15.01. Protokollsutdrag - KS, 2016-09-05, § 153

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 153/2016 Dnr 2015/0633 KS-6 Diariekod: 721

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) gällande familjehemsplacering av ensamkommande

flyktingbarn

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-02-22 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Ludvig Aspling (SD) har väckt en motion vid kommunfullmäktige 2015-11- 19. I motionen föreslås bland annat att institutionsplaceringar av

ensamkommande flyktingbarn upphör.

Motionen har remitterats till socialnämnden.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn avslås.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn avslås.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :