Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

20  Download (0)

Full text

(1)

         

Plan mot diskriminering, trakasserier och

kränkande behandling

Skola: Storängsskolan

Rektor: Barbro Holmqvist

(2)

       

       

         

         

         

         

           

       

           

                     

                 

               

           

               

         

         

         

                       

                 

       

                   

     

                     

                       

     

                         

                 

 

   

    

   

            

      

Innehållsförteckning

1. INLEDNING ... 3

2. GRUNDUPPGIFTER ... 4

2.1. VÅR VISION ... 4

2.2. SAMVERKAN BARN/ELEVER ... 4

2.3. SAMVERKAN MEDARBETARE ... 4

2.4. SAMVERKAN VÅRDNADSHAVARE ... 4

2.5. FÖRANKRING AV PLANEN ... 4

3. DEFINITIONER ... 5

4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING ... 6

4.1. UTVÄRDERING, SAMVERKAN OCH RESULTAT AV FÖRRA ÅRETS PLAN ... 6

4.2. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ÅRETS PLAN... 7

5. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ORSAKER ... 8

5.1. METOD/AKTIVITET FÖR KARTLÄGGNING ... 8

5.2. RESULTAT OCH ANALYS AV KARTLÄGGNINGEN ... 8

6. GENOMFÖRA ÅTGÄRDER... 9

6.1. FRÄMJANDE ÅTGÄRDER ... 9

6.2. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER... 9

6.3. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE PÅ ENHETEN UNDER KOMMANDE ÅR... 10

7. ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH DOKUMENTERA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ... 11

7.1. RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING... 11

7.2. PERSONER BARN/ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE KAN VÄNDA SIG TILL... 11

7.3. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN/ELEV KRÄNKS AV ANDRA BARN/ELEVER... 12

7.4. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN/ELEV KRÄNKS AV MEDARBETARE 13 7.5. RUTINER FÖR UPPFÖLJNING, DOKUMNETATION OCH ANSVAR... 13 REFERENSFÖRTECKNING

Bilaga 1‐ Diskrimineringsgrunder Bilaga 2‐Trivselregler

Bilaga 3 ‐Trivselenkät

Bilaga 4 ‐Rapportering av händelse Bilaga 5‐ Blankett Personalförsäkran

(3)

      

       

1. INLEDNING

Alla barn/elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.

Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Vi på Storängsskolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Den som uppger att hon/han blivit kränkt måste alltid tas på allvar. Alla som arbetar på Storängsskolan har ansvar för att ta itu med kränkande behandling. Upprättandet och utvärdering av plan mot diskrikmintering och

kränkanade behandling ansvarar elevhälsoteamet för. Eleverna är delaktiga i planen mot diskriminering och kränkande behandling via trygghetsvandring, klassråd, elevråd

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva

åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det handlar om till exempel pedagogiskt material, prov och

betygssättning till studiemiljö, raster och utflykter. Skolresor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också. 1

1 www.do.se Nya bestämmelser för förskolan och skolan – fyra steg och sju

(4)

2. GRUNDUPPGIFTER

Skola: Storängsskolan Rektor: Barbro Holmqvist

Ansvarig för planen: Rektor och elevhälsoteamet Planen gäller från: 2017-09-21

Planen gäller till: 2018-09-21 2.1. Vår vision

Storängsskolans vision är att vi avser att alla elever ska kunna finnas och arbeta på Storängsskolan och ge alla möjlighet att få den hjälp som behövs för att kunna känna sig trygg i skolan och ta till sig undervisningen. Vi ska sträva efter att ha objektiva läromedel. Alla ska kunna vara den man är utan att behöva utsättas för någon form av kränkande behandling.

2.2. Samverkan barn/elever

Det ska ske en kontinuerlig samverkan mellan barn/elever och personal på skolan för att skapa en trygghet på skolan. Elever delar i klassråd och i elevråd där trygghet och trivsel finns med på dagordningen. Elever i år 3-5 får ansvar att hålla i en

rastaktivitet tillsammans med sin klasslärare under ett rullande schema mellan klasserna. Eleverna deltar i en trygghetsvandring varje år.

2.3. Samverkan medarbetare

Alla medarbetare har ett ansvar att ta del av Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och arbeta utifrån den. Det finns tid avsatt varje vecka

”samarbetsforum” till samverkan kring trygghet och trivsel.

2.4. Samverkan vårdnadshavare

Under utvecklingssamtal tar klasslärare upp elevens trivsel i skolan med vårdnadshavare. Klasslärare har tät kontakt med vårdnadshavare kring elevens mående och händelser i skolan.

2.5. Förankring av planen

All personal arbetar med planen gemensamt på en APT. Alla medarbetare har ansvar att sätta sig in i planen. Klasslärare pratar med sina elever i sin grupp om planen samt diskuterar skolans trivselregler. Trivselregler tas upp på klassråd och elevrådet.

(5)

3. DEFINITIONER

Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 och av Diskrimineringslagen (2008:567).

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen att någon missgynnas eller kränks.

Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön,

könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

(6)

 

4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

4.1. Utvärdering, samverkan och resultat av utvärderingen av förra årets plan

Tidigare mål för 2016-2017

1. All personal ska vara väl insatt i och aktivt ta ansvar för att arbeta efter planen mot diskriminering och kränkande behandling.

2. Att alla pedagoger skapar en god lärmiljö i klassrummen som främjar inkludering och studiero.

3. Att rastaktiviteter ska vara mer strukturerade och främjar ett socialt och tillåtande klimat.

1. All ny personal har vid sin anställning på skolan fått information och en genomgång av Storängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor och specialpedagog har hållit i informationen. All personal på skolan ska ha läst igenom skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och sedan skrivit under en blankett och gett den till rektor. Rektor har inte fått in påskrift av all personal. Detta behöver bli en förbättring. Vi har under en APT i september arbetat tillsammas med planen och utvärderat den. Nya medarbetare har tyckt det varit svårt att hinna med att sätta sig in i planen. Flera medarbetare tycker ändå att de tagit del av planen men känner att de behöver vara ett återkommande inslag på

arbetslagsmötena då rutiner i vardagen bryts samt att vi fått nya medarbetare.

Vi behöver bli bättre på att göra fler kränkningsanmälningar, även om det blivit bättre mot förra läsåret. Vi behöver bli bättre på att veta när det är en kränkning eller inte, samt bli bättre på att följa upp ärenden. Vi behöver visa föräldrar vad som händer när en anmälan om kränkting går vidare för

diarieföring.

2. Förstelärarna har haft kollegialt lärarande under arbetslagsträffarna under 3 gånger under vårterminen i hur lärare skapar strukturerade lektioner och en god lärmiljö. Lärarna har sett filmer, fört diskussioner och gett varandra tips.

Lärarna har haft täta kontakter med specialpedagog och speciallärare om hur de ska arbeta med grupper/elever som har beteende problem. Vi har haft föreläsningar kring hur vi arbetar med att skapa en god lärmiljö. Vi har

(7)

 

 

arbetat med lågeffektivt bemötande, vi har haft tydliga rutiner i klassrummen med t.ex. bildstöd av dagen. Vi har tänkt på att ge anpassningar utifrån varje elevs behov. Vi har haft rutiner kring mer friare aktiviteter som fasta

matsalsplatser för att skapa lugn och ro i matsalen. Under EHT mötena har det funnits en dagordningspunkt kring kränkande behandling, då

trygghetsteamet slagit ihop med elevhälsoteamet. EHT har gjort insatser som kurator stöd eller specialpedagogiskt stöd kring ärenden. Skolans rektor har haft elevråd en gång i månaden med representanter från varje klass, där trivselregler, god lärmiljö diskuteras.

3. Klasslärare har tillsammas med sina elever haft ansvar för en rastaktivitet under en förmiddagsrast i veckan. Det har fungerat och bidragit till en mer strukturerad och tryggare miljö under rasterna. Vi har även utökat rastvakter vilket skapat en lugnare och tryggare miljö under rasterna. Vi behöver få en bättre rutin kring när någon pedagog är sjuk som ska ha rastvakt. I år 4-5 har en fritidsledare anställts för att finnas med under rasterna vilket också bidragit till mer strukturerade rastaktiviteter. Vi har haft måndagsdisco på skolgården vilket bidragit till glädje, rörselse och aktivitet bland eleverna. Vi tycker inte att Here 4 you gett det resultat som vi önskat och bidragit till en tryggare miljö på skolan. Vi tycker att det är ett stort ansvar för en yngre elev att vara representant för Here 4 you.

4.2. Uppföljning och utvärdering av årets plan

Årets plan ska utvärderas ska utvärderas under en APT under vårterminen 2018 samt utväderas av EHT under vårterminen 2018.

Årets plan utvärderas senast maj 2018.

Ansvarig för att årets plan utvärderas är: Rektor och elevhälsoteamet

(8)

 

 

5. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ORSAKER

5.1. Metod/aktivitet för kartläggning

 Trygghetsvandring sker en gång om året. Varje klasslärare ansvarar för att med sin klass gå en trygghetsvandring för att sedan lämna vidare en rapport till elevrådet, där rektor informeras.

 Trivselenkät till alla elever en gång per termin, som sammanställs av respektive klasslärare och lämnas till elevhälsoteamet. (oktober, april)

 Resultat från skolinspektionens enkät i år 5

 Punkt på klassråd och elevrådets dagordning om trygghet och trivsel.

5.2. Resultat och analys av kartläggningen

Områden som upplevs otrygga på skolgården har kartlagts genom

trygghetsvandringen och trivselenkäten. All personal har informerats om vilka platser som är mer oroliga och att vi som rastvakter är mer vid de områdena. Vi tänker på att alla ska ha rastvakts halsduk synlig så att alla elever kan se vem som är rastvakt. Elevhälsoteamet har gått igenom alla trivselenkäter i maj. Vi har utifrån trivselenkäten fått fram om det är några elever i någon klass vi behöver vara mer observanta kring och följa upp. På skolinspektionen enkät svarade elever i år 5 att de kände sig trygga på skolan och att de hade vuxna de kunde vända sig till om de ville prata. Resultat visade också att eleverna kände att de fick hjälp av sina lärare och att de var nöjda med skolan som helhet. Utvecklingsområden var att eleverna kände att flera elever inte respekterade varandra och att det finns elever som stör på

lektionerna. Resultatet från skolinspektionens enkät visar att flera vårdashavare till elever i år 5 upplevde skolan som trygg och att skolan har en fungerande elevhälsa.

(9)

 

6. GENOMFÖRA ÅTGÄRDER

6.1. Främjande åtgärder

Storängsskolan är en arbetsplats för elever och vuxna. Vi tycker att det är mycket viktigt att alla känner sig trygga hos oss och därför arbetar vi med:

 Trygga, engagerade och kunniga vuxna i förskoleklassen, skolan, på fritidshemmen övrig personal.

 Utbildning av personal kring beteendeproblematik för att behålla och förstärka en positiv skolmiljö som präglas av omsorg och engagemang samt ett gemensamt förhållningssätt.

 Elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka för att skapa en trygghet.

 Nära samarbete med hemmen.

 Vi har möjlighet till samarbete med Familjecenter och INT-verksamheten.

 Förskoleklass, skola och fritidshem i gemensamma lokaler. Personalen känner eleverna i huset, vilket skapar en trygghet.

 Eleverna i år 4-5 har nära till fritidsklubben, Kanonen, när skolan är slut.

Personalen på Klubben samarbetar med skolans personal vid behov och medverkar på föräldramöten.

6.2. Förebyggande åtgärder

 Individuella ”Lära känna – samtal” mellan lärare och elever/föräldrar vid nya kontakter.

 Återkommande samtal i den dagliga verksamheten enskilt och/eller i grupp om trivsel, jämlikhet, jämställdhet, kränkningar och trygghet.

 Fasta platser i matsal och kapprum.

 God tillsyn när eleverna är ute på rast. Rastvärdsschemat täcker de olika gårdarna och planerna där eleverna uppehåller sig. Rastvärdar har speciell halsduk som syns väl.

 Elevrådet träffas en gång i månaden med klassrepresentanter från år 1 till år 5. På dagordningen finns en punkt som handlar om trygghet och trivsel.

Rektorn ansvarar för elevrådet.

 Gemensamma trivselregler för alla på Storängsskolan. ( bilaga 2) Klassläraren ansvarar för att elever är införstådda i dem.

(10)

 Lekutrustning köps regelbundet in och finns att låna i lekboden. Eleverna har tillgång till öppna lekytor intill skolgården.

 Trygghetsvandring ska ske en gång om året. Varje klasslärare ansvarar för att med sin klass gå en trygghetsvandring för att sedan lämna vidare en rapport till elevrådet, där rektor informeras.

6.3. Främjande och förebyggande arbete på enheten under kommande år

Mål 2017-2018

1. All personal ska vara väl insatt i och aktivt ta ansvar för att arbeta efter planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Att alla pedagoger skapar en god lärmiljö i klassrummen som främjar inkludering och studiero.

3. Att rastaktiviteter ska vara mer strukturerade och främjar ett socialt och tillåtande klimat.

Aktiviteter, ansvar och uppföljning:

 Vi arbetar med planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling under en APT så att alla blir väl insatta i den. Alla nya medarbetare får information om planen när de börjar på Storängsskolan.

Ansvar har rektor att informera nya och gamla medarbetare. Under en APT gör vi även utvärdering av trivselenkäterna.

 Alla medarbetare skriver under att de tagit del av planen och lämnar underskrift till rektor. (bilaga5) Ansvar har alla medarbetare. Rektor följer upp att alla medarbetare har läst och skrivit under.

 Vi har under läsåret 2017/2018 planerat in samarbetsforum för all personal i varje årskurs för att få möjlighet till reflektion, diskussion kring hur vi skapar en god lärmiljö, rutiner kring regler och raster, förhållningsätt. Tid finns även att arbeta kring planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Specialpedagog från elevhälsan deltar ca en gång i månaden på mötena. Ansvar har varje arbestslag att dokumentera och följa upp varje möte. Dokumentation sätts in i en gemensam pärm.

 Förstelärana fortsätter att arbeta med kollegialt lärande gällande lektionsstruktur och en god lärmiljö. Ansvar förstelärare.

(11)

 

 Vi vill bli bättre insatta i lågeffektivbemötande. Specialpedagog på skolan ansvarar för utbildning, diskussion utifrån Bo Hejlskovs bok

Beteendeproblem i skolan under samarbetsforum .

 Vi börjar fadderverksamhet från förskoleklass till år 5 för att skapa en bättre gemenskap mellan årskurserna. Ansvar förskollärare och klasslärare

 Varje klass 3-5 har utifrån rullande schema ansvar för en lek varje onsdag vid förmiddagsrasten. Klasslärare är ansvarig för att sin klass genomför leken tillsammans med sina elever.

 Vi har lekboden öppen med möjlighet för eleverna att låna leksaker under rasterna. Elever i år 3 står i boden. Klasslärare för år 3 ansvarar för att göra ett schema över vilka elever som står i boden.

7. ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH DOKUMENTERA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH

KRÄNKANDE BEHANDLING

7.1. Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

 Alla vuxna på skolan liksom vårdnadshavare har ansvar att rapportera direkt till respektive klasslärare/fritidspedagog vid minsta tendens till eller

misstanke om kränkande behandling.

 Frågan om någon blir utsatt för kränkande behandling tas upp i samtal mellan elever och personal. Det ska även tas upp på alla utvecklingssamtal.

 Elevhälsoteamet ger ut trivselenkäten till alla elever en gång per termin (oktober och april)( bilaga 3)

 Skolsköterskan har hälsosamtal i förskoleklass och år fyra där trivselfrågor tas upp.

 Skolinspektionens enkät under vårterminen för år 5.

7.2. Personer barn/elever och vårdnadshavare kan vända sig till

Barn/elever och vårdashavare ska i första hand vända sig till barnets/elevens ansvariga lärare eller fritidspedagog om misstanke att någon utsätt för

diskirminering, kränkning eller trakasserier. I andra hand kan barn/elever och vårdnadshavare vända sig till rektor eller elevhälsoteamet.

(12)

7.3. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av andra barn/elever

1) Personal som blir vittne till kränkande behandling avbryter genast handlingen och talar med de inblandade.

 Förhindra alltid att någon kommer till skada.

 Lyssna till eleven och hör hur han/hon tänker kring sitt handlande.

 Upplys om det val eleven gjort med sitt handlande.

2) Ge eleven förslag till strategier om situationen uppstår igen. Om du inte vet fråga efter elevens namn och klass.

3) Om det inte är din elev informera den ansvariga läraren/pedagogen vad som hänt.

4) Den ansvariga läraren/pedagogen, och den vuxne som såg vad som hände, talar med den eller de elever som gjort sig skyldiga till kränkningen och gör klart att detta inte får förekomma och även med den elev som blivit kränkt.

5) Vårdashavare till inblandade elever kontaktas av den som bevittnat händelsen.

6) En anmälan om kränkande behandling rapporteras till rektor på blankett rapportering av händelse.(bilaga 4)

7) Vid upprepade eller allvarliga händelser kallas alltid vårdnadshavare till möte med ansvarig lärare/pedagog.

8) Ansvarig lärare/pedagog ansvar för uppföljningssamtal med de inblandade eleverna – var för sig.

9) Vid behov tas ärendet upp på skolans Elevhälsoteam för vidare utredning.

Extra anpassningar eller åtgärdsprogram kan behöva upprättas för elev som mobbar/kränker. Skolkuratorn kan kopplas in och arbeta med att stödja och samtala med elever eller grupper som har det svårt i den psykosociala miljön.

10) Om problemet kvarstår kallar rektor till samrådsmöte med alla inblandade.

Ev. kontakter med Familjecenter och anmälan till sociala myndigheter kan bli aktuell.

11) Rektor anmäler till huvudman på blankett ”Rutin för anmälan till huvudman vid diskriminering och/eller kränkande behandling

(13)

 

7.4. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av

medarbetare

Vid befarat att ett barn/elev diskrimineras, trakasseras eller kränks av en personal på skolan gör alltid rektor utredning av diskriminering och kränkande behandling.

7.5. Rutiner för uppföljning, dokumentation och ansvar

Storängskolans elevhälsoteam dokumenterar alla delar (kartläggning, främjande och förebyggande åtgärder, uppföljning och utvärdering, samverkansskyldigheten) av det löpande arbetet under året.

Ansvarig lärare/ pedagog ansvarar för att följa upp om en elev blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt och dokumenterar samtal och lämnar rapportering av händelse till elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet följer upp elevärenden när det

kommit in rapprotering av händelse kring diskriminering, trakasserier eller kränking.

Utredning påbörjas om eleven anses vara kränkt och en kränkningsrapport skickas in till diariet. Rektor ansvar för att starta utredning och skicka in rapporeten till diariet

Referensförteckning

Skollag 2010:800

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument­

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:1083 www.do.se Nya bestämmelser för förskolan och skolan – fyra steg och sju diskrimineringsgrunder

(14)

 

Bilaga 1‐ Diskrimineringsgrunder

Kön

Att någon är pojke, flicka, kvinna eller man. Även transexuella personer alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Könsöverskridande identitet och uttryck

Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Religion eller annan trosuppfattning

Med trosuppfattning avses olika religiösa uppfattningar som är jämnförbara med religion tex buddism och ateism. Etiska, filosofiska åsikter skyddas inte av lagen.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan

förväntas uppstå.

Sexuell läggning

Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet dvs. om du bli kär i personer av samma kön, båda könen eller motsatt kön som dig själv.

Ålder

Skydd mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang.

(15)

   

Bilaga 2- Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR STORÄNGSSKOLAN

För att vi alla ska kunna trivas och känna oss trygga på Storängsskolan måste vi ha regler som alla följer:

 JAG ÄR VÄNLIG, TREVLIG OCH SNÄLL MOT ALLA PÅ

SKOLAN

 JAG TAR ANSVAR FÖR MIG SJÄLV, DET JAG GÖR OCH

DET JAG SÄGER

 JAG ÄR RÄDD OM MINA, KAMRATERNAS OCH

STORÄNGSSKOLANS SAKER

 JAG STANNAR INOM SKOLANS OMRÅDE UNDER

SKOLTID

Reviderat datum under elevrådet____2017-10-06

(16)

 

Bilaga 3

HUR TRIVS DU PÅ STORÄNGSSKOLAN Frågorna gäller Vårterminen 2017

1 Hur trivs du i gruppen?

mycket bra bra inte bra

2 Har du kompisar i gruppen?

många några inga

3 Är du med och leker på rasterna?

oftast ibland aldrig

4 Är det någon i din grupp

aldrig ibland ofta

som är dum mot dig?

5 Brukar någon på skolan slå dig?

aldrig ibland ofta

6 Är du dum mot någon på skolan?

aldrig ibland ofta

(17)

 

7 Händer det att du slår någon?

aldrig ibland ofta

8 Finns det någon i gruppen eller

nej ja

på skolan som blir retad?

Vem?___________________

9 Finns det någon som inte får

nej ja

vara med på rasterna?

Vem?___________________

10 Finns det något ställe på skolan

nej ja

där det kan bli bråkigt?

Var________________________________________________________________

Pojke ___ flicka ____

Namn __________________________ klass _______

(18)

             

           

       

 

     

              

                 

 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

         

   

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

     

 

       

Bilaga 4- Rapportering av händelse

Rapportering av händelse Datum:________

Storängsskolan

Lämnas till rektor omgående!

Elevens namn: _____________________personnummer___________

Klass: _________________ En kränkning? Ja Nej

Beskrivning av händelsen (fakta, vilka inblandade personer, när, var, hur)

Åtgärd (datum för samtal, sammanfattning, beslut/överenskommelser, föräldrakontakt)

Kontaktade vårdnadshavare, namn___________________________

Uppgiftslämnare:

Namn: _____________________ befattning: ____________________

(19)

 

                 

                   

                 

 

                 

                   

       

       

   

 

   

 

Bilaga 5- personalförsäkran

Barbro Holmqvist 021-393683

barbro.holmqvist@vasteras.se

Personalförsäkran

Jag har läst igenom Storängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och kommer att arbeta aktivt för att motverka mobbning och kränkningar bland elever och personal på skolan.

Jag kommer att vara uppmärksam på samt rapportera och

dokumentera sådana händelser som kan medföra att någon mår dåligt eller blir illa behandlad.

Storängsskolan den___________________

Namnteckning__________________________________________

Namnförtydligande______________________________________

Lämnas till rektor senast 2 oktober

(20)

 

Figure

Updating...

References

Related subjects :