• No results found

Remissvar 2019-12-19 Remisspromemoria U2019/03260/UH "Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar 2019-12-19 Remisspromemoria U2019/03260/UH "Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL""

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1 (1)

Falu kommun Dnr 2013/1453

Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 2019-12-19 Maria Sundström Tel. 023-830 00 E-post: maria.sundstrom@falun.se Postadress 791 83 FALUN Telefonväxel 023-830 00 Organisationsnummer 212000-2221 Bankgiro 218-0289 Internet www.falun.se

Remissvar 2019-12-19 Remisspromemoria U2019/03260/UH

"Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom VAL"

Mottagare

Regeringskansliet, utbildningsdepartementet

Svarsdatum

2019-12-19

YTTRANDE

Falu kommun är positiv till föreslagna förändringar i förordningen.

Lärarbristen är allvarlig i nuläget, och kommer enligt prognoser att ytterligare öka, om inte särskilda insatser genomförs. Falu kommun ser därför positivt på att obehöriga lärare och pedagoger ges möjlighet att studera inom VAL för att uppnå behörighetsgivande examen.

Falu kommun vill lyfta fram vikten av att valideringen säkerställer kompetensen hos förskollärare och lärare, med tydliga kriterier. Dessutom önskar Falu kommun framföra betydelsen av ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att obehöriga förskollärare och lärare väljer att studera inom VAL för att uppnå behörighet.

Johan Svedmark

Barn- och utbildningschef Falu kommun

References

Related documents

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Utbildningsdepartementet ger förslag på nya kompletterande vägar till läraryrket där obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskolan kan få nytta av eventuellt

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få