06. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 122

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 122/2016 Dnr 2016/0075 KS-11 Diariekod: 150

Revidering av inköps- och upphandlingspolicy

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Fullmäktige antog 2011 upphandlingspolicy för Sollentuna kommun.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla inköpsorganisationen med införande av tydliggjorda ansvar, se över styrande dokumentation för inköpsrutiner, kontinuerligt arbeta med avtalstrohet och strategiska inköpsområden samt minska antalet leverantörer. Bakgrunden till detta beslut är en förstudie avseende översyn av kommunens inköpsrutiner som genomfördes i slutet av 2014 och i början av 2015 där det bland annat framkom att styrdokumentationen var

svårförståelig och otydlig. Med anledning av härav behöver aktuell upphandlingspolicy revideras. Detta innebär bland annat att policyn byter namn till Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun samt att policyn förtydligas genom fler definitioner och förklaringar. Vidare har ett avsnitt angående ansvar lagts till policyn.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar reviderad inköps- och upphandlingspolicy i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10.

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP).

Peter Godlund (MP) yrkar följande tillägg:

• Kapitel 3 "hållbar utveckling" ska kompletteras med möjlighet att ställa sociala och etiska krav.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet. Ordföranden ställer tilläggsyrkande framställt av Peter Godlund (MP) mot avslag och finner att

kommunstyrelsens arbetsutskott avslår tilläggsyrkandet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar reviderad inköps- och upphandlingspolicy i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :