• No results found

Bokslutskommuniké 2013/2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bokslutskommuniké 2013/2014"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

Bokslutskommuniké

2013/2014

(2)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER

• Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150).

• Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224).

• Periodresultat per aktie: SEK 0,34 (0,55). Koncernen SEK 0,34 • Periodresultat per aktie: SEK 0,81 (0,89).

• Antalet aktier uppgår till 9 500 000 stycken

Verksamheten

Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-drifts- lösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av iFenix, ett egenutvecklat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG).

Verksamheten har under bokslutsåret varit fokuserad på driftsättning av iFenix, där ett antal pilotinföranden genomfördes under det första halvåret 2014. Ytterligare införanden har skett hösten 2014 och det senaste kvartalet har arbete bedrivits med fokus på de införanden som är inplanerade under våren 2015.

I dagsläget finns ca 500 användare som använder iFenix i skarp drift. Fortsatt vidareutveckling av systemet sker kontin- uerligt. Bolaget förvärvade under det gångna verksamhetsåret resterande del (49 %) av aktierna i Genesis IT Stockholm AB (tidigare LITC AB). Beslut om att fusionera moder och dotterbolag fattades 2014-05-20, dotterbolaget absorberades i och med detta per 2014-08-29. Bolaget har under perioden anställt två personer, båda supportmedarbetare till kontoret i Stockholm.

Bokslutskommunikén omfattar 16 månader som en följd av att räkenskapsåret förlängts så att bolaget framåtriktat har kalender år som räkenskapsår. Detta påverkar förstås de flesta jämförelsetal vid jämförelse med föregående års redovisade resultat- och balansräkning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har rekryterat ytterligare två drifttekniker till kontoret i Luleå. En person har lämnat bolaget för en annan anställn- ing. Bolaget bedriver kontinuerligt rekrytering av personal i takt med att verksamheten utvecklas.

Försäljning och resultat

Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat. Personalkostnaderna har av naturliga skäl ökat med de nyanställningar som gjorts under innevarande och föregående år. Externa utvecklare anlitas fortfarande för att påskynda processen med att konstruera iFenix vilket ger merkostnader. Bolagets omsättning uppgick under perioden till KSEK 57.385 (35.150) med ett resultat om KSEK 7.686 (8.224).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2014 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 1.674 (7.531).

(3)

Investeringar

Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 12.043 (9.118) och avsåg investeringar i immateriella an- läggningstillgångar med KSEK 9.319 (5.539) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggning- stillgångar med KSEK 2.724 (2.596) så som inventarier, verktyg och installationer. Föregående år investerades också KSEK 1.000 i dotterbolag som numera är sammanslaget med moderbolaget genom fusion.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 4.154 (2.603) i avskrivningar varav KSEK 3.226 (2.026) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 928 (557) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Avskrivning av goodwill föregående år är gjord med KSEK 20. Goodwill i år är eliminerad i samband med fusionen.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december uppgick bolagets egna kapital till KSEK 32.907 (25.066) varav KSEK 950 (925) utgjordes av aktieka- pital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK 31.492 (23.676) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Bolagets soliditet uppgick den 31 december till 80,4 % (74,8).

Aktieutdelning

Genesis IT befinner sig i en stark expansionsfas med fortsatt omfattande utvecklingsarbete av bolagets produkter för att kunna möta en planerad tillväxt och utveckling. Styrelsen bedömer att utvecklingsarbete kommer att vara likviditet- skrävande och föreslår därför att ingen utdelning till aktieägare ges.

Koncernredovisning

9 mars 2013 förvärvades dotterbolaget LITC AB, som nu är namnändrat till Genesis IT Stockholm AB. Jämförelseåret innefattar resultaträkning för moderbolaget för hela räkenskapsåret samt intagen resultaträkning med intäkter och kost- nader from 2013-03-09 för dotterbolaget. Den 31 mars 2014 förvärvades resterande andel av dotterbolaget och därmed är Genesis IT Stockholm AB ett helägt dotterbolag.

Koncernen Genesis IT AB är en underkoncern till koncernen där Stenvalls Trä AB är moderbolag.

Fusion

9 mars 2013 förvärvades dotterbolaget LITC AB som blev namnändrat till Genesis IT Stockholm AB. Jämförelse året in- nefattar resultaträkning för moderbolaget för hela räkenskapsåret samt intagen resultaträkning med intäkter och kostnader from 2013-03-09 för dotterbolaget. Den 31 mars 2014 förvärvades resterande andel av dotterbolaget.

2014-05-20 fattades beslut om att fusionera moder och dotterbolag där Genesis IT Stockholm AB kommer att absorberas av Genesis IT AB. Detta genomfördes 29 augusti 2014.

Genesis IT AB är ett dotterbolag, där Stenvalls Trä AB är moderbolag.

Anställda

Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under perioden till 31 personer.

Per den 31 december 2014 hade bolaget 32 anställda.

(4)

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner

Vid slutet av rapportperioden, den 31 december 2014, hade följande insynspersoner i Genesis IT nedanstående aktieinnehav enligt:

Insynsperson Position Innehav Förändring

Anna Flink Styrelseordförande 6 173 966 0

Tommy Flink VD 0 0

Bert Larsson Styrelseledamot 1 300 000 0

Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0

Mikael Hjorth Styrelseledamot 1 000 0

Rolf Gehlin Suppleant 0 0

Folke Stenvall Suppleant 6 173 966 0

Sven Stenvall Suppleant 6 174 791 0

Nicklas Thorén IT-chef Byggtrygg 1500 0

Patrik Liljegren Suppleant 250 000 0

Magnus Norén Ekonom 800 0

Ägarstruktur

Per den 31 december 2014 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 augusti 2014 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE.

*Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%)

Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99 % 64,99 %

Byggtrygg AB 1 300 000 13,68 % 13,68 %

Övriga aktieägare 2 026 034 21,33 % 21,33 %

Totalt 9 500 000 100,00 % 100,00 %

Utsikter för räkenskapsåret 2015

Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. iFenix har nu gått i skarp drift och i takt med de införanden som sker av systemet tar det en allt mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd, föru- tom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K-2 reglerna). Enligt ÅRL 4 kap 4§ skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstill- gång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. Således har ingen avskrivning gjorts varken på årets eller tidig- are års aktiverade utvecklingskostnader eftersom produkten inte är färdigutvecklad. Goodwill vid förvärv av dotterbolag avskrivs på 10 år.

(5)

VD kommentar

“ Driftsättningen och alla införandeprojekt av iFenix har genomförts enligt plan med gott resultat, vi förbereder oss nu för kommande införanden och bedriver en konstant vidareutveckling av systemet för kommande releaser. Vi fortsätter rekrytera personal till våra kontor i Luleå och Stockholm.”

Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ)

Framtida rapporttillfällen

Då bolaget byter räkenskapsår kommer bolagets rapporteringsstruktur att förändras där bokslutskommunikén presenteras 2015-02-27 för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-12-31. Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké 2013/2014 27 februari 2015 Årsstämma 2013/2014 13 maj 2015 Kvartalsrapport Q1 29 maj 2015 Kvartalsrapport Q2 31 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3 28 november 2015 Bokslutskommuniké 2014/2015 26 februari 2016

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2015-02-18

Genesis IT AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: info@genesis.se Tel: 010 27 27 200

Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar bl.a. egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror & IT-konsulttjänster.

(6)

Resultaträkning

2013-09-01 2013-03-09

-2014-12-31 -2013-08-31

(kSEK) 16 månader

Not 1 Not 2

Rörelsens intäkter, Not 1

Nettoomsättning 57.385 35.150

Övriga externa intäkter 40 0

Aktiverat arbete för egen räkning 9.319 5.539

Summa Rörelsens intäkter 66.744 40.689

Rörelsens kostnader, Not 1

Råvaror och förnödenheter -4.524 -6.014

Övriga externa kostnader -25.486 -11.712

Personalkostnader -25.737 -11.887

Avskrivningar / nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -4.154 -2.603

Summa Rörelsens kostnader -59.901 -32.216

RÖRELSERESULTAT 6.843 8.473

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 315 108

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -9

Resultat efter finansiella poster 7.155 8.572

Minoritetens andel, Not 2 0 -128

Återföring periodiseringsfond 531 0

Skatt på periodens resultat 0 -220

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 7.686 8.224

Not 1

Fusionen mellan bolaget och dess dotterbolag slutfördes 2014-08-29, vilket innebär att resultaträkningen innefattar intäkter och kostnader för de båda verksamheterna. För att erhålla en rättvisande jämförelse bolaget och dess dotterbolag sker jäm- förelse med konsoliderad resultat-räkning för bolaget med dotterbolag per 2013-08-31, detsamma gäller balansräkningen.

Not 2

I Redovisningen ingår intäkter och kostnader i dotterbolaget från förvärvet 2013-03-09 och moderbolaget för hela räken- skapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Minoritetsintresset uppgick till 49 %.

(7)

Balansräkning

(kSEK)

2014-12-31 2013-08-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Goodwill 0 383

Immateriella anläggningstillgångar 18.635 10.245

Summa Immateriella anläggningstillgångar 18.635 10.628

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4.306 4.807

Summa Materiella anläggningstillgångar 4.306 4.807

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 0 0

Finansiella tillgångar 5 5

Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 5

Summa Anläggningstillgångar 22.946 15.440

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Pågående arbete för annans räkning 907 98

Summa Varulager 907 98

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4.764 6.125

Fordringar hos koncernföretag Not 3 10.063 3.463

Aktuella skattefordringar 87 0

Övriga fordringar 96 117

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 377 734

Summa Kortfristiga fordringar 15.387 10.439

Kassa, bank 1.674 7.531

Summa Omsättningstillgångar 17.969 18.068

SUMMA TILLGÅNGAR 40.915 33.508

(8)

Balansräkning

(kSEK) 2014-12-31 2013-08-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 950 925

Bundna reserver 465 465

Summa Bundet eget kapital 1.415 1.390

Fritt eget kapital

Överkursfond 5.136 4.862

Balanserat resultat 18.670 10.590

Periodens/årets resultat 7.686 8.224

Summa Fritt eget kapital 31.492 23.676

Summa Eget kapital 32.907 25.066

Minoritetsintresse 0 702

Avsättningar 0 117

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2.644 1.346

Skulder till koncernföretag, Not 3 0 374

Aktuell skatteskuld 0 104

Övriga skulder 1.524 1.183

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3.840 4.616

Summa Kortfristiga skulder 8.008 7.623

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 40.915 33.508

Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag

Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK 9.000 (3.000) som löper med marknadsmässig ränta.

Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 1.063 (463). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (374).

(9)

Kassaflödesanalys

2013-09-01 2013-03-09

(kSEK) -2014-12-31 -2013-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 7.155 8.572

Justering för poster som inte

ingår i kassaflödet 4.154 2.603

Betald skatt -192 175

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 11.117 11.350

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT

Ökning (-) /minskning (+) varulager -809 58

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -4.861 -5.050

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 489 4.254

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 5.936 10.614

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2.724 -2.596

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -9.319 -5.539

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 17

Förvärv dotterföretag 0 -1.000

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS VERKSAMHETEN -12.043 -9.118

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 250 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN 250 0

PERIODENS KASSAFLÖDE -5.857 1.496

Likvida medel vid periodens början 7.531 6.035

Likvida medel vid periodens slut 1.674 7.531

(10)

Nyckeltal

2013-09-01 2013-03-09

(kSEK) -2014-12-31 -2013-08-31

16 månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) e m e m

Rörelsemarginal (%) 11,9 24,1

Vinstmarginal 13,4 23,4

Räntabilitet på eget kapital (%) 26,5 em

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK) 32.907 25.066

Balansomslutning (KSEK) 40.915 33.508

Sysselsatt kapital (KSEK) 32.907 25.066

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,54 e m

Soliditet (%) 80,4 74,8

Skuldsättningsgrad (%) e m e m

Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK) 5.936 10.614

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -6.107 1.496

Likvida medel (KSEK) 1.647 7.531

INVESTERINGAR

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2.724 -2.596

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -9.319 -5.539

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 17

Förvärv av dotterföretag 0 -1.000

MEDARBETARE

Medelantalet anställda 31 21,5

Omsättning per anställd (KSEK) 1.851 1.634

Antalet anställda 32 25

DATA PER AKTIE

Antal aktier 9 500 000 9 250 000

Resultat per aktie 0,81 0,89

Eget kapital per aktie (SEK) 3,46 2,71

Antalet aktier uppgår till 9 500 000 (9 250 000) stycken.

(11)

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (kSEK) Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (kSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (kSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Räntebärande nettoskuld (kSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella

tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med

finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (kSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde

minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (kSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (kSEK) Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier

(12)

References

Related documents

Eget kapital vid periodens slut i förhållande till antal aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, där genomsnittligt antal aktier ökat med de antal aktier som

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.. Eget kapital, Mkr 12 443 Avgår eget kapital hänförligt till

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som

stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Försäljningen det första halvåret uppgick till 1 642 MSEK (1 051), en ökning med 56 procent jämfört med samma period föregående år.. Ökningen härrör huvudsakligen från

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital

När det gäller standardomriktarna pågår diskussioner med ett stort antal sjukhus – både i Sverige och utomlands - och bolaget räknar med att flera av dessa projekt ska resultera

Resultat per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal

Justerat eget kapital dividerat med medelantalet aktier justerat med utestående Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier optionsrätter hänförliga

Resultat per aktie efter betald skatt Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden.. Resultat per aktie efter full skatt

Resultat per aktie efter betald skatt Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden. Resultat per aktie efter full skatt

Eget kapital vid periodens slut i förhållande till antal aktier vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

Resultat efter skatt/ genomsnittligt antal aktier Eget kapital per