Ventilterminal CDVI-DN (typ 15) DeviceNet

108  Download (0)

Full text

(1)

Beskrivning Elektronik Ventilterminal med fältbussdirekt- anslutning Fältbussprotokoll:

- DeviceNet Typ CDVI-DN

(2)
(3)

Original . . . de Utgåva . . . .sv 0805a Beteckning. . . .P.BE-CDVI-DN-SV Artikelnummer. . . 539 049

E (Festo AG & Co. KG, D-73726 Esslingen, 2008) Webbplats: http://www.festo.com

E-post: service_international@festo.com

Detta dokument får inte kopieras, utnyttjas eller distribueras till obehöriga utan föregående uttryckligt tillstånd. Överträ-

(4)
(5)

Innehållsförteckning

Avsedd användning. . . VI Målgrupp . . . VII Service . . . VII Anmärkningar till denna manual . . . VII Viktig användarinformation . . . VIII 1. Installation . . . 1-1 1.1 Allmänna anvisningar för installation . . . 1-3 1.2 Inställning av CDVI-DN . . . 1-5 1.2.1 Demontering och montering av den vänstra ändplattan . . . 1-5 1.2.2 Inställning av DIL-omkopplare . . . 1-7 1.3 Anslutning till fältbussen. . . 1-14 1.3.1 Fältbusskabel. . . 1-14 1.3.2 Fältbussens Baudhastighet och fältbusslängd . . . 1-15 1.3.3 Spänningsförsörjning DeviceNet . . . 1-16 1.3.4 Stiftbeläggning DeviceNet . . . 1-17 1.3.5 Anslutningsexempel . . . 1-18 1.3.6 Bussterminering med termineringsmotstånd . . . 1-19 1.4 Spänningsförsörjning. . . 1-20 1.4.1 Beräkning av strömförbrukning . . . 1-20 1.4.2 Val av kabel . . . 1-21 1.4.3 Val av nätaggregat . . . 1-21 1.4.4 Anslut ventilterminalensspänningsmatning . . . 1-22 1.5 Utbyggnad av CDVI . . . 1-29 1.5.1 Lägg till utvidgningsblock. . . 1-29 1.5.2 CP-utvidgningsanslutning. . . 1-30

(6)

2. Idrifttagning. . . 2-1 2.1 Förbered CPVI-ventilterminalen för idrifttagning . . . 2-3 2.1.1 Tillkoppling av matningsspänning . . . 2-3 2.1.2 Adressbeläggning för CDVI-DN. . . 2-4 2.2 Idrifttagning på DeviceNet. . . 2-7 2.2.1 Allmänt. . . 2-7 2.2.2 Konfigurera DeviceNet-slavarnas egenskaper (EDS). . . 2-8 2.2.3 Kompletterande information: Modulär EDS. . . 2-9 2.2.4 Allmänna anvisningar för parametrering på DeviceNet . . . 2-10 2.2.5 Parametrering med RSNetWorx: EDS. . . 2-12 2.2.6 Aggregatspecifik parametrering. . . 2-20 2.2.7 Explicit Message . . . 2-28 3. Diagnos . . . 3-1 3.1 Diagnos med lysdioder . . . 3-3 3.1.1 Normal driftstatus . . . 3-4 3.1.2 Lysdiodernas felindikeringar. . . 3-5 3.1.3 Lysdioder för statusindikering av magnetspolarna. . . 3-8 3.2 Reaktion vid störningar i styrsystemet . . . 3-9 3.3 Diagnos på DeviceNet . . . 3-10 3.3.1 Diagnos via programvarukonfigurator. . . 3-10 3.4 Kortslutning/överbelastning . . . 3-13 3.4.1 CP-utgångsmodul . . . 3-13 3.4.2 Givarmatning på en ingångsmodul . . . 3-14 A. Tekniska data och tillbehör . . . A-1 A.1 Tekniska data . . . A-3 A.2 Tillbehör . . . A-5

(7)

B. DeviceNet-objekt. . . B-1 B.1 DeviceNet-objekt . . . B-3 B.1.1 DeviceNet Object-modell . . . B-3 B.1.2 Översikt . . . B-4 B.1.3 Discrete Input Point Object: Class Code 8d . . . B-5 B.1.4 Discrete Output Point Object: Class Code 9d . . . B-5 B.1.5 Festo Discrete Output Object: Class Code 100d . . . B-6 B.1.6 Festo Discrete Input Object: Class Code 101d. . . B-6 B.1.7 Festo Diagnostics Object: Class Code 102d. . . B-7 B.1.8 Uppbyggnad av statusbyte (diagnosbyte). . . B-9 C. Register . . . C-1

(8)

Avsedd användning

Den CPVI-ventilterminal med fältbussdirektanslutning som dokumenteras i denna manual är endast avsedd för använd- ning som slav på fältbussen DeviceNet.

Denna CPVI-ventilterminal är certifierad genom ODVA:

Ventilterminalen ska endast användas:

– Enligt föreskrift inom industrin.

– I originalskick utan egna förändringar. Endast de ombygg- nader och förändringar som beskrivs i produktdokumen- tationen är godkända.

– I tekniskt felfritt skick.

Följ angivna gränsvärden för tryck, temperaturer, elektriska data, moment etc.

Vid anslutning av vanliga extrakomponenter, som t.ex. givare och aktuatorer, ska de angivna gränsvärdena för tryck, tem- peraturer, elektriska data, moment etc. följas.

Beakta gällande lagar och bestämmelser betr. teknisk kon- struktion, arbetsskydd och säkerhet.

Beakta åtgärderna i avsnitt 1.4.4 vid installation av en nöds- toppsfunktion.

(9)

Varning

Se vid användning i explosionsskyddad omgivning till att:

elanslutningarinte kopplas isär när de är spänningsfö- rande!

den komplett installerade ventilterminalen med alla till- hörande kontaktdon, adaptrar och skyddskåporminst uppfyller krav enligt kapslingsklass IP65.

Målgrupp

Denna manual vänder sig uteslutande till behörig personal inom styr- och reglerteknik som har erfarenhet av installation, idrifttagning, programmering och diagnos av slavar i

DeviceNet.

Service

Kontakta närmaste Festo-serviceavdelning vid eventuella tekniska problem.

Anmärkningar till denna manual

Den här manualen innehåller specifik information om installa- tion och idrifttagning, programmering och diagnos av CPVI- ventilterminaler med direktanslutning för DeviceNet.

Information om pneumatiken finns i ”pneumatikmanualen P.BE-CDVI-...”.

(10)

Viktig användarinformation

Riskkategorier

Denna manual innehåller information om risker som kan upp- stå om produkten inte används på rätt sätt. Informationen markeras med signalord (Varning, Observera med mera) och symboler. Dessutom står den i en skuggad ruta. Följande riskinformation finns:

Varning

... betyder att det finns risk för svåra person- eller mate- rialskador om anvisningarna inte följs.

Observera

... betyder att det finns risk för person- eller materialska- dor om anvisningarna inte följs.

Information

... betyder att det finns risk för materialskador om anvis- ningarna inte följs.

Elektrostatiskt känsliga komponenter: Felaktig hantering kan skada komponenterna.

(11)

Märkning av särskild information

Följande piktogram markerar de textavsnitt som innehåller särskild information.

Symboler Information:

Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informa- tionskällor

Tillbehör:

Uppgifter om nödvändiga eller praktiska tillbehör till produk- ten.

Miljö:

Information om miljövänlig användning av produkterna.

Textmarkeringar

Punkterna markerar arbetsmoment som kan göras i valfri ordningsföljd.

1. Siffrorna markerar arbetsmoment som måste göras i en angiven ordningsföljd.

– Tankstrecken markerar allmänna uppräkningar.

(12)

Följande produktspecifika begrepp och förkortningar an- vänds i denna manual:

Begrepp/förkortning Innebörd

O Digital utgång

Basblock Block med 4 eller 8 ventilplatser. Varje CDVI-DN har exakt ett basblock.

Bi-utvidgningsblock Utvidgningsblock som stöder styrning av 2 magnetspolar per ventil- plats.

CDVI-DN Clean Design-ventilterminal med fältbussdirektanslutning för DeviceNet

CP Compact performance

CP-anslutning Hon- eller hankontakt på CP-moduler, som möjliggör förbindelse av modulerna med hjälp av CP-kabeln.

CP-kabel Speciell kabel för anslutning av olika CP-moduler

CP-moduler Samlingsbegrepp för de olika moduler som kan integreras i ett CP-sy- stem

CP-system System bestående av CDVI-DN- och CP-moduler

I Digital ingång

I/O Digitala in- och utgångar

I/O-moduler Samlingsbegrepp för de CP-moduler som tillhandahåller digitala in- och utgångar (CP-ingångs- och CP utgångsmoduler)

Lastspänning Spänningsmatning till ventilerna Matningsspänning Spänningsmatning till elektroniken

Mo-utvidgningsblock Utvidgningsblock som stöder styrning av 1 magnetspole per ventilplats.

PLC/IPC Programmerbart styrsystem/industri-PC

Tab. 0/1: Begrepp och förkortningar

(13)

Kapitel 1

Installation

(14)

Innehållsförteckning

1. Installation . . . 1-1 1.1 Allmänna anvisningar för installation . . . 1-3 1.2 Inställning av CDVI-DN. . . 1-5 1.2.1 Demontering och montering av den vänstra ändplattan . . . 1-5 1.2.2 Inställning av DIL-omkopplare . . . 1-7 1.3 Anslutning till fältbussen. . . 1-14 1.3.1 Fältbusskabel. . . 1-14 1.3.2 Fältbussens Baudhastighet och fältbusslängd . . . 1-15 1.3.3 Spänningsförsörjning DeviceNet . . . 1-16 1.3.4 Stiftbeläggning DeviceNet . . . 1-17 1.3.5 Anslutningsexempel . . . 1-18 1.3.6 Bussterminering med termineringsmotstånd . . . 1-19 1.4 Spänningsförsörjning. . . 1-20 1.4.1 Beräkning av strömförbrukning . . . 1-20 1.4.2 Val av kabel . . . 1-21 1.4.3 Val av nätaggregat . . . 1-21 1.4.4 Anslut ventilterminalensspänningsmatning . . . 1-22 1.5 Utbyggnad av CDVI . . . 1-29 1.5.1 Lägg till utvidgningsblock. . . 1-29 1.5.2 CP-utvidgningsanslutning. . . 1-30

(15)

1.1 Allmänna anvisningar för installation

Varning

Anslutna aktuatorers oönskade rörelser och lösa slangars okontrollerade rörelser kan leda till person- eller materials- kador.

Koppla från följande på CDVI-DN före ombyggnadsarbe- ten:

– Tryckluftsmatning – Spänningsmatning

Kontrollera att det inte sänds styrsignaler från den över- ordnade styrningen till magnetspolarna.

Information

Följ monteringsanvisningarna för CDVI i ”Pneumatikma- nual CDVI” (CP.BE-CDVI-...) i kapitel 2.

CDVI-DN innehåller elektrostatiskt känsliga komponenter.

Vidrör därför inga elektroniska komponenter.

Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter.

På så sätt undviker du att elektroniken förstörs.

(16)

Elektriska anslutningar

1 2 3

4 5

1

Spänningsmatning (hankontakt, M12)

2

CP-utbyggnad (M9)

3

Fältbuss ingång (hankontakt, M12)

4

Fältbuss utgång (honkontakt, M12)

5

Elektrisk extramatning på utvidgnings- block (hankontakt, M12)

Bild 1/1: Elektriska anslutningar för CDVI-DN

(17)

1.2 Inställning av CDVI-DN

1.2.1 Demontering och montering av den vänstra ändplattan

Information

CDVI-DN innehåller elektrostatiskt känsliga komponenter.

Vidrör därför inga elektroniska komponenter.

Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter.

På så sätt undviker du att elektroniken förstörs.

För inställning av CDVI-DN måste den vänstra ändplattan tas bort.

3,5 Nm (... 4 Nm)

Bild 1/2: Demontering/montering av den vänstra ändplattan

(18)

Demontera:

1. Koppla från energitillförseln (elektrisk spänning, tryck- luft).

2. Lossa de två fästskruvarna på den vänstra ändplattan ca 1 varv vardera.

3. Skruva först ut de två fästskruvarna helt. På så sätt undvi- ker du att tryckzonsplattan snedställs och kläms (tätning).

4. Dra bort den vänstra ändplattan.

Montera:

1. Lägg tryckzonsplattan (tätning) på basblocket. Tryckzons- plattan måste vara korrekt placerad på basblockets styr- hylsor.

2. Placera även dit den vänstra ändplattan.

3. Dra åt de två fästskruvarna växelvis. Vridmoment: 3,5 Nm (... 4 Nm).

Information

Kontrollera att tryckzonsplattan (tätning) inte kläms på ena sidan på grund av att lockskruvarna dras åt ojämnt.

Om tätningen kläms kan IP-kapslingsklassen inte längre garanteras.

(19)

1.2.2 Inställning av DIL-omkopplare

Efter demontering av den vänstra ändplattan enligt kapitel 1.2.1 blir flera DIL-omkopplare synliga:

1 2

3 4

Bild 1/3: DIL-omkopplare

Ställ in följande parametrar med DIL-omkopplarna:

1 CP-systemets utbyggnad 2 Inställning av adressbeläggning 3 Inställning av Baudhastighet

4 Inställning av stationsnummer (slavadress)

(20)

Ställ in: CP-systemets utbyggnad1

Ytterligare CP-moduler kan anslutas till CDVI-DN. Ställ in CP-systemets utbyggnad med brytare 1 och 2 på den 2-poliga DIL-omkopplaren enligt följande tabell:

Utökning Utgångar Ingångar Läge DIL-omkopplare

CDVI-DN med 4/8 ventilplatser (+ utvidgningsblock)utan CP-utbyggnad

8/16/24 O 8 I (statusbyte)

CDVI-DN med:

– CP-ingångsmodul

8/16/24 O 8 I (statusbyte) + 16 I

CDVI-DN med:

– CP..-ventilterminal eller

– CP-utgångsmodul

8/16/24 O + 16 O

8 I (statusbyte)

CDVI-DN med:

– CP..-ventilterminal/

CP-utgångsmodul och

– CP-ingångsmodul

8/16/24 O + 16 O

8 I (statusbyte)

+ 16 I

Tab. 1/1: Inställning av CP-systemets utbyggnad

Beroende på inställd utbyggnad belägger CP-systemet olika antal in- och utgångsadresser respektive stationsnummer.

Ytterligare information finns i avsnitt 1.5.

(21)

Information: Utvidgningsblock

A B

A Basblock

B Utvidgningsblock med 1 eller 2 platser

Om du utvidgar basblocket (med 4 eller 8 ventilplatser) med utvidgningsblock med 1 eller 2 platser så registreras de auto- matiskt.

Inställning av adressbeläggningen2 Ställ in adressbeläggningen enligt följande bild:

Adressbeläggning Läge DIL-omkopplare

Automatisk adressbeläggning för CDVI (modulär EDS)

Adressering för maximal utbyg- gnad av CDVI

(22)

Inställning av Baudhastighet3

Ställ in Baudhastigheten enligt följande bild:

125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud

Tab. 1/3: Inställning av Baudhastighet

Villkor för val av tillåtna Baudhastigheter finns i avsnitt 1.3.2.

Inställning av stationsnummer (slavadress)

4

Med den 8-poliga DIL-omkopplaren ställer du in fältbussens stationsnummer (binär kod).

1

Inställning av stationsnummer (8-polig DIL,

brytare 1-6)

1

Bild 1/4: Inställning av stationsnummer (8-polig DIL-omkopplare)

Information

Varje stationsnummer kan endast tilldelas en gång per fältbussystem.

(23)

Följande stationsnummer är tillåtna:

Protokoll Adressbeteckning Godkända stations- nummer

DeviceNet Stationsnummer 0; ...; 63

inställt stationsnummer: 05 inställt stationsnummer: 38

20+ 22= 1 + 4 = 5

21+ 22+ 25= 2 + 4 + 32 = 38

Tab. 1/4: Exempel på inställda stationsnummer

Rekommendation:

Tilldela stationsnumren i stigande ordning. Anpassa tilldel- ningen av stationsnummer till anläggningens maskinstruktur.

(24)

Översikt för inställning av stationsnummer:

Sta-tions- nr

1 2 3 4 5 6 7 8 Sta-

tions- nr

1 2 3 4 5 6 7 8

0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF 16

OFF OFF OFF OFF ON

OFF

1 ON

OFF OFF OFF OFF OFF 17 ON

OFF OFF OFF ON

OFF

2 OFF

ON

OFF OFF OFF OFF 18

OFF ON

OFF OFF ON

OFF

3 ON ON

OFF OFF OFF OFF 19 ON ON

OFF OFF ON

OFF

4 OFF OFF

ON

OFF OFF OFF 20

OFF OFF ON

OFF ON

OFF

5 ON

OFF ON

OFF OFF OFF 21 ON

OFF ON

OFF ON

OFF

6 OFF

ON ON

OFF OFF OFF 22

OFF

ON ON

OFF ON

OFF

7 ON ON ON

OFF OFF OFF 23 ON ON ON

OFF ON

OFF

8 OFF OFF OFF ON

OFF OFF 24

OFF OFF OFF

ON ON

OFF

9 ON

OFF OFF ON

OFF OFF 25 ON

OFF OFF

ON ON

OFF

10 OFF

ON OFF

ON

OFF OFF 26

OFF ON

OFF

ON ON

OFF

11 ON ON

OFF ON

OFF OFF 27 ON ON

OFF

ON ON

OFF

12 OFF OFF

ON ON

OFF OFF 28

OFF OFF

ON ON ON

OFF

13 ON

OFF

ON ON

OFF OFF 29 ON

OFF

ON ON ON

OFF

14 OFF

ON ON ON

OFF OFF 30

OFF

ON ON ON ON

OFF

15 ON ON ON ON

OFF OFF 31 ON ON ON ON ON

OFF

Tab. 1/5: Inställning av stationsnummer 0-31: DIL-strömställarelementens positioner

(25)

Sta-tions- nr

1 2 3 4 5 6 7 8 Sta-

tions- nr

1 2 3 4 5 6 7 8

32 OFF OFF OFF OFF OFF

ON 48

OFF OFF OFF OFF

ON ON

33 ON

OFF OFF OFF OFF

ON 49 ON

OFF OFF OFF

ON ON

34 OFF

ON

OFF OFF OFF

ON 50

OFF ON

OFF OFF

ON ON

35 ON ON

OFF OFF OFF

ON 51 ON ON

OFF OFF

ON ON

36 OFF OFF ON

OFF OFF

ON 52

OFF OFF ON

OFF

ON ON

37 ON

OFF ON

OFF OFF

ON 53 ON

OFF ON

OFF

ON ON

38 OFF

ON ON

OFF OFF

ON 54

OFF

ON ON

OFF

ON ON

39 ON ON ON

OFF OFF

ON 55 ON ON ON

OFF

ON ON

40 OFF OFF OFF ON

OFF

ON 56

OFF OFF OFF

ON ON ON

41 ON

OFF OFF ON

OFF

ON 57 ON

OFF OFF

ON ON ON

42 OFF

ON OFF

ON OFF

ON 58

OFF ON

OFF

ON ON ON

43 ON ON

OFF ON

OFF

ON 59 ON ON

OFF

ON ON ON

44 OFF OFF

ON ON

OFF

ON 60

OFF OFF

ON ON ON ON

45 ON

OFF

ON ON

OFF

ON 61 ON

OFF

ON ON ON ON

46 OFF

ON ON ON

OFF

ON 62

OFF

ON ON ON ON ON

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

(26)

1.3 Anslutning till fältbussen

1.3.1 Fältbusskabel

Information

Vid felaktig installation och höga överföringshastigheter kan dataöverföringsfel uppstå på grund av signalreflektio- ner och signaldämpningar.

Orsaker till överföringsfel kan vara:

– avsaknad av eller felaktigt termineringsmotstånd – felaktig skärmanslutning

– för långa förgreningar – överföring över stora avstånd – olämpliga kablar

Observera kabelspecifikationen! Information om kabeltyp finns i manualerna till styrsystemen.

Använd en partvinnad, skärmad 5-trådskabel som fältbus- sanslutning. Bussgränssnittet spänningsmatas via fältbuss- ledningen.

Specialanpassade busskablar finns hos olika tillverkare.

Kontrollera att kablar och kontakter passar för de omgivande förhållandena (t.ex. med avseende på vilka rengöringsmedel som används) och att de uppfyller kraven för den nödvändiga kapslingsklassen.

Information

Om ventilterminalen monteras rörligt i en maskin, måste fältbusskabeln på den rörliga delen av maskinen förses med en dragavlastare. Följ även tillämpliga föreskrifter i EN 60204, del 1.

(27)

1.3.2 Fältbussens Baudhastighet och fältbusslängd

Max. tillåten fältbusslängd är beroende av använd Baudhas- tighet. I Tab. 1/7 anges riktvärdena.

Baudha- stighet

Maximal längd stambuss

Förgreningslängd

max. kumulativ

125 kBaud 500 m

6 m

156 m

250 kBaud 250 m 78 m

500 kBaud 100 m 39 m

Tab. 1/7: Maximala fältbuss- och förgreningslängder är be- roende av Baudhastigheten (enligt ODVA-specifi- kation V 2.0)

Max. tillåten längd på förgreningen är beroende av förgre- ningarnas totala längd och Baudhastighet.

Exaktare uppgifter finns i manualerna till ditt styrsystem resp.

din scanner.

Information

Kontrollera i manualerna till ditt styrsystem och buss- gränssnitt vilken T-adapter och maximal förgrenings- längd som är tillåten.

Ta vid beräkning av maximalt tillåten längd för fältbus- skabeln även hänsyn till total förgreningslängd.

Information om inställning av Baudhastigheten finns i avsnitt 1.2.2.

(28)

1.3.3 Spänningsförsörjning DeviceNet

Undvik för stora avstånd mellan spänningsförsörjningen och CDVI-DN.

Observera

Beakta polariteten vid anslutning av fältbussgränssnittet och spänningsförsörjning av bussgränssnitt/intern logik.

Anslut skärmen (stift 1).

Information

Busslavar av olika fabrikat har olika toleranser beträffande spänningsmatningen. Ta hänsyn till detta vid dimensione- ring av busslängden och placering av nätaggregatet.

För CDVI gäller följande tolerans för DeviceNet-bussgräns- snittsmatningen (stift 2):

Umax = 30 V Umin = 11 V Rekommendation:

Placera nätaggregatet i mitten av bussystemet.

(29)

1.3.4 Stiftbeläggning DeviceNet

Information

Kontrollera stiftbeläggningen hos din scanner med hjälp av den tillhörande dokumentationen.

Bussanslutningen görs till ”Bus in”. Använd en 5-polig M12-bussning från Festo till detta (typ: FBSD-GD-9-5POL).

Vidareledning av fältbussen görs vid ”Bus out”. Använd ett kontaktdon av typen FBS-M12-5GS-PG9 till detta.

För denna anslutnings läge, se även bild 1/1.

Tabellen nedan visar sammanhanget mellan ledarfärg, signal och stiftbeläggning:

Ledarfärg*) Signal Stift

blank röd svart vit blå

Skärm 24 VDC-buss 0 V-buss CAN_H CAN_L

Stift 1 Stift 2 Stift 3 Stift 4 Stift 5

BUS OUT BUS IN

*)typiskt vid DeviceNet-kablar

Tab. 1/8: Stiftbeläggning DeviceNet

(30)

1.3.5 Anslutningsexempel

1 2 3 4 5

6 5

1

2 3 4

1

Anslutningar Micro Style

2

Fältbuss

3

Spänningsförsörjning

4

Skärm

5

Förgrening

6

T-adapter

Bild 1/5: Anslutningsexempel

(31)

1.3.6 Bussterminering med termineringsmotstånd

Information

Använd en bussterminering på bussegmentets båda ändar.

Detta gäller även när bussanslutningen eller bussgräns- snittet befinner sig först i bussledningen.

Om CPVI-ventilterminalen befinner i sig i änden av ett seg- ment krävs ett termineringsmotstånd där.

Om en T-adapter används rekommenderas att terminerings- motståndet installeras på T-adapterns fria utgång.

Rekommendation:

Montera ett termineringsmotstånd för bussanslutningen (120Ω, 0,25 W) mellan anslutningarna för CAN_H (stift 4) och CAN_L (stift 5).

(32)

1.4 Spänningsförsörjning

1.4.1 Beräkning av strömförbrukning

Vid val av nätaggregat, kablar och säkringar ska först strömförbrukningen beräknas:

Strömförbrukning Summa

Elektronik och givare (stift 1)

CDVI-DN 100 mA

I CP-utbyggnaden:

Ventilterminal1)eller CP-utgångsmodul1) ___________ mA

CP-ingångsmodul1) ___________ mA

Givare1)på CP-ingångsmodul ______ x ______ mA ___________ mA

Summa stift 1 = _________ mA

Ventiler och utgångar (stift 2) CDVI-DN: alla magnetspolar som matas

med ström samtidigt2) 3) ______ x __120_ mA __________ mA I CP-utbyggnaden:

alla magnetspolar som matas

med ström samtidigt2) 3) ______ x ______ mA

__________ mA

alla digitala utgångar1) 4) ______ x ______ mA __________ mA

Summa stift 2 = _________ mA

Totalt = ________ mA

1) Se tekniska data för den aktuella produkten.

2) Beroende på ventiltyp har ventilerna en eller två magnetspolar.

3) Vid tillkoppling, med LED.

4) Såvida inte egen lastspänning finns.

Tab. 1/9: Beräkning av strömförbrukning

(33)

1.4.2 Val av kabel

Beräkna lämplig kabeldiameter och maximal tillåten ka- bellängd.

Undvik stora avstånd mellan nätaggregat och ventiltermi- nal. En lång kabel för matningsspänning minskar den överförda spänningen från nätaggregatet.

Kontrollera att kablar och honkontakter passar för de omgi- vande förhållandena (t.ex. med avseende på vilka rengörings- medel som används) och att de uppfyller kraven för den nöd- vändiga kapslingsklassen.

1.4.3 Val av nätaggregat

Varning

För strömförsörjning får endast PELV-strömkretsar an- vändas enligt IEC/DIN EN 60204-1 (Protective Extra-Low Voltage, PELV).

Följ dessutom de allmänna kraven på PELV-strömkretsar enligt IEC/DIN EN 60204-1.

Använd endast strömkällor som garanterar säker isole- ring av matningsspänningen enligt IEC/DIN EN 60204-1.

När PELV-strömkretsar används, säkerställs skydd mot elekt- riska stötar (skydd mot direkt och indirekt beröring) i enlighet med IEC/DIN EN 60204-1 (Maskiners elutrustning, allmänna krav).

Rekommendation:

Använd reglerade nätaggregat.

(34)

1.4.4 Anslut ventilterminalensspänningsmatning

Använd endast en 5-polig M12-bussning (A-kodad; se bila- gan: Tillbehör) för anslutning av basblockets spänningsför- sörjning och anslut den bara till anslutningen för spännings- försörjningen (se även Bild 1/1).

Information

Alla spänningsförsörjningsanslutningar är felpolningssäkra och 0 V-lastspänningen för ventilerna på basblocken och utvidgningsblocken med elmatning har dessutom en smältsäkring.

Stiftbeläggning för anslutning av spänningsförsörj- ningen

1.24 V DC-matningsspänning elektronik (och ingångsmo- duler på CP-slingan)

2.24 V DC-lastspänning ventiler (och utgångar) 3.0 V elektronik (och utgångsmoduler på CP-slingan) 4.0 V lastspänning ventiler (och utgångar)

5.Jordanslutning

Bild 1/6: Stiftbeläggning för anslutning av spänningsförsörj- ning på basblock

(35)

1.N.C.

2.24 V DC-lastspänning ventiler 3.0 V-lastspänning ventiler 4.Jordanslutning

Bild 1/7: Stiftbeläggning för anslutning av spänningsförsörj- ning på utvidgningsblock

Information

Vid utvidgning av CDVI-DN med en CP-ventilterminal i för- sta generationen (utan extra matning):

Placera en brygga mellan stift 3 och stift 4.

Den galvaniska isoleringen mellan elektronikspänning och lastspänning (ventiler) upphävs i och med detta.

(36)

Montering av anslutningsbussning 1

Kabel

2

Dragavlastare

3

Hus

4

Anslutningsdel

1

2

3

4

Bild 1/8: Hankontaktens delar och kabelgenomföring

Anpassa Sedan du valt lämpliga kablar ansluter du dessa enligt föl- jande (Bild 1/8):

1. Lossa den räfflade muttern i mitten för att öppna hankon- takten.

2. Öppna dragavlastaren på husets baksida. Led sedan ige- nom kabeln.

3. Avisolera ledarnas ändpunkter 5 mm och förse trådarna med ändhylsor.

4. Anslut ledarna.

5. Placera åter anslutningsdelen på hankontakthuset. Dra tillbaka kabeln så långt att ingen kabelhärva uppstår i höljet.

6. Dra åt dragavlastaren ordentligt.

(37)

Varning

När en ventilterminal försörjs med lastspänning via ut- gången på en ”säkerhetsriktad I/O-modul”, kan den säker- hetsriktade I/O-modulens testimpulser vid inkoppling leda till oväntad funktion hos ventilterminalerna.

Se till att testimpulserna vid tillkoppling säkert under- trycks resp. frånkopplas!

Beakta följande vid anslutning av 24 V-lastspänning (stift 2):

Följ toleransen (21,6 V - 26,4 V DC).

Kontrollera ventilernas 24 V-lastspänning under pågå- ende drift av anläggningen.

Observera

För höga spänningar eller kortslutningar kan leda till funk- tionsskador på CP..-SC-DN, varvid arbetselement inte längre kan styras.

Säkra ventilspolarnas lastspänning med externa sä- kringar.

För dimensionering av säkringarna ska först den maximala strömförbrukningen beräknas enligt avsnitt 1.4.1.

(38)

Information

Kontrollera inom ramen för ditt nödstoppsystem vilka åtgärder som är nödvändiga för din maskin/anläggning för att vid nödstopp försätta systemet i ett säkert tillstånd:

– Frånkoppling av ventilernas och utgångsmodulernas lastspänning i matningsnätaggregatets sekundärkrets.

– Frånkoppling av ventilterminalens tryckluftsmatning.

Genom lagrad energi i ventilterminalernas ingångsregle- ring kan det efter frånkoppling av lastspänningen före- komma en fördröjd frånkoppling av ventilerna.

Ta hänsyn till detta genom att t.ex.:

– läsa av lastspänningens frånkoppling med hjälp av en ingångssignal i styrsystemet.

– spärra ventilernas styrsignal genom att spärra utgångssignalen med ingångssignalen ”lastspänning”.

Potentialutjämning

Jorda CDVI-ventilterminalen:

– vid spänningsförsörjningsanslutningen (stift 5) – och vid huset (med kabelsko på en stagbult på ledande

underlag).

Information

Säkerställ med hjälp av lågohmiga förbindelser att ven- tilterminalens hus och jordanslutningen på stift 5 ligger på samma potential och att inga utjämningsströmmar förekommer.

På så vis undviker du fel som beror på elektromagnetisk påverkan.

(39)

Anslutning utan galvanisk isolering:

1

2 4

24V 0V

5 3 2

3 1 2 4

1

Anslutning för spänningsförsörjning

2

Potentialutjämning

3

Jordanslutning vid stift 5

4

Lastspänningen kan frånkopplas separat. Externa säkringar.

5

Skyddsjord (PE)

Bild 1/9: Anslutningsexempel för spänningsförsörjning med ett PELV-nätaggregat

(40)

Anslutning med galvanisk isolering av drift- och last- spänning:

3 4 1 2

0 V

1

2

24 V 0 V 24 V

3

2

1

Nätaggregat för lastspänning (ventiler och utgångar)

2

Anordning för isoleringsövervakning

3

Nätaggregat för matningsspänning (elektronik och givare)

Bild 1/10: Anslutningsexempel för spänningsförsörjning med två PELV-nätaggregat

Information

Den galvaniska isoleringen upphör om spänningen går till ytterligare I/O-moduler utan galvanisk isolering!

(41)

1.5 Utbyggnad av CDVI

1.5.1 Lägg till utvidgningsblock

A B

A Basblock

B Utvidgningsblock med 1 eller 2 platser Basblocket på CDVI kan byggas ut med:

– utvidgningsblock med en plats – utvidgningsblock med 2 platser

med och utan elektrisk extramatning som Bi- och Mo-utvid- gningsblock. En kombination av Bi- och Mo-utvidgningsblock är tillåten (tills adressgränsen nås).

Bara ventiler som sitter till höger om utvidgningsblocket med elektrisk extramatning matas med ström från detta. När ex- pansionsmoduler med elektrisk matning används kan upp till 9 spänningszoner realiseras.

Följande kombinationer är maximalt möjliga:

Basblock med 4 ventilplatser + 4 Bi-utvidgningsblock

(42)

Utökad diagnos (matad lastspänning) är bara möjlig på nya bas- och utvidgningsblock med elektrisk extramatning. Dessa nya block känns igen på den 16-poliga elanslutningen (gam- malt = 12-polig) samt på beteckningen på kretskortet.

Utökad diagnos är inte möjlig på kombinationer av gamla och nya block.

1.5.2 CP-utvidgningsanslutning

Ytterligare CP-moduler kan anslutas till CDVI-DN via CP-utvid- gningsanslutningen.

CP

Bild 1/11: CP-utvidgningsanslutning

Information

De moduler som du ansluter till CP-utvidgningsanslut- ningen registreras endast när DIL-omkopplarna är rätt inställda.

Information om inställning av DIL-omkopplarna finns i avsnitt 1.2.2.

Följande CP-moduler kan anslutas till CP-utvidgningsanslut- ningen:

– CP-ingångsmodul med 8 eller 16 ingångar, valfritt med M12-hankontakter (honkontakter dubbelt belagda) eller M8-hankontakter (honkontakter enkelt belagda).

– CP-ingångsmodul (IP 20) med 16 ingångar.

– CP-utgångsmodul med 8 utgångar. Spänningsförsörjning till elektroniken via CP-utvidgningsanslutningen. Last- spänning: separat via en M18-hankonntakt.

(43)

– CP-utgångsmodul med 4 utgångar. Spänningsförsörjning till elektroniken och last via CP-slingan.

– CPV-ventilterminaler som är 10, 14 och 18 mm breda.

Dessa finns med 4, 6 eller 8 ventilplattor.

– CPA-ventilterminaler som är 10 och 14 mm breda.

Finns med max. 8 ventilplattor (med vardera 2 spolar) resp. max. 16 ventilplattor (med vardera 1 spole).

Information

CDVI-DN kan byggas ut med maximalt:

–en CP-ingångsmodul och

–en CP..-ventilterminal eller en CP-utgångsmodul

Observera

Dataöverföringsfel vid överskridande av den tillåtna signal- kabellängden

Den totala signalkabellängden mellan CDVI-DN och den sista CP-modulen får maximalt uppgå till 10 m.

CP-anslutningskablarna ska ha speciella elektriska egens- kaper. Använd därför alltid CP-anslutningskablar från Festo.

Specialanpassade CP-förbindningskablar kan beställas från Festo. De finns i olika längder och typer. Se översikten i bilaga A.

Information

Använd blindpluggar för att tillsluta anslutningar som inte används (viktigt för kapslingsklass IP).

Följande bild visar möjliga utbyggnader:

(44)

Utvidgning med CP-moduler Läge för DIL-omkopplaren DIL1: I-modul

DIL2: O-modul eller ventilterminal CDVI-DN O-modul eller

ventilterminal (DIL2)

I -modul (DIL1)

1

1

2

236710111401458912

3

15 13

POWERDIAGINPUT--P

1 2 4

1 2 5

POWER 014589122367101114

15 13

POWERDIAGINPUT--P

1

4 3 2

1

5 3

2

01

4589122367101114

15 13

POWERDIAGINPUT--P

POWER

CP-systemets totala kabellängd: max. 10 m

1

CDVI-DN

2

CP-anslutningskabel 0,5 m, 2 m, 5 m, 8 m

3

CP-ingångsmodul 16 ingångar (8 x M12-, 16 x M8-hankontakt)

4

CP-utgångsmodul 8 utgångar (8 x M12-hankontakt)

5

CPV- eller CPA-ventilterminal

Bild 1/12: Utbyggnadsmöjligheter för CDVI-DN

(45)

Kapitel 2

Idrifttagning

(46)

Innehållsförteckning

2. Idrifttagning. . . 2-1 2.1 Förbered CPVI-ventilterminalen för idrifttagning . . . 2-3 2.1.1 Tillkoppling av matningsspänning . . . 2-3 2.1.2 Adressbeläggning för CDVI-DN. . . 2-4 2.2 Idrifttagning på DeviceNet. . . 2-7 2.2.1 Allmänt. . . 2-7 2.2.2 Konfigurera DeviceNet-slavarnas egenskaper (EDS). . . 2-8 2.2.3 Kompletterande information: Modulär EDS. . . 2-9 2.2.4 Allmänna anvisningar för parametrering på DeviceNet . . . 2-10 2.2.5 Parametrering med RSNetWorx: EDS. . . 2-12 2.2.6 Aggregatspecifik parametrering. . . 2-20 2.2.7 Explicit Message . . . 2-28

(47)

2.1 Förbered CPVI-ventilterminalen för idrifttagning

2.1.1 Tillkoppling av matningsspänning

Information

Beakta tillkopplingsanvisningarna i manualen till ditt PLC-styrsystem.

Se till att uppgifterna om fältbusskonfigurationen är full- ständiga och korrekta innan tillkoppling.

För tillkopplingen av spänningsförsörjningen ska följande punkter observeras:

Gemensam matning Den gemensamma matningen av styrsystem och alla fältbuss- lavar leds via en central nätdel resp. en central omkopplare.

Separat matning Om styrsystem och fältbusslavar matas separat ska tillkopp- ling ske i följande ordningsföljd:

1. Tillkoppla matningsspänning för samtliga fältbusslavar.

2. Tillkoppla styrsystemets matningsspänning.

(48)

2.1.2 Adressbeläggning för CDVI-DN

CDVI-DN belägger 8, 16 eller 24 adresser, oavsett hur många magnetspolar den är utrustad med.

Information

Om ventilterminalen byggs ut mellan den sista ventilplat- sen och höger ändplatta undviker man att adresserna förskjuts.

Observera

Om ett utvidgningsblock byts ut mot ett utvidgningsblock av en annan typ kan det hända att adresserna förskjuts.

Exempel: När ett Bi-utvidgningsblock med 2 platser byts ut mot ett Mo-utvidgningsblock med 2 platser:

Ventilplatsernas adresser förskjuts 2 adresser åt höger.

På de följande bilderna visas adresseringsordningsföljden relaterat till basblocket:

1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14

8 8

12 14 12 14 14 14 12 14 12 14 12 14

Bild 2/1: Adressering vid basblock med 4 ventilplatser

(49)

0

1 32 54 76 98 1110 1312 1514 1716 1918 2120 2322

12 14 12 14 12 14

12 14 12 14 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14

16 8

Bild 2/2: Adressering vid basblock med 8 ventilplatser

– En ventilplats på CDVI-ventilterminalen belägger alltid 2 adresser på basblocket, även då den är utrustad med endast en reservplatta.

– Utvidgningarna belägger max. 8 adresser (oberoende av vilka utvidgningsblock som används). På ett basblock kan högst 8 Mo-utvidgningsblock eller 4 Bi-utvidgningsblock monteras. Det är inte tillåtet att blanda.

A

B

(50)

– När en ventilplats är försedd med en ventil med två pilot- ventiler gäller tilldelningen:

– Pilotventil 14 belägger adressen med lägst signifi- kans,

– pilotventil 12 adressen med högst signifikans.

– På ventiler med endast en pilotventil används inte adres- sen med högst signifikans.

– Adresstilldelningen sker alltså från vänster till höger på CDVI-ventilterminalen men från höger (14) till vänster (12) på de enstaka ventilplatserna.

(51)

2.2 Idrifttagning på DeviceNet

Information

– Festo ventilterminal CDVI-DN kan i princip användas på alla DeviceNet-masters.

– I detta kapitel beskrivs konfiguration och idrifttagning med styrsystem från Allen-Bradley som exempel.

2.2.1 Allmänt

Vid användning av CDVI-ventilterminalen på DeviceNet ska följande speciella egenskaper beaktas:

– I/O-adresserna för alla funna DeviceNet-slavar kan fritt tilldelas som M-File-adresser eller diskreta I/O:s i skann- nerlistan.

– Adresstilldelningen för en nätverksslav sker vanligtvis i stigande ordningsföljd.

– Ingångs- och utgångsadresserna kan tilldelas oberoende av varandra.

Information

Tilldela nätverksslavarnas I/O-adresser så att det finns tillräckligt med reservplats för senare utbyggnad.

De kommande avsnitten innehåller allmänna anvisningar om konfigurationen av en ventilterminal på DeviceNet.

Detaljerad information hittar du i dokumentationen eller i hjälpfilen till det konfigurationsprogram du använder.

(52)

2.2.2 Konfigurera DeviceNet-slavarnas egenskaper (EDS)

När du tar en DeviceNet-slav i drift för första gången måste du ange vissa speciella egenskaper i ditt konfigurationspro- gram. Egenskaperna för de olika slavarna förvaltar oftast kon- figurationsprogrammet i en lista eller ett bibliotek, t.ex.

”EDS-biblioteket” (EDS = Electronic Data Sheets).

Installera EDS-fil

Internet Aktuella EDS-filer och bildfiler (Icons) finns på följande adress:

– www.festo.com/fieldbus/

Filnamn: festo_dn.exe

För CDVI-DN behöver du följande filer:

Filtyp Filnamn

EDS-filer CDVI-DN.EDS

ICO-fil (icon) CDVI-DN.ICO

BMP-fil (bitmapp) CDVI-DN.BMP

EDS-datafil EDS-datafilerna innehåller all information som krävs för ven- tilterminal typ CDVI-DN. Filen installerar du med hjälp av ditt konfigurationsprogram.

ICO/BMP-filer Beroende på vilket konfigurationsprogram du använder kan du tilldela ventilterminalen Bitmap-filen eller Icon-filen. Ventil- terminalen presenteras då på motsvarande sätt i konfigura- tionsprogrammet.

Anvisningar om hur du installerar EDS-filen och ICO- eller BMP-filen hittar du i manualen eller i hjälpfilen till ditt konfi- gurationsprogram.

(53)

2.2.3 Kompletterande information: Modulär EDS

Modulär EDS har ett virtuellt kontaktplatssystem (”rack”), där CP-systemets komponenter är placerade i virtuella kontakt- platser (”slots”) och kan konfigureras enskilt. På så sätt upp- står inga luckor i I/O-mappingen - endast I/O:s som verkligen existerar hanteras.

Komponenterna i ett CP-system har alltid denna ordningsföljd i ett rack:

1. CDVI-DN-basblock 2. CDVI-DN-utvidgningsblock

3. CP-utgångsmodul eller ventilterminal 4. CP-ingångsmodul

Exempel för ett rack:

Slot Icon Konfiguration Adresser

0 DeviceNet-adapter 8 I

891201114

15 13

POWER

I CDVI-DN-basblock med

4/8 ventilplatser

8 / 16

II CDVI-DN-utvidgningsblock 8

III Ventilterminal

(eller CP-utgångsmodul)

16

IV CP-ingångsmodul 16

(54)

2.2.4 Allmänna anvisningar för parametrering på DeviceNet

När slavegenskaperna har konfigurerats (t.ex. genom installa- tion av EDS-filen) krävs följande steg för parametrering – be- roende på använt konfigurationsprogram.

1. Infoga slaven i projekt/nätverk (online eller offline). Om slaven t.ex. matas in offline markeras den i slavlistan och läggs till i nätverket.

2. Tilldela slaven en skanner. Ett nätverk kan innehålla flera skannrar. Slaven måste tilldelas till en skanner.

3. Fastställ slavens I/O-parametrar. Följande uppgifter krävs:

Antalet I/O-byte som ska överföras. För CDVI-DN är antalet beroende av anslutna utbyggnader (se avsnitt 1.5):

- 1...3 ingångsbyte belagda - 1...5 utgångsbyte belagda Tab. 2/1 visar beläggningen.

Kommunikationssätt. För CDVI-DN gäller:

- ”Polled Communication”

eller

- ”Change of State/Cyclic”

Tilldelning av slavens I/O-adresser till PLC-operan- derna.

Tilldela statusbyten till PLC-operanden.

4. Läs in konfigurationen i skannern.

(55)

Utbyggnad av ventil- terminal

Antal in-/utgångsa- dresser

Antal I/O-byte (IB/OB) CDVI-DN utan CP-utvidgning 8/16/24 O

8 I

1/2/3 OB 1 IB CDVI-DN med:

– CP-ingångsmodul

8/16/24 O 8 I + 16 I

1/2/3 OB 1 IB + 2 IB CDVI-DN med:

– CP..-ventilterminal eller

– CP-utgångsmodul

8/16/24 O + 16 O 8 I

1/2/3 OB + 2 OB 1 IB

CDVI-DN med:

– CP..-ventilterminal/

CP-utgångsmodul och

– CP-ingångsmodul

8/16/24 O + 16 O 8 I + 16 I

1/2/3 OB + 2 OB 1 IB + 2 IB

Tab. 2/1: Antal belagda I/O-byte beroende på utbyggnad av CDVI-DN

(56)

2.2.5 Parametrering med RSNetWorx: EDS

Följande avsnitt innehåller anvisningar för parametrering med RSNetWorx för DeviceNet, version 4.01.00 från Rockwell. Alla nämnda steg avser skannern Allen Bradley 1756-DNB som exempel. De gäller på motsvarande sätt för andra masters.

a) Infogning av slavar i projekt/nätverk

RSNetWorx för DeviceNet innehåller en EDS-assistent som hjälp när du installerar EDS-filen/filerna. Efter installation av EDS-filen/filerna finner du CDVI i listan ”Hardware”.

Du kan infoga slavar i nätverket på höger sida genom att dra dem med musen eller genom att klicka på ”Bus scan”.

1

1

Knappen ”Bus scan”

Bild 2/4: Maskinvarulista och nätverk i RSNetWorx

(57)

b) Endast vid modulär EDS: Kontrollera konfigurationen.

Dubbelklicka på symbolen för CDVI-DN i nätverket (Bild 2/4).

Nu öppnas en dialogruta med namnet på ventilterminalen i titeln.

Klicka på ”Module Configuration”.

Bild 2/5: RSNetWorx: Module Configuration

I fältet ”Hardware” visas maskinvarumodulerna i ditt CDVI- DN-system.

Till höger visas en lista med registrerade moduler och deras kontaktplatser (”slots”).

(58)

Dubbelklicka på namnet på en modul till höger om ”Slot”.

Då öppnas en dialogruta med titeln ”Slot ’..’ - CDVI...”:

Bild 2/6: RSNetWorx: Advanced Parameters

Under ”Advanced Parameters” kan du välja olika inställ- ningar, som förklaras i följande avsnitt.

(59)

Klicka på ”I/O Summary”.

Bild 2/7: RSNetWorx: I/O Summary

Här finns en översikt över konfigurationen av in- och utgång- sadresserna i ditt CP-system.

(60)

c) Tilldela en skanner slavar

1. Dubbelklicka på önskad skanner i nätverket. En dialo- gruta öppnas.

2. Välj fliken ”Scanlist” och tilldela skannern befintliga sla- var:

1

1

Skärmknapp för tilldelning av slav Bild 2/8: Fliken ”Scanlist” (exempel)

(61)

d) Parametrera slavar

1. Dubbelklicka på en slav i ”Scanlist” (Bild 2/8). En dialo- gruta öppnas.

2. Endast vid konventionella EDS: Ange slavens I/O-parame- trar. Bekräfta med OK.

Bild 2/9: Dialogruta för inmatning av slavens I/O-parame- trar

Hinweis

Fältbusskommunikationen avbryts via en Strobed-anslut- ning.

Kontrollera att kommunikationstypen "Strobed" inte är markerad i fönstret ovan.

Konfigurationsexempel:

– Kommunikationstyp: ”Polled”

– 1 ingångsbyte för diagnosen (diagnosbyte)

(62)

e) Tilldelning av slavens I/O-adresser

Med flikarna ”Output”och ”Input” tilldelar du PLC-operan- derna nodens I/O-adresser:

Bild 2/10: Adresstilldelning Input av 1 byte-diagnosinforma- tion (”Polled”)

CDVI-DN använder en ”Polled”-förbindelse för överföring av diagnosinformation och fysiska ingångsdata.

(63)

Fysiska utgångsdata överförs genom kommunikationsförbin- delsen ”Polled” eller ”Change of state”. I detta exempel har

”Polled” valts:

Bild 2/11: Adresstilldelning Output (exempel)

Ladda konfiguration i skannern

Ladda avslutningsvis konfigurationsdata i skannern. Utförli- gare information finns i dokumentationen till din skanner.

(64)

2.2.6 Aggregatspecifik parametrering

CDVI-DN stödjer diverse aggregatparametrar som du kan ställa in ventilstyrningens funktion och en del statusmedde- landen med. Parametrarna ställer du in genom att välja

”Device Parameter” i nätverkskonfiguratorn.

Tabellen i Tab. 2/4 visar med ett exempel hur du kan aktivera ventilspolarna.

PLC har programstyrd åtkomst genom ”Explicit Message”- programmering. De adresser för DeviceNet-objekt som krävs för detta finns i bilaga B.

Utgångarnas funktion i Fault-läge

Om kommunikationen via DeviceNet störs går fältbusslavarna över till läget Fault. Orsaker till detta kan vara:

– Fysiskt avbrott av nätverket – Fel i datatelegram

I Fault-läget kan utgångarna för ventilstyrningen och utgångs- modulen ändras på något av följande sätt:

– Återställa utgång – Ställa in utgång

– Bibehålla utgångarnas aktuella tillstånd

Du kan välja resp. tillstånd separat för varje utgång. Stan- dardinställning är återställning av utgångar.

(65)

Ventilerna på CDVI-DN och modulernas utgångar i CP-utbygg- naden ställs in genom olika parametrar:

Parametern ”Fault Action, Main Unit”

Med den här parametern ställer du in för varje utgång om den i Fault-läget ska bibehålla aktuellt tillstånd eller övergå till en utgångsstatus (0/1).

Parameter- värde

Innebörd

0 Utgången ställs in på en utgångsstatus (0 eller 1).

Utgångsstatusen definieras med parametern ”Fault Value, Main Unit”.

1 Utgångens aktuella tillstånd bibehålls.

Tab. 2/2:

Parametern ”Fault Value, Main Unit”

Med den här parametern ställer du in för varje utgång vilken utgångsstatus (0 eller 1) den ska ha i Fault-läget.

Parameter- värde

Innebörd

0 Utgången återställs

1 Utgången ställs in

Tab. 2/3:

Det inställda parametervärdet fungerar endast om resp. ut- gång ställs in på 0 i parametern Fault Action.

(66)

Parametern ”Fault Action, Main Unit Extension”

Samma funktion som ovan vid ”Main Unit”, men för utgång- smodulen i utbyggnaden.

Parametern ”Fault Value, Main Unit Extension”

Samma funktion som ovan vid ”Main Unit”, men för utgångs- modulen i utbyggnaden.

Utgångarnas funktion i Idle-läget

Slavarna övergår till läget Idle efter kommando genom mastern resp. skannern. I detta läge sker följande:

– Ingångar överförs.

– Slavarnas utgångar aktualiseras inte längre.

I Idle-läge kan utgångarna för ventilstyrning och utgångsmo- dul ändras på något av följande sätt:

– Återställa utgång – Ställa in utgång

– Bibehålla utgångarnas aktuella tillstånd

Du kan välja resp. tillstånd separat för varje utgång. Stan- dardinställning är återställning av utgångar.

Ventilerna på CDVI-DN och modulernas utgångar i CP-utbygg- naden ställs in genom olika parametrar:

(67)

Parametern ”Idle Action, Main Unit”

Med den här parametern ställer du in för varje utgång om den i Idle-läget ska bibehålla aktuellt tillstånd eller övergå till en utgångsstatus (0/1).

Parameter- värde

Innebörd

0 Utgången ställs in på en utgångsstatus (0 eller 1).

Utgångsstatusen definieras med parametern ”Idle Value, Main Unit”.

1 Utgångens aktuella tillstånd bibehålls.

Parametern ”Idle Value, Main Unit”

Med den här parametern ställer du in för varje utgång vilket utmatningsvärde (0 eller 1) den ska ha i Idle-läget.

Parameter- värde

Innebörd

0 Utgången återställs

1 Utgången ställs in

Det inställda parametervärdet fungerar endast om resp.

utgång ställs in på 0 i parametern Fault Action.

Parametern ”Idle Action, Main Unit Extension”

Samma funktion som ovan vid ”Main Unit”, men för utgångs- modulen i CP-utbyggnaden.

Parametern ”Idle Value, Main Unit Extension”

(68)

I följande tabell visas med ett exempel vilken bit som kan användas för att aktivera ventilspolarna.

Adress Enhet Bit Tilldelad ventil

0

Ord 5

0 1. Ventil/spole 14

1 1 1. Ventil/spole 12

2 2 2. Ventil/spole 14

3 3 2. Ventil/spole 12

4 4 3. Ventil/spole 14

5 5 3. Ventil/spole 12

6 6 4. Ventil/spole 14

7 7 4. Ventil/spole 12

8 8 5. Ventil/spole 14

9 9 5. Ventil/spole 12

10 10 6. Ventil/spole 14

11 11 6. Ventil/spole 12

12 12 7. Ventil/spole 14

13 13 7. Ventil/spole 12

14 14 8. Ventil/spole 14

15 15 8. Ventil/spole 12

16

Byte

0 9. Ventil/spole 14

17 1 9. Ventil/spole 12

18 2 10. Ventil/spole 14

19 3 10 ventil/spole 12

20 4 11. Ventil/spole 14

21 5 11. Ventil/spole 12

22 6 12. Ventil/spole 14

23 7 12. Ventil/spole 12

Tab. 2/4: Tilldelning av bitarna till ventilspolarna

(69)

Parametreringsexempel ”Idle Action Main Unit”

Bild 2/12: Exempel för parametrering med RSNetWorx

(70)

Condition Counter för ventilfunktionen

Omkopplingsräknarna underlättar underhållning av slitdelar i förebyggande syfte, nödvändiga justeringar beroende på rörelser osv.

Det finns en räknare per ventilspole. Värdena ställs till förfo- gande i 32-bitars format. Du kan automatiskt jämföra ärvär- det med ett specificerat börvärde.

Följande tabell visar elementen för Condition Counters:

Namn Format

”Condition Counter Value”*) unsigned double integer

”Condition Counter Preselection”*) unsigned double integer

”Reset Condition Counter” unsigned short integer

”Condition Counter Status” unsigned short integer

*)sparas remanent i CDVI-DN

Genom enhetsparametrarna i din mjukvara för nätverkskonfi- guration kan du ställa in eller välja ut dessa parametrar.

Reset Condition

Counter Bit

U32 Condition Counter

U32 (Spole)

Condition Counter Status

Condition Counter Value

Condition Counter Preselection

Bild 2/13: Hur Condition Counter fungerar

Omkopplingsräknarna räknar automatiskt antalet ventilakti- veringar. Genom parametern ”Reset Condition Counter” kan du när som helst nollställa räknarens värde (Condition Counter Value”). Reset-parametern är triggad på positiv flank.

(71)

Endast genom byte från värde ”0” till värde ”1” kan ”Condi- tion Counter Value” återställas.

Genom parametern ”Condition Counter Preselection” kan du definiera ett gränsvärde för varje räknare. Om detta gräns- värde överskrids ställs parametern ”Condition Counter Status” in.

Utöver den individuella ”Condition Counter Status” finns i parametern ”Status Condition Counter ...” alla resultaten sammanfattade för jämförelse.

Genom värdet ”0” i ”Condition Counter Preselection” inakti- veras Compare-funktionen (standardinställning).

Exempel

(72)

2.2.7 Explicit Message

De parametrar som behandlas i kap. 2.2.6 kan även läsas och skrivas genom PLC. Använd dig av kommunikationen via

”Explicit Message”. Information om programmering av data- överföringen finns i manualen till ditt styrsystem.

För adressering av CDVI-DN behövs följande objektbeskriv- ningar:

Object Class

Attribut Objektnamn Typ

8d 3d Discrete Input Point Object Boolean

9d 3d Discrete Output Point Object Boolean

100d 3...8 Festo Discrete Output Object UINT

101d 3 Festo Discrete Input Object UINT

102d 1...6 Festo Diagnostics Object (Olika)

Detaljerad objektbeskrivning finns i bilaga B.

(73)

Kapitel 3

Diagnos

(74)

Innehållsförteckning

3. Diagnos . . . 3-1 3.1 Diagnos med lysdioder . . . 3-3 3.1.1 Normal driftstatus . . . 3-4 3.1.2 Lysdiodernas felindikeringar. . . 3-5 3.1.3 Lysdioder för statusindikering av magnetspolarna. . . 3-8 3.2 Reaktion vid störningar i styrsystemet . . . 3-9 3.3 Diagnos på DeviceNet . . . 3-10 3.3.1 Diagnos via programvarukonfigurator. . . 3-10 3.4 Kortslutning/överbelastning . . . 3-13 3.4.1 CP-utgångsmodul . . . 3-13 3.4.2 Givarmatning på en ingångsmodul . . . 3-14

(75)

3.1 Diagnos med lysdioder

1 PS ”Power System”

matningsspänning elektronik PL ”Power Load”

lastspänning ventiler

MNS ”Module/Network Status”

CP ”Compact Performance”

CP-expansionsmoduler 2 Statusindikering

för ventilspolarna

Bild 3/1: Lysdioder för CDVI-DN

PS PL

MNS 12 14

1 2

12 CP

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :