Patientsäkerhetspolicy Landstinget Blekinge

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 ( 1 ) Landstingsdirektörens stab 201 7 - 0 5 - 1 8 Ärendenummer: 2017/00689

Patientsäkerhetsavde lning en Dokumentnummer: 2017/00689 - 1 Gulli Malmborg,

patientsäkerhetssamordnare

Till l andstingsstyrelsens arbetsutskott

Patientsäkerhetspolicy Landstinget Blekinge

Bakgrund

Hälso - och sjukvård visar goda medicinska resultat samtidigt drabbas patienter av vårdskador. Förutom onödigt lidande för patienten innebär förekomsten av vårdskador en kostnad för landstingen . En nationell studie visar att cirka 100 000 patienter varje år får vårdskador av

varierande allvarlighetsgrad. Kostnaden för den extra vårdtid som beror på vårdskador beräknas till ungefär 7 miljarder kronor årligen för landets sjukhus. Ett nationellt patientsäkerhetsarbete i början av 2000 - talet , patientsäkerhetslagen samt en nationell överenskommelse åren 2011 - 2014 har g ett positiva framsteg. Landstinget Blekinge har under dessa år utvecklat patientsäkerhets -arbetet och ett f ortsatt systematiskt arbete förväntas ge förbättrade resultat.

I Landstingsplanen 2017 - 2019 har landstingsstyrelsen fått direktiv till att ta fram och tydliggöra kvalitetskrav samt mål för landstingets samlade patientsäkerhetsarbete.

S yftet är att skapa en helhetsbild och samsyn över patientsäkerhetsområdet samt en gemensam struktur och systematik för patientsäkerhetsarbetet framöver.

Patientsäkerhetspolicyn beskriver vision, strategi, övergripande mål och uppföljning för

Landstinget Blekinge. Policyn gäller för hela landstinget och beslutas av landstingsfullmäktige. En handlingsplan kompletterar policyn genom att omsätt a denna till aktiviteter och åtgärder. Handlingsplanen beslutas av landstingsdirektören efter samråd i ledningsgruppen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens a rbetsutskott föreslås besluta

att ge nämnderna i uppdrag att inkomma med yttranden över patientsäkerhetspolicyn Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :