• No results found

Remissvar Skattereduktion för boenden i vissa glest befolkade områden.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar Skattereduktion för boenden i vissa glest befolkade områden."

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remissvar Skattereduktion för boenden i vissa

glest befolkade områden.

LOs syn sammanfattat

LO avvisar förslaget.

Förslaget löser inte det grundläggande problemet att höga välfärdskostnader utanför storstäderna medför väsentligt högre kommunalskattesatser än i storstäderna.

Förslaget löser inte det grundläggande problemet

I promemorian föreslås att en regional skattereduktion ska införas i vissa glest befolkade områden, främst Norrland och nordvästra Svealand. Motivet för att införa denna skattereduktion anges vara att överbrygga

”lägesnackdelar” som finns för boende i dessa områden.

Enligt förslaget skulle skattereduktionen uppgå till 140 kronor i månaden och person för de personer som bor i de områden som omfattas.

LO har vid flera tillfällen framfört att det nuvarande systemet för

kommunalskatter har skapat betydande orättvisor. Kommunerna utanför storstäderna har ofta betydande välfärdskostnader på grund av demografi och geografi. Det har medfört att dessa kommuner behöver ta ut väsentligt högre kommunalskattesats än vad som är fallet i storstäderna. Idag skiljer det cirka sex kronor mellan den kommunen med lägst respektive högst kommunalskattesats i Sverige.

LO stödjer promemorians ambition om mer rättvisa ekonomiska villkor för boenden i kommuner i glest befolkade områden. Men LO konstaterar att förslaget inte löser det grundläggande problemet att skattesatserna skiljer sig mycket kraftigt mellan kommunerna på ett sätt som inte avspeglas i olika välfärdsambitioner.

ENHET

Enheten för Ekonomisk politik DATUM 2020-03-23 DIARIENUMMER 20200033

HANDLÄGGARE Torbjörn Hållö ERT DATUM 2020-01-28 ER REFERENS Fi2020/00307/S1 Finansdepartementet 103 33 Stockholm

(2)

2 (2)

LO menar att Sverige behöver en bred skattereform och ökade statliga resurser till välfärden för att på så sätt utforma en

kommunalinkomstbeskattning som är mer jämn över vårt land. Med vänlig hälsning

Landsorganisationen i Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson Torbjörn Hållö Handläggare

References

Related documents

Kallelse till årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik Tid: Torsdagen 26 januari 2017 kl.. § 13 Utbildningsprogram sjukhusgenetiker och genetisk vägledare § 14

Diskutera även fram vem som skall ansvara för de olika aktiviteterna, vilka resurser som dessa aktiviteter kommer att ta i anspråk och hur återrapporteringen till styrelsen

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Mörbylånga kommun Nordregio Nybro kommun Nyköpings kommun Näringslivets regelnämnd Näringslivets skattedelegation

Övriga som deltagit i den slutliga handläggningen är rättschef Anna Middelman och enhetschef Mina

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

ESV anser att riktade stöd av det här slaget snarare bör utformas som ett stöd på budgetens utgiftssida.. Utformningen som en skatte- reduktion gör att en ny

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat innehållet i promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden

”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) – yttrande Forshaga kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över.

Gävle kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter avseende Promemoria – Skattereduktion för boenden i vissa glest befolkade områden

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och

En skattereduktion på 1 675 kronor kompenserar i normala inkomstlägen för en del av den genomsnittligt högre kommunalskattesatsen för boende i de kommuner som kommer i fråga

För att göra det mer attraktivt att bo och driva företag på landsbygden i hela Sverige är LRF av åsikten att skattetrycket bör minska generellt över hela landet..

Dock anser Läns- styrelsen, om det är möjligt med hänsyn till övergripande regler om stöd och konkurrensbegränsning, att det av samma skäl som för övriga boende inom

Regelrådet har inte kunnat återfinna en beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning, men finner att en sådan beskrivning heller inte

Om syftet med den föreslagna reformen är att överbrygga dessa nackdelar som en form av regional stimulans som samtidigt ska attrahera till boende och arbete i dessa delar så

Yttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional

NSD avstyrker av nedan angivna skäl förslaget till skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden.. Skatteregler bör generellt sett utformas utifrån enhetlighet, dels

x anser att det finns skäl till olika beskattning av invånare och företag utifrån rådande förhållanden inom olika delar av landet och att det är viktigt att sådana

Det offentligfinansiella skattebortfallet på 1.35 miljarder skulle sannolikt kunna göra betydligt större nytta för dem som har nackdelar av exempelvis långa avstånd

Erfarenheten från Givarregionen, med sina starkare städer, är att med starkare städer i eller i närheten av Målregionen skulle regionen bättre kunna konkurrera om den

Fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa kommuner, huvudsakligen belägna i Norrland och nordvästra Svealand, eller – utan att