännedom Försvarsdepartementet Arkiv

References

Related documents

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.