• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Podhorská Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Podhorská Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Veronika Podhorská

Název bakalářské práce: Rozvoj cestovního ruchu ve vybrané lokalitě

Cíl práce: na základě analýzy spokojenosti návštěvníků navrhnout možné kroky pro rozvoj cestovního ruchu na území regionu České Švýcarsko

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X Schopnost studenta zpracovat získané podklady X

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzeno bez výhrad x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu se hovoří i o tzv. overtourismu. Jsou v Českém Švýcarsku místa, která overtourismem trpí? Podnikl destinační management dané oblasti nějaké kroky ke zmírnění dopadů overtourismu?

2. Ve Vašich návrzích zmiňujete zlepšení propagace veřejné dopravy. Uveďte ještě nějaký další způsob vhodné propagace kromě navržené mobilní aplikace.

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně mínus

Datum: 29.4.2019 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj cestovního ruchu v lokalitě České Švýcarsko. V teoretické části jsou popsány faktory a předpoklady rozvoje cestovního ruchu včetně zahrnutí aspektu trvale udržitelného rozvoje. Autorka neopomněla zmínit problematiku destinačního managementu. V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita metoda osobního dotazování pomocí strukturovaného dotazníku, ve kterém se autorka zaměřila na problematiku veřejné dopravy. Výsledky dotazování jsou prezentovány zejména pomocí podílových ukazatelů, a to formou grafů včetně vhodného komentáře.

Závěrečná práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Formální úprava a stylistická úroveň práce je na dobré úrovni, překlepy a chyby jsou minimální. V závěru práce je provedena syntéza výsledků a jsou formulovány vlastní návrhy.

Ve své závěrečné práci dokázala autorka aplikovat znalosti získané během studia na Ekonomické fakultě.

Svou formou i obsahem odpovídá bakalářská práce zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň výborně mínus.

References

Related documents

Cíl práce: Rozbor maloobchodního řetězce Lidl z hlediska praktikovaných maloobchodních činností a následné vyhodnocení efektivity těchto aktivit z pohledu zákazníka,

V části věnované literární rešerši studentka zmapovala teoretická východiska v oblasti měření výkonnosti procesů, od definování základních pojmů a

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

1/ V návrhové části doporučujete na základě výsledků dotazníkového šetření změny ve struktuře vzdělávání a nabízených kurzech (spojení jazykového kurzu do

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Výtky by bylo možné uvést k podobě dotazníku, kdy některé z otázek mohou respondenta navést na určitou odpověď, protože správná odpověď není v možných odpovědích

Datum: 20.. Lze říci, že studentka tento základní cíl naplnila. Vzhledem k tomu, že podnik patří do konsolidované skupiny podniků se zahraniční

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je tedy zhodnotit možnosti firmy Crytur při expanzi pobočky na zahraniční trh a na základě zjištěných skutečností doporučit vhodnou

Student využil ke svému hodnocení nejen vybrané finanční ukazatele, ale též hodnocení podniku dle SWOT a PEST analýzy a určité parametry porovnával

2) Prokažte, že firma se těší …“ velmi dobrému finančnímu zdraví“, jak konstatujete v závěru své bakalářské práce.. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2

Název bakalářské práce: Analýza zvolených poměrových ukazatelů na vybraném podniku.. Cíl práce: Na základě analýzy vyhodnotit vývoj zvolených poměrových ukazatelů a

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Na straně 32 popisujete, že firma Drana se pohybuje v jiné cenové relaci než Vitana, Kotányi.. Jaké je tedy cenové rozpětí výrobků u

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a