NR 65 Landstingsfullmäktige

Full text

(1)

NR 65

Landstingsfullmäktige

Härmed anmäles remisser som Landstinget Blekinge avgivit yttranden över under året: 1. Svar på remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och

prissättning av läkemedel - en balansakt. Ärendenummer 2017/01544

2. Svar på remiss betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Ärendenummer 2017/01418

3. Svar på remiss Blekinge kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020. Ärendenummer: 2017/01421

4. Svar på remiss Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Ärendenummer: 2017/01473

5. Svar på remiss departementsmemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60).

Ärendenummer: 2017/01552

6. Svar på remiss av Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020. Ärendenummer 2018/00158

7. Svar på remiss - Etikprövning- en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård SOU 2017:104.

Ärendenummer 2018/00197

8. Svar på remiss Screening prostatacancer. Ärendenummer: 2018/00258

9. Svar på remiss DS 2018:5 ny lag om koordineringsinsatser i hälso- och sjukvården Dnr 2018/01188/SF.

Ärendenummer 2018/00418

10. Svar på remiss av promemorian med förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen.

Ärendenummer 2018/00305

11. Svar på remiss: SOU 2018:4 Framtidens biobanker. Ärendenummer 2018/00515

(2)

12. Svar på remiss Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.

Ärendenummer 2018/00991

13. Svar på remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande.

Ärendenummer 2018/00769

14. Svar på remiss av promemorian en sexårig utbildning till läkarexamen. Ärendenummer 2018/01000

15. Svar på remiss Ds 2018:25. Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer. Ärendenummer 2018/01135

16. Svar på remiss God och nära vård - en primärvårdsreform SOU 2018:39. Ärendenummer 2018/01113

17. Svar på remiss Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi.

Ärendenummer 2018/01157

18. Svar remiss Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Ärendenummer 2017/01473

19. Svar på remiss regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020. Ärendenummer 2018/00158

20. Svar på remiss från finansdepartementet (Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå).

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :