10. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 127

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 127/2016 Dnr 2016/0209 KS-5 Diariekod: 022

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente avseende ansvaret enligt miljöbalken

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-12 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Av miljö- och byggnadsnämndens reglemente framgår att nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken utom uppgifterna enligt bl.a. 7 kap (regler om skydd av naturen). I och med detta undantag faller beslut om s.k.

strandskyddsdispens på kommunstyrelsen.

Enligt 3 kap. 5 § kommunallagen får inte en nämnd (t.ex. kommunstyrelsen) bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen som part. Kommunstyrelsen utövar, i enlighet med styrelsens reglemente, kommunens fastighetsägarroll. Därmed är styrelsen förhindrad att besluta om strandskyddsdispens för kommunägd mark.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande, under förutsättning av att fullmäktige beslutar enligt ovan:

1. Kommunledningskontoret ska bistå miljö- och byggnadsnämnden med tjänstemannastöd i form av specialistbedömningar i ärenden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.

2. Stödet ska initialt lämnas fram till 2017-03-31. Därefter beslutar kommundirektören om omfattningen av och formerna för det fortsatta stödet.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande, under förutsättning av att fullmäktige beslutar enligt ovan:

1. Kommunledningskontoret ska bistå miljö- och byggnadsnämnden med tjänstemannastöd i form av specialistbedömningar i ärenden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.

2. Stödet ska initialt lämnas fram till 2017-03-31. Därefter beslutar kommundirektören om omfattningen av och formerna för det fortsatta stödet.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :