• No results found

Remissvar: Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar: Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Af 00007_3. 0_( 2018 -06 -19, A F1000) Sida 1 (2) Datum Vårt diarienummer Kopia till Arbetsmarknadsdepartementet 2020-04-16 Af-2020/0019 1941 Er beteckning S2020/03216/SF Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se Arbetsförmedlingen Box 3000 831 03 Östersund

Besöksadress Telefon E-post

Kaserngatan 17 0771-60 00 00 registrator@arbetsformedlingen.se

Remissvar: Tillfälliga bestämmelser om

tillfällig föräldrapenning med anledning av

covid-19

Arbetsförmedlingen har utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta inte någon erinran mot de presenterade förslagen.

Arbetsförmedlingen önskar dock notera följande.

Om en arbetslös person som är anvisad ett arbetsmarknadspolitiskt program blir utan barnomsorg och därmed förhindrad att delta i sitt program kommer han eller hon kunna behålla ersättning (aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning) i enlighet med

regeringens förslag till ändring i 4 kap. 1 § 2 p förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. I praktiken gäller dock denna ersättningsgaranti endast under 30 dagar eftersom deltagaren därefter på grund av frånvaro ska skrivas ut eller återkallas från sitt program. Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går miste om

arbetslöshetsersättning. Det rör sig sannolikt om en stor andel

programdeltagare som efter utskrivning eller återkallelse inte uppfyller kraven för att få tillfällig föräldrapenning och dessa kommer i så fall hänvisas till annan försörjningskälla, till exempel kommunalt försörjningsstöd.

Denna problematik har tidigare belysts i samband med ett delningssvar inlämnat till Arbetsmarknadsdepartementet den 1 april 2020 med anledning av nämnda förslag till ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

(2)

Sida 2 (2) Datum 2020-04-16 På Arbetsförmedlingens vägnar Anna Middelman rättschef Olof Edling verksjurist

Beslut i ärendet har fattats av rättschefen Anna Middelman efter

föredragning av verksjuristen Olof Edling. Beslutet har fastställts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

References

Related documents

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be- stämmelser om

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig