• No results found

Budgetomfördelning år 2016, belopp över 5 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Budgetomfördelning år 2016, belopp över 5 miljoner kronor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Landstingsdirektörens stab 2016-01-11 Ärendenummer: 2016/00037

Ekonomienheten Dokumentnummer: 2016/00037-1

Monica Magnusson Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelning år 2016, belopp över 5 miljoner

kronor

Budgetomfördelning med anledning av nytt avtal köpt vård

Avtalsförhandlingar gällande prisjustering för den köpta vården inom Södra Regionen har slutförts. En ny modell innehållande en abonnemangslösning har införts. Det nya avtalet innebär för Blekingesjukhuset en beräknad prisökning på ca 3,75% gällande köpt högspecialiserad vård. Blekingesjukhuset föreslås en budgetkompensation motsvarande 8 200 tkr för 2016 för

finansiering av de utökade kostnader i samband med det nya avtalet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens föreslås besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela 8 200 tkr för prisökning med anledning av nytt avtal gällande köpt högspecialiserad vård från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till nämnden för Blekingesjukhuset från och med 2016.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja Agneta Kalnins

References

Related documents

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

[r]

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Jihad Menhem, Jessica Carlqvist och Anneli Mylly (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att Region Örebro län inför ett självtest för HPV-virus till

Kostnaden för landstingets medlemskap i BSP finns inte med i Landstingsgemensamt beslutade budgetram och därför behöver budget medel på 0,5 mnkr omfördelas

Fördelen med sådana inkluderande politiska åtgärder är att de kan bidra till utvecklingen av det land flyktingarna kommit till, att de leder till att flykting- arna får

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med