Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

36  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande

Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén (kd) Agneta Nygren (s) Björn Forsberg (s)

Övriga deltagande: Lena Norgren (fp), ersättare Susanne Hansson, socialchef Monica Samuelsson, sekreterare

Jill Holm Nilsson, socialsekreterare, §§ 3-8, 10 Anna Pettersson, socialsekreterare § 9 Birgitta Wallin, § 31

Marita Rinendal, SKTF, §§ 12-20, 30

Ann-Kristin Strandman, Kommunal Västerbotten sekt 1, §§ 12-20, 30

Utses att justera: Tage Björk, (s)

Justeringens tid och plats: Socialkontoret, 2010-01-26, kl 13.00 Underskrifter

Sekreterare _______________________________

Monica Samuelsson

Paragrafer 1-32

Ordförande

_______________________________

Ingalill Jonsson

Justerande:

_______________________________

Tage Björk

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd Sammanträdesdatum: 2010-01-19 Datum för anslags

uppsättande: 2010-01-26

Datum för anslags

nedtagande: 2010-02-16

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Fastställande av föredragningslista 3

§ 2 Val av justerare och tid för justering 4

§ 3-10 Sekretessärenden 5

§ 11 Lönekostnader december 2009 6

§ 12 Verksamheternas månadsrapporter för december 2009 7

§ 13 Budget 2010 – sparbeting 1 miljon kronor 8

§ 14 Sammanträden 2010 9

§ 15 Utskottets sammansättning 10

§ 16 Delegationsordning för socialnämnden och dess utskott 11

§ 17 Delegationsbeslut/beslutsattestanter 12

§ 18 Verksamhetsberättelse för 2009 Alkoholhandläggning 13

§ 19 Verksamhetsplan för Alkoholhandläggning 2010 14

§ 20 Riksnorm för försörjningsstöd 2010-02-03 15

§ 21 Ersättning till kontaktfamilj/stödfamilj enl LSS för år 2010 16-17

§ 22 Ersättning till kontaktperson enl LSS för år 2010 18-19

§ 23 Ersättning till kontaktfamiljer enl SoL för år 2010 20-21

§ 24 Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enl SoL för 2010 22-23

§ 25 Ersättning vid familjehemsvård av barn och ungdom enl SoL, LVU och

LSS för år 2010 24-25

§ 26 Familjehemsersättnig vid förälder/barnplacering enl SoL, LVU och LSS

för år 2010 26-27

§ 27 Familjehemsersättnig vid placering av vuxen enl SoL för år 2010 28-29

§ 28 Ersättning till kontrakterade jourhem enl SoL och LVU år 2010 30-31

§ 29 Förebyggande verksamhet – Hälsa på projektet 32

§ 30 Arbetskläder 33

§ 31 Meddelanden 34-35

§ 32 Delegationsärenden 36

(3)

§ 1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs efter följande tillägg:

- Utskottets sammansättning ___________

(4)

§ 2

Val av justerare och tid för justering

Justering är föreslagen att ske den 26 januari 2010, kl 13.00 Justerare jämte ordföranden skall utses.

Socialnämndens beslut

Tage Björk, (s) väljes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 26 januari 2010, kl 13.00.

__________

(5)

§ 3-10

Sekretessärenden Förvaras i särskild pärm.

__________

(6)

§ 11 Dnr 10/SN006 042 Lönekostnader december 2009.

Ekonomikontoret har upprättat en preliminär sammanställning över socialförvaltningens lönekostnader t o m december 2009.

Konto 508 finansieras genom intäkter från migrationsverket samt 509 via projektmedel. Det noteras att rapporten är preliminär och justering kommer att ske p g a bokslutskorrigerar samt semesterlöneskuld.

Socialchefen tillägger att enhetschefer inom socialförvaltningen fortsätter redovisa avvikelser vid personalens frånvaro.

Beslutsunderlag

Lönekostnader november 2009 Socialnämndens beslut

Konstateras att den preliminära sammanställningen över

socialförvaltningens lönekostnader t o m december 2009 ser bra ut.

Rapporten lägges därmed till handlingarna.

__________

(7)

§ 12 Dnr 10/SN022 042 Verksamheternas månadsrapporter för december 2009.

Enhetschefer inom socialförvaltningens verksamhetsområden har inkommit med månadsrapporter för december månad 2009, vilka innefattar

redovisning av: Verksamhetens omfattning, Viktigare händelser under månaden, Kommande händelser av vikt, Arbetsmiljö, Personalsituation, Genomförda utbildningar samt Ekonomi. Hur friskvården används inom enheten skall även redovisas.

Konstateras att Tallbackens kök har levererat mat till Gräsmyr och Nyåkers hemtjänst under jul o nyåret.

Viktigt att alla verksamheter inkommer med rapporter eftersom dessa innehåller för nämnden viktig information.

Beslutsunderlag

Verksamheternas månadsrapporter för december 2009

Socialnämndes beslut

Rapporten lägges till handlingarna.

__________

(8)

§ 13 Dnr 09/SN177 041

Budget – sparbeting 1 miljon kronor

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2009, § 33 att socialnämnden ska arbeta in en (1) miljon kronor av 2008 års underskott år 2010.

Socialnämnden beslutade den 13 oktober 2009, § 275, att begära att kommunfullmäktige skulle upphäva beslutet.

Kommunfullmäktige avslog den 30 november 2009, § 71, socialnämndens begäran att inte behöva inarbeta underskottet.

Konstateras att Skutan är uppsagd och avslutas därför inte förrän efter oktober månad. Verksamheten på Sundet har inte kommit igång och personal börjar först den 15 februari.

Socialchefen anser att eftersom verksamheten i dagsläget bedrivs mycket effektivt och därmed kommer kostnaderna att minska.

Hon meddelar att kvalitetssystem måste finnas i verksamheten och har tillfälligt anställt en person för att genomföra detta arbete.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2009, § 33 Socialnämndens beslut den 13 oktober 2009, § 275

Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2009, § 71

Socialnämndes beslut

Socialchefen får till uppdrag att presentera ett förslag till besparing vid socialnämndens sammanträde den 23 februari 2010.

__________

(9)

§ 14 Dnr 09/SN286 006 Sammanträden 2010

Vid socialnämndens beredning den 30 december 2009, kl 08.30, kommer en plan över 2010 års sammanträden för utskott och socialnämnd att sammanställas.

Förslag föreligger att socialnämndens första sammanträde år 2010 är den 19 januari 2010 och förslag till plan för 2010 års sammanträden presenteras.

Beslutsunderlag

Upprättat förslag till sammanträdesplan 2010 Socialnämndens beslut

Anta föreliggande sammanträdesplan för 2010 med tillägg att en extra socialnämnd kan sammankalls vid behov.

Månad Utskott Justering 15.00

Socialnämnd Justering 13.00 Beredning15.00 (inför utskott)

Januari 19 26

Februari 2 9 23

Mars 9 16 23 2, 30

April 13, 27 20

Maj 4 18 24

Juni 1 8 22 29

Juli

Augusti 24 31 10 (beredning)

September 14 21

Oktober 26 5 12

November 16 2, 23

December 7 14

__________

(10)

§ 15 Dnr 09/SN276 003 Utskottets sammansättning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, § 84, att ett utskott med tre (3) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare inrättas för

socialnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2009, § 84 Socialnämndens beslut

Följande sammansättning beslutas:

Ordinarie ledamöter Ingalill Jonsson (m) Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Ersättare

Eva-Lena Wrethén (kd) Agneta Nygren, (s) __________

(11)

§ 16 Dnr 10/SN008 002 Delegationsordning för socialnämnden och dess utskott

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, § 84, att godkänna att socialnämnden inrättar ett utskott. Delegationsordning för socialnämnden revideras för att ge utskottet beslutanderätten i vissa frågor.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av ”Delegationsordning för socialnämnden och dess utskott”

Socialnämndens beslut

Reviderat förslag till ”Delegationsordning för socialnämnden och dess utskott” godkännes.

__________

(12)

§ 17 Dnr 10/SN009 002 Delegationsbeslut/beslutsattestanter

Socialnämnden har att besluta vilken tjänsteman som har beslut och attesträtt inom socialförvaltningens verksamheter. Förslag till underlag har upprättats.

Beslutsunderlag

Förslag till Delegationsbeslut/beslutsattestanter Socialnämndens beslut

Upprättat förslag till delegationsbeslut/beslutsattestanter inom socialnämndes verksamheter godkänns.

__________

(13)

§ 18 Dnr 10/SN004 702 Verksamhetsberättelse för 2009 Alkoholhandläggning

Alkoholhandläggarna har sammanställt ”Verksamhetsberättelse för år 2009”. Handläggarna har i denna redogjort för den tillsyn som gjorts inom folköl/tobak/nikotionläkemedel samt hos de näringsidkare som har tillstånd att servera alkohol, vin och starköl. Det redovisas även den administration som görs inom verksamheten ”Alkoholhandläggning”.

Beslutsunderlag

Förslag till ”Verksamhetsberättelse för 2009 Alkoholhandläggning”

Socialnämndens beslut

Nämnden har tagit del av ”Verksamhetsberättelse för 2009 Alkoholhandläggning” som därmed lägges till handlingarna.

__________

(14)

§ 19 Dnr 10/SN005 702 Verksamhetsplan för Alkoholhandläggning 2010

Alkoholhandläggarna har sammanställt ”Verksamhetsplan för

Alkoholhandläggning år 2010”. Alkoholhandläggarna hoppas med denna verksamhetsplan visa vad arbetet innefattar och få gehör för att

socialnämnden beslutar enligt upprättat förslag att specificerad tid avsätts för att kunna uppfylla det som föreskrivs i de lagar som styr området.

Uppsatta Mål för 2010

• Genomföra tillsyn vid 5 tillfällen under året.

• Utbildning/repedition i ”Ansvarsfull Alkoholservering”

• Genomföra tillsyn avseende Folköl/Tobak hos alla 13 anmälda detaljhandlare.

• Tillsyn och information inom området Nikotinläkemedel.

• Information och extra tillsyn för de som säljer Folköl/Tobak.

Beslutsunderlag

Förslag till ”Verksamhetsplan för Alkoholhandläggning 2010”

Förslag till beslut:

1. Socialnämnden antar Verksamhetsplanen för 2010 avseende Alkohol/Folköl/Tobak/Automatspel/Nikotinläkemedel.

2. Av kalkylerade intäkter avsätta specifik tid för handläggarna för att kunna bedriva arbetet enligt Alkohollagen/Tobakslagen.

3. Överföra från 2009 års kvarstående medel, 40 000 kronor, för genomförande av utbildning/repedition i ”Ansvarsfull

Alkoholservering” för krögare och deras serveringspersonal, samt extra tillsyn och kontakt med detaljhandel angående tobak.

Socialnämndens ledamöter anser att tillsyn ska bedrivas hos alla näringsidkare med ett tillstånd enligt alkohollagen.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar Verksamhetsplanen för 2010 avseende Alkohol/Folköl/Tobak/Automatspel/Nikotinläkemedel.

2. Av kalkylerade intäkter avsätta specifik tid för handläggarna för att kunna bedriva arbetet enligt Alkohollagen/Tobakslagen.

3. Överföra från 2009 års kvarstående medel, 40 000 kronor, för genomförande av utbildning/repedition i ”Ansvarsfull

Alkoholservering” för krögare och deras serveringspersonal, samt extra tillsyn och kontakt med detaljhandel angående tobak.

__________

(15)

§ 20 Dnr 10/SN010 754 Riksnorm för försörjningsstöd 2010

Riksnorm för försörjningsstöd bestäms varje år av regeringen. Beloppen för de olika posterna som ingår i riksnormen grundar sig på pris- och

konsumentundersökningar. För 2010 innebär detta att nivån kvarstår på samma nivå som föregående år.

Beslutsunderlag

Regeringskansliet - Riksnorm Socialnämndens beslut

Anta föreslagen Riksnorm för försörjningsstöd för 2010.

_________

(16)

§ 21 Dnr 10/SN011 780 Ersättningar till kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:80 angående ersättning till kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad

inklusive grundkostnad 0-12 år 105 % av prisbasbelopp 122 kr / dygn 150 % 174 kr/dag 13 < år 120 % av prisbasbelopp 139 kr/ dygn 170 % 197 kr/dag

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar och söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t ex skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2½ dygn Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats

uppdraget kräver.

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inkl grundarvode

0-12 år 157 kr/ dygn 252 kr/ dygn 354 kr/ dygn 13 < år 205 kr/ dygn 299 kr/ dygn 354 kr/ dygn Vuxna 252 kr/ dygn 299 kr/ dygn 354 kr/ dygn Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:80.

Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

forts

(17)

§ 21 forts

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade

beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning __________

(18)

§ 22 Dnr 10/SN012 780 Ersättningar till kontaktperson enligt LSS för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:80 angående ersättning till kontaktperson enligt LSS för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp Kronor/månad

10 % 353 kr

25 % 883 kr

40 % 1 413 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Beloppet är beräknat på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad Kategori 1 kontakt

minst en gång/vecka

10 - 35 % 353 kr – 1 237 kr Kategori 2 kontakt

flera gånger/vecka

20 - 45 % 707 kr – 1 590 kr Kategori 3 kontakt i

stort sett dagligen

30 – 55 % 1 060 kr – 1 943 kr

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:80 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

forts

(19)

§ 22 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

__________

(20)

§ 23 Dnr 10/SN013 751 Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:79, angående ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad

inklusive grundkostnad 0-12 år 105 % 122 kr /dygn 150 % 174 kr/ dygn 13 < år 120 % 139 kr/ dygn 170 % 197 kr/ dygn

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (4,1 % år 2010) och är per dag. 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode.

Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t ex skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2½ dygn. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inkl grundarvode

0-12 år 164 kr/ dygn 262 kr/ dygn 354 kr/ dygn 13 < år 213 kr/ dygn 311 kr/ dygn 369 kr/ dygn Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 08:79.

Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

(21)

§ 23 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

(22)

§ 24 Dnr 10/SN014 750

Ersättningar till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL för år 2010.___________________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:79 angående ersättning vid placering av barn och vuxna enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp Kronor/månad

10 % 353 kr

25 % 883 kr

40 % 1 413 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad Kategori 1 kontakt

minst en gång/vecka

10 - 35 % 353 kr – 1 237 kr Kategori 2 kontakt

flera gånger/vecka

20 - 45 % 707 kr – 1 590 kr Kategori 3 kontakt i

stort sett dagligen

30 - 55% 1 070 kr – 1 943 kr

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:79.

Gällande kontaktperson vid umgänge efter dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t ex behandlingsassistent.

(23)

§ 24 forts

Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade

beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade

beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

__________

(24)

§ 25 Dnr 10/SN015 750

Ersättning vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS för år 2010.__________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:78 angående familjehemsersättning vid placering av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2009 och inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.

Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder Grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

0-12 3 710 kr 105% 5 300 kr 150 % 13-19 4 280 kr 120 % 6 007 kr 170 % Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inkl grundarvode

0-12 4 924 kr 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr 13-19 6 387 kr 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

(25)

§ 25 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning __________

(26)

§ 26 Dnr 10/SN016 750

Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS för år 2010_______________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 9:78 angående familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

4 240 kr 120% 6 007 kr 170%

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2010.

Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom

vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2010. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr Vid förälder-/barnplacering utgår arvode- och omkostnadsersättning även för barnet.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

(27)

§ 26 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade

beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

__________

(28)

§ 27 Dnr 010/SN017 750

Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar i cirkulär 08:78 angående Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

4 240 kr 120 % 6 007 kr 170%

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2010.

Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom

vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2009. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

forts

(29)

§ 27 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

_________

(30)

§ 28 Dnr 10/SN018 750

Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:78 angående Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Fast omkostnadsersättning Rörlig

omkostnads- ersättning

1-2 platser % av prisbasbelopp 3-4 platser % av prisbasbelopp

833 kr 25 % 1 767 kr 50 %

Enligt rekommen- dationer för om- kostnadsersättning för familjehem

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2010. Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg utgår vid placering. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

1 plats 2 platser 3-4 platser

11 048 kr 15 946 kr 22 083 kr

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

forts

(31)

§ 28 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

__________

(32)

§ 29 Dnr 10/SN019 730 Förebyggande verksamhet - Hälsa på projektet

Vid socialnämndens sammanträde den 15 december 2009 lämnade Ingrid Holmgren, (c), ett förslag om att utöka besöken hos 79 åringar och äldre att även gälla 75 åringar.

Socialnämnden beslutade behandla ärendet på sammanträdet den 19 januari 2009.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Ingrid Holmgren ang ”Hälsa på verksamhet vid 75 år”.

Socialnämndens beslut

Uppdra till socialchefen att till nästa sammanträde redovisa en

sammanställning över hur Umeå kommun arbetar med denna verksamhet samt hur arbetet ska bedrivas när landstinget ska vara med i arbetet.

__________

(33)

§ 30 Dnr 10/SN020 026 Arbetskläder

MAS, Birgitta Wallin redogör för den skivelse hon överlämnat där hon påpekar vikten av arbetskläder.

Förslag till beslut

- All tillsvidare personal ska ha individuella arbetsdräkter som tillhandahålls av arbetsgivaren

- Att visstidspersonal ska ha en arbetsdräkt som finns i buffert på varje enhet och som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Beslutsunderlag

Arbetsdräkt för vårdhygien – MAS Birgitta Wallin

Arbetskläder – hur gör varje förvaltning? – personalkontoret Socialnämndens beslut

MAS, Birgitta Wallin återkommer med information hur det ser ut i kranskommunerna. Kostnad infogas i redovisningen.

__________

(34)

§ 31

Meddelanden

Dnr 09/SN177 041

Kommunfullmäktige har den 30 november 2009, § 73, beslutat att följandetjänster inrättas inom socialnämndens verksamhetsområde:

7,3 åa undersköterska/skötare till boende BPSD

1,0 åa ungdomssekreterare (0,5 åa finansieras av kommunstyrelsen) 1,5 socialsekreterare

_____

Dnr 09/SN177 041

Kommunfullmäktige har den 30 november 2009, § 72, avslagit

socialnämndens begäran om utökad budget med två (2) miljoner för 2009.

_____

Dnr 09/SN166 139

Kommunstyrelsen har den 21 december 2009, § 162, beslutat avslå

socialnämndens förslag från den 13 oktober 2009 att huvudmannaskapet för ensamkommande flyktingbarn ska placeras under socialnämnden.

______

Statistik över Färdtjänst- och Riksfärdtjänstresor 2009.

______

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i Cirkulär 09:69, att regeringen beslutat om Basbelopp för år 2010

• Nedsatt prisbasbeloppet med 400 kronor till 42 400 kronor

• Nedsatt det höjda prisbasbeloppet med 300 kronor till 43 300 kronor, och

• Höjt inkomstbasbeloppet med 200 kronor till 51 100 kronor.

_____

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i Cirkulär 09:73, om

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010.

_____

forts

(35)

§ 31 forts

Dnr 10/SN021 780

Brukarstödcentra har inkommit med en slutrapport för verksamheten 2003- 08-01—2009-12-31. Med denna rapport avslutar Brukarstödcentra

Västerbotten sin verksamhet.

_____

Socialnämndens beslut

Meddelanden som redovisas för tiden 2009-12-15 – 2010-01-19 godkännes.

__________

(36)

§ 32

Delegationsärenden Förvaras i särskild pärm.

Delegationsärenden för tiden 2009-12-15 -- 2010-01-19 gällande:

- Utredningar enl. SoL (kontaktmannaskap, yttranden m m) - Ekonomiskt bistånd

- Faderskap - LSS

Socialnämndens beslut

Delegationsärenden som redovisas för tiden 2009-12-15 – 2010-01-19 godkännes.

__________

Figure

Updating...

References

Related subjects :