• No results found

08. Svar på remiss angående miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "08. Svar på remiss angående miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kultur- och

fritidskontoret

2016-04-05

Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0035 KFN-2 Diariekod: 400

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på remiss angående miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker föreslaget Miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020.

2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar tjänsteutlåtande daterat 2016-04- 05 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inkluderas i de aktiviteter som gäller samtliga nämnder samt ett särskilt åtagande inom ramen för

handlingsplanen för trafik- och transportlösningar. Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från kommunens egna entreprenadmaskiner genom att testa förnybara bränslen i befintlig fordonspark innebär. Kontorets bedömning är att en konvertering av befintlig fordonspark avseende bränsletyp kan bli en mycket

kostnadsdrivande åtgärd för nämnden.

I övrigt ser kultur- och fritidskontoret inga svårigheter för kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot de åtaganden som miljö- och

klimatprogrammet föreslår.

Bakgrund

Kommunstyrelsens miljöutskott remitterade 2016-03-11, § 25, förslag till miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020 till nämnderna för yttrande.

Svar ska ha inkommit till kommunledningskontoret senast 2016-05-06.

Remissvaret bör innehålla en kort text om förslaget är kostnadsdrivande eller inte för nämnden.

Kultur- och fritidskontorets synpunkter

Kultur- och fritidskontoret har genom enhetschef för Idrott Sollentuna deltagit i arbetet kring miljö- och klimatprogrammet för Sollentuna kommun.

Godkänt dokument, 2016-04-06, Niklas Roos af Hjelmsäter

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-04-05

Dnr 2016/0035 KFN-2 Sidan 2 av 2

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inkluderas i de aktiviteter som gäller samtliga nämnder samt ett särskilt åtagande inom ramen för

handlingsplanen för trafik- och transportlösningar. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet inom idrott och anläggningsdrift är en maskinintensiv verksamhet och kultur- och fritidskontoret ser gärna ett fortsatt nära samarbete med kommunledningskontoret kring framtagandet av riktlinjer för bränsle och förbrukning på fordon och entreprenadmaskiner.

Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från

kommunens egna entreprenadmaskiner genom att testa förnybara bränslen i befintlig fordonspark innebär. Kontorets bedömning är att en konvertering av befintlig fordonspark avseende bränsletyp kan bli en mycket

kostnadsdrivande åtgärd för nämnden.

I övrigt ser kultur- och fritidskontoret inga svårigheter för kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot de åtaganden som miljö- och

klimatprogrammet föreslår.

Niklas Roos af Hjelmsäter Jenny Holmberg

Förvaltningschef Enhetschef Idrott Sollentuna

Emelie Joachimsson Nämndsekreterare/utredare

Bilaga 1: Miljö- och klimatprogram för Sollentuna Kommun Bilaga 2: Protokollsutdrag MU 2016-03-11, § 25

Godkänt dokument, 2016-04-06, Niklas Roos af Hjelmsäter

References

Related documents

Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterade den 2018-06-04, KSAU § 113/2018, kommunledningskontorets förslag om att flytta ansvar för nattvandring till kultur- och

Ambitionen i föreslagen strategi är att Sollentuna ska vara första kommun som tillgodoser kommunens behov utan att tära på jordens resurser. Nämndens svar ska

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

Trafik- och fastighetsnämnden bifaller miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun, exklusive åtagandet ”Ha en byggnad i.. kommunen som uppfyller living

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda

När det gäller krav på minskat matsvinn och ökad andel vegetariskt anser vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden begär att verksamheter som riktar sig till äldre

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •