• No results found

03. Uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "03. Uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2014-11-26

Malin Möller Sidan 1 av 2

Miljö- och klimatstrateg +46 8 579 22325

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0646 KS-1 Diariekod: 069

Kommunstyrelsen

Kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår miljöutskottet besluta följande:

• Miljöutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun.

Sammanfattning

Kemikalier är viktiga i dagens samhälle. Kemikalier finns överallt, de finns inte bara i kemiska produkter som tvätt- och rengöringsmedel,

bekämpningsmedel, målarfärg, mm utan kemiska ämnen ingår också i varor som tex i kläder, verktyg, datorer.

Antalet kemiska ämnen ökar liksom produktionen av kemikalier, idag är världsproduktionen över 400 miljoner ton. Trots regler och insatser från myndigheter och företag ökar spridningen av kemikalier. Ämnen med farliga egenskaper finns på platser där de inte hör hemma - i människors kroppar, växter, djur, hav, sjöar och marker.Människor och miljön utsätts också för blandningar av olika kemikalier vilket kan ge en så kallad

cocktail-effekt. Vår kunskap om vilka effekter många av kemikalierna har är begränsad och kunskapen om cocktail-effekter är än mindre.

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors och miljön från farliga kemikalier. För att nå dit krävs kraftfulla åtgärder och alla behöver ta sitt ansvar. Flera kommuner har redan tagit fram övergripande kemikalieplaner och flera arbetar specifikt med frågor rörande giftfri miljö i förskolor. Giftfri miljö är också ett av de sex miljömål som har prioriterats av länsstyrelsen i Stockholm.

Giftfri miljö nämns i Sollentuna kommuns övergripande mål under

fokusområde miljö och samhällsutveckling Kommunen saknar en plan för vad giftfri miljö innebär och behöver se över vad som skall göras för att få bort farliga kemikalier ur barnens vardag i den verksamhet som kommunen ansvarar för. Sollentuna kommun har behov av en kemikalieplan som visar vad giftfri miljö innebär för kommunens verksamheter och hur man ska minska påverkan från kemikalier på människor (i första hand barn) och miljö.

(2)

Tjänsteutlåtande

2014-11-26

Dnr 2014/0646 KS-1 Sidan 2 av 2

Under 2015 kommer miljö och byggnadskontoret ha giftfria förskolor som ett fokusområde vid inspektioner och genom detta arbete kommer det att finnas värdefull information att arbeta med när kemikalieplanen skall tas fram.

Katarina Kämpe Christina Leifman

Kommundirektör Stadsbyggnadschef

References

Related documents

Miljöutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun. Pågår Miljö- och klimatstrateg, Lars

Miljöutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun. Pågår Miljö- och klimatstrateg, Malin

Miljöutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun. Pågår Miljö- och klimatstrateg,

Miljöutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun. Pågår Miljö- och klimatstrateg,

De etapp- mål som bedöms särskilt relevanta för Stockholms län är; minska och fasa ut särskilt farliga ämnen, kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper, information

Miljöutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun. Pågår Miljö- och klimatstrateg,

Miljöutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö i Sollentuna kommun. Pågår Miljö- och klimatstrateg, Malin

Sollentuna kommun har behov av en kemikalieplan som visar vad giftfri miljö innebär för kommunens verksamheter och hur man ska minska påverkan från kemikalier på människor (i