• No results found

Enkätsvar företagens situation 2021-2020 Vingåkers kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enkätsvar företagens situation 2021-2020 Vingåkers kommun"

Copied!
35
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enkät till företagare inom Vingåkers kommun 2021-2020

Redovisning av enkätsvar 2021-2020. Diagram visar svarsandelar (%). Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna.

1. Vilken bolagsform har företaget?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Aktiebolag 19 59,4 38 65,5

Enskild näringsidkare 12 37,5 16 27,6

Ekonomisk förening 0 0 1 1,7

Handelsbolag/Kommanditbolag 1 3,1 3 5,2

Total 32 100 58 100

(2)

2. Företagsledarens juridiska kön är

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Kvinna 11 34,4 13 22,4

Man 21 65,6 42 72,4

Vet ej/Vill ej svara 0 0 3 5,2

Total 32 100 58 100

(3)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? - 2021

(4)

Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom?

2021

Namn Antal %

Byggverksamhet 2 6,2

Fastighetsverksamhet och fastighetsförvaltning 2 6,2

Finans- och försäkringsverksamhet 0 0

Försörjning och framställning av el, gas, värme och kyla. 1 3,1

Handel (Detalj-, parti- och butikshandel) 4 12,5

Hotell och restaurang 2 6,2

Informations- och kommunikationsverksamhet 1 3,1

Jordbruk, jakt och skogsbruk 2 6,2

Kultur, nöje och fritid 2 6,2

Tillverkande industri 5 15,6

Transport och magasinering 0 0

Utbildning 0 0

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0 0 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, återvinning och sanering 0 0

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2 6,2

Annan serviceverksamhet 1 3,1

Övriga branscher, ange vilken bransch i rutan: 8 25

Total 32 100

2021

Övriga branscher, ange vilken bransch i rutan:

It Sjukvård

Tapetserarverkstad / fönsterhantverkare Hundar

Skönhet och e-handel Växthusteknik för proffs kemikalier

Lantbruk, stall/häst besöksnäring

(5)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? – 2020

(6)

Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? 2020

Namn Antal %

Jordbruk, jakt och skogsbruk 8 13,8

Utvinning av mineral 0 0

Tillverkning 5 8,6

Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0 0

Byggverksamhet 10 17,2

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 3 5,2

Transport och magasinering 1 1,7

Hotell och restaurang 2 3,4

Informations- och kommunikationsverksamhet 1 1,7

Finans- och försäkringsverksamhet 0 0

Fastighetsverksamhet 2 3,4

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 6,9

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0 0

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0 0

Utbildning 1 1,7

Vård och omsorg; sociala tjänster 0 0

Kultur, nöje och fritid 2 3,4

Annan serviceverksamhet 5 8,6

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0

Annat 14 24,1

Total 58 100

(7)

4. Hur länge har företaget varit registrerat hos Bolagsverket?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Mindre än ett år 1 3,1 1 1,7

1-3 år 4 12,5 5 8,6

4-8 år 4 12,5 6 10,3

Mer än 8 år 23 71,9 46 79,3

Total 32 100 58 100

(8)

5. Hur många anställda har företaget med arbetsställe i kommunen?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

0-4 25 78,1 38 65,5

5-9 0 0 8 13,8

10-19 3 9,4 8 13,8

20-49 3 9,4 3 5,2

50-99 1 3,1 0 0

Fler än 100 0 0 1 1,7

Total 32 100 58 100

(9)

6. Vilken marknad/marknader verkar företaget på?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Lokalt 19 59,4 37 63,8

Nationellt 18 56,2 30 51,7

Internationellt 5 15,6 8 13,8

Total 42 131,2 75 129,3

(10)

Företagets nuläge - Ekonomisk utveckling, uthållighet och personalsituation

7. Hur har företagets ekonomiska situation utvecklats under de senaste sex månaderna?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Negativt 13 40,6 14 24,1

Positivt 12 37,5 20 34,5

Inte alls 7 21,9 20 34,5

Vet ej / Vill ej svara 0 0 4 6,9

Total 32 100 58 100

(11)

8. Har företaget i dagsläget problem med likviditeten?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja, stora problem i nuläget 2 6,2 2 3,4

Ja, men måttliga problem i nuläget 7 21,9 9 15,5

Nej, inte i nuläget men vi befaras få problem inom kort 2 6,2 3 5,2

Nej 19 59,4 41 70,7

Vet ej/Vill ej svara 2 6,2 3 5,2

Total 32 100 58 100

(12)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Korttidspermittering

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 5 15,6 6 10,3

Nej 27 84,4 51 87,9

Vet ej / Vill ej svara 0 0 1 1,7

Total 32 100 58 100

(13)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Varsel

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 0 0 2 3,4

Nej 32 100 54 93,1

Vet ej / Vill ej svara 0 0 2 3,4

Total 32 100 58 100

(14)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Uppsägning

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 2 6,2 2 3,4

Nej 30 93,8 54 93,1

Vet ej / Vill ej svara 0 0 2 3,4

Total 32 100 58 100

(15)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Nyanställt

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 4 12,5 9 15,5

Nej 28 87,5 47 81

Vet ej / Vill ej svara 0 0 2 3,4

Total 32 100 58 100

(16)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Pausat verksamheten i företaget

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 4 12,5 7 12,1

Nej 28 87,5 48 82,8

Vet ej / Vill ej svara 0 0 3 5,2

Total 32 100 58 100

(17)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Omställningsstöd

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 3 9,4 0 0

Nej 29 90,6 0 0

Vet ej / Vill ej svara 0 0 0 0

Total 32 100 0 0

(18)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Omsättningsstöd

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 2 6,2 0 0

Nej 30 93,8 0 0

Vet ej / Vill ej svara 0 0 0 0

Total 32 100 0 0

(19)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Rådgivning via STUA

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 0 0 0 0

Nej 32 100 0 0

Vet ej / Vill ej svara 0 0 0 0

Total 32 100 0 0

(20)

9b. Du angav att Korttidspermittering har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 1 20 2 33,3

5 0 0 1 16,7

6 0 0 1 16,7

8 0 0 1 16,7

12 1 20 0 0

14 1 20 1 16,7

21 1 20 0 0

50 1 20 0 0

Total 5 100 6 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 19,6 (98/5) 5,83 (35/6) 12,09 (133/11)

Median 14 5,5 8

(21)

9c. Du angav att Varsel har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 0 0 1 50

3 0 0 1 50

Total 0 0 2 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde * 2 (4/2) 2 (4/2)

Median * 2 2

(22)

9d. Du angav att Uppsägning har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 1 50 1 50

2 1 50 0 0

3 0 0 1 50

Total 2 100 2 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 1,5 (3/2) 2 (4/2) 1,75 (7/4)

Median 1,5 2 1,5

(23)

9e. Du angav att Nyanställt har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 2 50 6 66,7

2 1 25 1 11,1

3 0 0 1 11,1

4 1 25 0 0

12 0 0 1 11,1

Total 4 100 9 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2 (8/4) 2,56 (23/9) 2,38 (31/13)

Median 1,5 1 1

(24)

Framtiden - Omställningsbehov och utmaningar

12. Branschen går en ljus framtid till mötes.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 2 6,2 4 6,9

Instämmer delvis 10 31,2 24 41,4

Instämmer till stor del 8 25 16 27,6

Instämmer i hög grad 10 31,2 8 13,8

Vet ej/vill ej svara 2 6,2 6 10,3

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2,87 (86/30) 2,54 (132/52) 2,66 (218/82)

Median 3 2 3

(25)

13. Företagets framtid är positiv.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 1 3,1 1 1,7

Instämmer delvis 9 28,1 20 34,5

Instämmer till stor del 11 34,4 16 27,6

Instämmer i hög grad 9 28,1 15 25,9

Vet ej/vill ej svara 2 6,2 6 10,3

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2,93 (88/30) 2,87 (149/52) 2,89 (237/82)

Median 3 3 3

(26)

14. Vi kommer att investera i verksamheten framöver.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 4 12,5 13 22,4

Instämmer delvis 14 43,8 16 27,6

Instämmer till stor del 6 18,8 11 19

Instämmer i hög grad 5 15,6 10 17,2

Vet ej/vill ej svara 3 9,4 8 13,8

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2,41 (70/29) 2,36 (118/50) 2,38 (188/79)

Median 2 2 2

(27)

15. Vi har ett rekryteringsbehov under de kommande sex månaderna.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 17 53,1 33 56,9

Instämmer delvis 6 18,8 9 15,5

Instämmer till stor del 3 9,4 4 6,9

Instämmer i hög grad 1 3,1 1 1,7

Vet ej/vill ej svara 5 15,6 11 19

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 1,56 (42/27) 1,43 (67/47) 1,47 (109/74)

Median 1 1 1

(28)

16. Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av Coronapandemin?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 - Ingen risk 21 65,6 38 65,5

2 3 9,4 9 15,5

3 1 3,1 2 3,4

4 1 3,1 2 3,4

5 2 6,2 1 1,7

6 - Mycket stor risk 0 0 1 1,7

Vet ej / Vill ej svara 4 12,5 5 8,6

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 1,57 (44/28) 1,53 (81/53) 1,54 (125/81)

Median 1 1 1

(29)

17. Är företaget inom de närmaste 6 månaderna i behov av att kompetensutveckla anställd personal?

(Exempelvis utbildningsinsatser, vidareutbildning m.m.)

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 8 25 0 0

Nej 23 71,9 0 0

Vet ej / Vill ej svara 1 3,1 0 0

Total 32 100 0 0

(30)

18. Inom vilken tidsram uppskattas företaget behöva kompetensutveckla anställd personal?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Inom närmaste månaden, ange typ av utbildning i rutan 0 0 2 14,3

Inom sex månader, ange typ av utbildning i rutan 8 100 12 85,7

Total 8 100 14 100

2021

Inom sex månader, ange typ av utbildning i rutan Mediyogautbildning

Fortlöpande kompetensutveckling för att följa efterfrågan inom branschen.

Vidareutveckling av mina utbildningar internutbildning samt bransch utbildningar

(31)

X

truck. ledarskap, mm,mm

IT, digitalisering, projektledning, ledarskap

(32)

Kontakt med kommunen och förväntningar på framtida externa åtgärder

19. Vilka/vilket kommunalt stöd har företaget tagit del av med anledning av Coronapandemin?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Anstånd/förlängd förfallodag på din faktura 0 0 0 0

Snabbare betalning på din faktura till kommunen 1 3,1 0 0

Efterskänkning av hyra för arrenden och lokaler 1 3,1 0 0

Förlängd tidsfrist i tillstånd och tillsynsärenden 1 3,1 0 0

Nej, vi har inte tagit del av något av de ovanstående alternativen 29 90,6 0 0 Total 32 100 0 0

(33)

20. Inom vilket geografiskt område önskar du nätverka/samverka med övrigt näringsliv och övriga aktörer?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Inom Vingåkers kommun 7 21,9 0 0

Inom KFV-regionen 7 21,9 0 0

Inom Sörmland 12 37,5 0 0

Vet ej/Inget av ovanstående 6 18,8 0 0

Total 32 100 0 0

(34)

21a. Har företagets vd/chefsroller behov av att utbyta erfarenheter i nätverksform med andra företags VD/chefsroller?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 10 31,2 0 0

Nej 16 50 0 0

Vet ej 6 18,8 0 0

Total 32 100 0 0

(35)

21b. Inom vilken huvudsaklig region anser du att företagets vd/chefsroller skulle behöva nätverka för erfarenhetsutbyte?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

I första hand lokalt 6 60 0 0

I första hand regionalt 4 40 0 0

I första hand på riksnivå 0 0 0 0

I första hand internationellt 0 0 0 0

Total 10 100 0 0

References

Related documents

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdering och uppföljning görs av om resultatet för verksamhet och ekonomi är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om. Inför

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av

Andra kommunala

Detta till- sammans med den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR i februari 2021 ger kommunen 11,3 mkr mer i skatteintäkter och statsbidrag 2021 än vad som låg till grund

Polisen har lovat att utföra minst 100 trafikkontroller med 20-minutersmetoden i tätorten Vingåker under 2020.. Under 2020 genomförde

Om du inte får svar tala in namn och telefonnummer så blir du kontaktad av Sara Abrahamsson på AnhörigCentrum för vidare slussning till någon inom Väntjänsten.