5.1 Granskning av intern kontroll - tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för materiella anläggningstillgångar (tjut)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

S T ] SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

Tjänsteutlåtande

2013-03-07 Sidan 1 av 1 Inga-Lill Fritsch

Charlotte Enges

Dnr 2013/0119 KS-2 Kommunstyrelsen

Diariekod: 025

Granskning av intern kontroll - tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommunstyrelsen överlämnar som sitt yttrande, bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-07

Sammanfattning

Sollentuna kommuns förtroendevalda revisorer har uppdragit åt PWC att genomföra en granskning av intern kontroll - tillförlitlighet i redovisningen, system och rutiner för materiella anläggningstillgångar.

Den revisionsfråga som ska besvaras är: Är kommunstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar tillräcklig? Ett antal kontrollmål har formulerats för att kunna svara på revisionsfrågan.

Kommunledningskontorets kommentar

Utifrån den granskning av kontrollmålen är det endast ett mål som ej är uppfyllt. Övriga mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Granskningsrapporten förstärker det som ekonomi- och

verksamhetsstyrningsavdelningen har konstaterat under 2012. En genomgång av kommunens anläggningsregister med tillhörande rutinbeskrivningar måste påbörjas under 2013.

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :