Enkätsvar företagens situation 2021-2020 Vingåkers kommun

Full text

(1)

Enkät till företagare inom Vingåkers kommun 2021-2020

Redovisning av enkätsvar 2021-2020. Diagram visar svarsandelar (%). Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna.

1. Vilken bolagsform har företaget?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Aktiebolag 19 59,4 38 65,5

Enskild näringsidkare 12 37,5 16 27,6

Ekonomisk förening 0 0 1 1,7

Handelsbolag/Kommanditbolag 1 3,1 3 5,2

Total 32 100 58 100

(2)

2. Företagsledarens juridiska kön är

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Kvinna 11 34,4 13 22,4

Man 21 65,6 42 72,4

Vet ej/Vill ej svara 0 0 3 5,2

Total 32 100 58 100

(3)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? - 2021

(4)

Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom?

2021

Namn Antal %

Byggverksamhet 2 6,2

Fastighetsverksamhet och fastighetsförvaltning 2 6,2

Finans- och försäkringsverksamhet 0 0

Försörjning och framställning av el, gas, värme och kyla. 1 3,1

Handel (Detalj-, parti- och butikshandel) 4 12,5

Hotell och restaurang 2 6,2

Informations- och kommunikationsverksamhet 1 3,1

Jordbruk, jakt och skogsbruk 2 6,2

Kultur, nöje och fritid 2 6,2

Tillverkande industri 5 15,6

Transport och magasinering 0 0

Utbildning 0 0

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0 0 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, återvinning och sanering 0 0

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2 6,2

Annan serviceverksamhet 1 3,1

Övriga branscher, ange vilken bransch i rutan: 8 25

Total 32 100

2021

Övriga branscher, ange vilken bransch i rutan:

It Sjukvård

Tapetserarverkstad / fönsterhantverkare Hundar

Skönhet och e-handel Växthusteknik för proffs kemikalier

Lantbruk, stall/häst besöksnäring

(5)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? – 2020

(6)

Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? 2020

Namn Antal %

Jordbruk, jakt och skogsbruk 8 13,8

Utvinning av mineral 0 0

Tillverkning 5 8,6

Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0 0

Byggverksamhet 10 17,2

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 3 5,2

Transport och magasinering 1 1,7

Hotell och restaurang 2 3,4

Informations- och kommunikationsverksamhet 1 1,7

Finans- och försäkringsverksamhet 0 0

Fastighetsverksamhet 2 3,4

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 6,9

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0 0

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0 0

Utbildning 1 1,7

Vård och omsorg; sociala tjänster 0 0

Kultur, nöje och fritid 2 3,4

Annan serviceverksamhet 5 8,6

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0

Annat 14 24,1

Total 58 100

(7)

4. Hur länge har företaget varit registrerat hos Bolagsverket?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Mindre än ett år 1 3,1 1 1,7

1-3 år 4 12,5 5 8,6

4-8 år 4 12,5 6 10,3

Mer än 8 år 23 71,9 46 79,3

Total 32 100 58 100

(8)

5. Hur många anställda har företaget med arbetsställe i kommunen?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

0-4 25 78,1 38 65,5

5-9 0 0 8 13,8

10-19 3 9,4 8 13,8

20-49 3 9,4 3 5,2

50-99 1 3,1 0 0

Fler än 100 0 0 1 1,7

Total 32 100 58 100

(9)

6. Vilken marknad/marknader verkar företaget på?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Lokalt 19 59,4 37 63,8

Nationellt 18 56,2 30 51,7

Internationellt 5 15,6 8 13,8

Total 42 131,2 75 129,3

(10)

Företagets nuläge - Ekonomisk utveckling, uthållighet och personalsituation

7. Hur har företagets ekonomiska situation utvecklats under de senaste sex månaderna?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Negativt 13 40,6 14 24,1

Positivt 12 37,5 20 34,5

Inte alls 7 21,9 20 34,5

Vet ej / Vill ej svara 0 0 4 6,9

Total 32 100 58 100

(11)

8. Har företaget i dagsläget problem med likviditeten?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja, stora problem i nuläget 2 6,2 2 3,4

Ja, men måttliga problem i nuläget 7 21,9 9 15,5

Nej, inte i nuläget men vi befaras få problem inom kort 2 6,2 3 5,2

Nej 19 59,4 41 70,7

Vet ej/Vill ej svara 2 6,2 3 5,2

Total 32 100 58 100

(12)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Korttidspermittering

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 5 15,6 6 10,3

Nej 27 84,4 51 87,9

Vet ej / Vill ej svara 0 0 1 1,7

Total 32 100 58 100

(13)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Varsel

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 0 0 2 3,4

Nej 32 100 54 93,1

Vet ej / Vill ej svara 0 0 2 3,4

Total 32 100 58 100

(14)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Uppsägning

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 2 6,2 2 3,4

Nej 30 93,8 54 93,1

Vet ej / Vill ej svara 0 0 2 3,4

Total 32 100 58 100

(15)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Nyanställt

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 4 12,5 9 15,5

Nej 28 87,5 47 81

Vet ej / Vill ej svara 0 0 2 3,4

Total 32 100 58 100

(16)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Pausat verksamheten i företaget

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 4 12,5 7 12,1

Nej 28 87,5 48 82,8

Vet ej / Vill ej svara 0 0 3 5,2

Total 32 100 58 100

(17)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Omställningsstöd

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 3 9,4 0 0

Nej 29 90,6 0 0

Vet ej / Vill ej svara 0 0 0 0

Total 32 100 0 0

(18)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Omsättningsstöd

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 2 6,2 0 0

Nej 30 93,8 0 0

Vet ej / Vill ej svara 0 0 0 0

Total 32 100 0 0

(19)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

- Rådgivning via STUA

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 0 0 0 0

Nej 32 100 0 0

Vet ej / Vill ej svara 0 0 0 0

Total 32 100 0 0

(20)

9b. Du angav att Korttidspermittering har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 1 20 2 33,3

5 0 0 1 16,7

6 0 0 1 16,7

8 0 0 1 16,7

12 1 20 0 0

14 1 20 1 16,7

21 1 20 0 0

50 1 20 0 0

Total 5 100 6 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 19,6 (98/5) 5,83 (35/6) 12,09 (133/11)

Median 14 5,5 8

(21)

9c. Du angav att Varsel har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 0 0 1 50

3 0 0 1 50

Total 0 0 2 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde * 2 (4/2) 2 (4/2)

Median * 2 2

(22)

9d. Du angav att Uppsägning har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 1 50 1 50

2 1 50 0 0

3 0 0 1 50

Total 2 100 2 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 1,5 (3/2) 2 (4/2) 1,75 (7/4)

Median 1,5 2 1,5

(23)

9e. Du angav att Nyanställt har använts som en åtgärd. Ange nedan antal personer.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 2 50 6 66,7

2 1 25 1 11,1

3 0 0 1 11,1

4 1 25 0 0

12 0 0 1 11,1

Total 4 100 9 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2 (8/4) 2,56 (23/9) 2,38 (31/13)

Median 1,5 1 1

(24)

Framtiden - Omställningsbehov och utmaningar

12. Branschen går en ljus framtid till mötes.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 2 6,2 4 6,9

Instämmer delvis 10 31,2 24 41,4

Instämmer till stor del 8 25 16 27,6

Instämmer i hög grad 10 31,2 8 13,8

Vet ej/vill ej svara 2 6,2 6 10,3

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2,87 (86/30) 2,54 (132/52) 2,66 (218/82)

Median 3 2 3

(25)

13. Företagets framtid är positiv.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 1 3,1 1 1,7

Instämmer delvis 9 28,1 20 34,5

Instämmer till stor del 11 34,4 16 27,6

Instämmer i hög grad 9 28,1 15 25,9

Vet ej/vill ej svara 2 6,2 6 10,3

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2,93 (88/30) 2,87 (149/52) 2,89 (237/82)

Median 3 3 3

(26)

14. Vi kommer att investera i verksamheten framöver.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 4 12,5 13 22,4

Instämmer delvis 14 43,8 16 27,6

Instämmer till stor del 6 18,8 11 19

Instämmer i hög grad 5 15,6 10 17,2

Vet ej/vill ej svara 3 9,4 8 13,8

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 2,41 (70/29) 2,36 (118/50) 2,38 (188/79)

Median 2 2 2

(27)

15. Vi har ett rekryteringsbehov under de kommande sex månaderna.

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Instämmer inte alls 17 53,1 33 56,9

Instämmer delvis 6 18,8 9 15,5

Instämmer till stor del 3 9,4 4 6,9

Instämmer i hög grad 1 3,1 1 1,7

Vet ej/vill ej svara 5 15,6 11 19

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 1,56 (42/27) 1,43 (67/47) 1,47 (109/74)

Median 1 1 1

(28)

16. Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av Coronapandemin?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

1 - Ingen risk 21 65,6 38 65,5

2 3 9,4 9 15,5

3 1 3,1 2 3,4

4 1 3,1 2 3,4

5 2 6,2 1 1,7

6 - Mycket stor risk 0 0 1 1,7

Vet ej / Vill ej svara 4 12,5 5 8,6

Total 32 100 58 100

Statistik

2021 2020 Total

Medelvärde 1,57 (44/28) 1,53 (81/53) 1,54 (125/81)

Median 1 1 1

(29)

17. Är företaget inom de närmaste 6 månaderna i behov av att kompetensutveckla anställd personal?

(Exempelvis utbildningsinsatser, vidareutbildning m.m.)

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 8 25 0 0

Nej 23 71,9 0 0

Vet ej / Vill ej svara 1 3,1 0 0

Total 32 100 0 0

(30)

18. Inom vilken tidsram uppskattas företaget behöva kompetensutveckla anställd personal?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Inom närmaste månaden, ange typ av utbildning i rutan 0 0 2 14,3

Inom sex månader, ange typ av utbildning i rutan 8 100 12 85,7

Total 8 100 14 100

2021

Inom sex månader, ange typ av utbildning i rutan Mediyogautbildning

Fortlöpande kompetensutveckling för att följa efterfrågan inom branschen.

Vidareutveckling av mina utbildningar internutbildning samt bransch utbildningar

(31)

X

truck. ledarskap, mm,mm

IT, digitalisering, projektledning, ledarskap

(32)

Kontakt med kommunen och förväntningar på framtida externa åtgärder

19. Vilka/vilket kommunalt stöd har företaget tagit del av med anledning av Coronapandemin?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Anstånd/förlängd förfallodag på din faktura 0 0 0 0

Snabbare betalning på din faktura till kommunen 1 3,1 0 0

Efterskänkning av hyra för arrenden och lokaler 1 3,1 0 0

Förlängd tidsfrist i tillstånd och tillsynsärenden 1 3,1 0 0

Nej, vi har inte tagit del av något av de ovanstående alternativen 29 90,6 0 0 Total 32 100 0 0

(33)

20. Inom vilket geografiskt område önskar du nätverka/samverka med övrigt näringsliv och övriga aktörer?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Inom Vingåkers kommun 7 21,9 0 0

Inom KFV-regionen 7 21,9 0 0

Inom Sörmland 12 37,5 0 0

Vet ej/Inget av ovanstående 6 18,8 0 0

Total 32 100 0 0

(34)

21a. Har företagets vd/chefsroller behov av att utbyta erfarenheter i nätverksform med andra företags VD/chefsroller?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

Ja 10 31,2 0 0

Nej 16 50 0 0

Vet ej 6 18,8 0 0

Total 32 100 0 0

(35)

21b. Inom vilken huvudsaklig region anser du att företagets vd/chefsroller skulle behöva nätverka för erfarenhetsutbyte?

2021 2020

Namn Antal % Antal %

I första hand lokalt 6 60 0 0

I första hand regionalt 4 40 0 0

I första hand på riksnivå 0 0 0 0

I första hand internationellt 0 0 0 0

Total 10 100 0 0

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :