• No results found

Yttrande över Statistik om studieförbundens deltagare -ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Statistik om studieförbundens deltagare -ansvaret och personuppgiftsbehandlingen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-04-14 Diarienr 20/00223 1 (1)

Box 38074 BESÖKSADRESS: TEL: 08-412 48 00 www.folkbildningsradet.se

100 64 Stockholm Ringvägen 100 ORG-NR: 802015-8690 info@folkbildningsradet.se Utbildningsdepartementet

103 33 Stockholm

Yttrande över Statistik om studieförbundens

deltagare -ansvaret och

personuppgiftsbehandlingen

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. Folkbildningsrådet tillstyrker att

Statistikansvaret för officiell statistik över studieförbunden ska föras över från Myndigheten för kulturanalys till SCB.

SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

Författningsändringen ska träda i kraft den 1 juli 2020. För Folkbildningsrådet

Maria Graner Generalsekreterare

References

Related documents

”Om du trots allt skulle bestämma dig för att rösta, vilket parti skulle du då rösta på?”?. Riksdagspartierna + PP, FI, Junilistan, annat parti (vilket), blankt, vet ej

”Den europeiska stati- stiken grundar sig vanligtvis på nationella uppgifter som alla med- lemsstaternas statistikansvariga myndigheter framställt och spridit, men den kan

För uppgifter avseende år 2012 ingår företag inom SNI 35 och inte företag inom pappers- och massaindustrin eller träindustrin, som tidigare ingått i Askor i

Den sammanlagda bedömningen blir att ett utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket och en behandling av uppgifterna hos verket

Mark Twain föddes den 30 november 1835 och dog den 21 april 1910 - psuedonym för Samuel Clemens, amerikansk författare och humorist. Version 2

Statistiska centralbyråns föreskrifter SCB-FS 2016:17 om kvalitet för den

Alla personer vars personuppgifter behandlas inom ramen för Kiruna kommunkoncerns verksamhet ska vara trygga med hur deras personuppgifter hanteras.. Policyn beskriver på

Vi är extra stolta över att vår nysatsning gjort att fler människor i Vara kommun har återupptäckt SV i Vara. De kommer i dag in och diskuterar verksamhet som en självklar del

linjärt samband mellan procentuell förändring av antal alkohol- relaterade olyckor (eller skadade i dessa) och procentuell för- ändring av alkoholpåverkade

Åtgärder till skydd för allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som kommunen är huvudman för

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen. Alla dokument i försändelsen är

Förslaget i promemorian medför att känsliga personuppgifter får behandlas för testverksamhet inte bara av Polismyndigheten utan också av Migrationsverket och utlandsmyndigheterna

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och

Remiss över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare-ansvaret och personuppgiftsbehandlingen. Riksrevisionen avstår att yttra

förslaget att göra en ändring i förordningen (2001:100) som ger SCB stöd att behandla känsliga personuppgifter, vilket kommer att säkerställa kvalitén i undersökningen

SCB har nu gjort bedömningen att behandling av uppgifter om funktionsnedsättning på aggregerad nivå för ett arrangemang i kombination med behandling av uppgifter om personnummer