• No results found

Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-03-03 Fi2019/03384/S1

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Rättssakkunnig Eveliina Kiviniemi 08-405 11 77 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

Remissinstanser Datainspektionen Fastighetsägarna Fortifikationsverket

Föreningen Svenskt Näringsliv Förvaltningsrätten i Uppsala Karlstads universitet

Lantmäteriet

Myndigheten för digital förvaltning Näringslivets Regelnämnd NNR AB Riksarkivet Riksdagens ombudsmän Regelrådet Statens fastighetsverk Statens jordbruksverk Villaägarnas Riksförbund

(2)

2 (2)

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

Fi2019/03384/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Erik Sjöstedt Kansliråd

References

Related documents

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian

Skatte- och tullavdelningen Jonas Ljungberg 08-4051797 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Cecilia Johansson cecilia.johansson@gov.se Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17

Automatiserat beslutsfattande kan dock vara tillåtet om unionsrätten eller nationell rätt fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter

Fastighetsägarna Sverige som beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda promemoria har inga invändningar i sig mot en ökad möjlighet till att fatta automatiserade beslut. Det