40.1. Uppdrag att utarbeta en parkeringsplan för Sollentuna kommun

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2014-10-31

Lars Keski-Seppälä Sidan 1 av 2

Stadsbyggnadsstrateg +46 857921539

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0486 KS-2 Diariekod: 209

Kommunstyrelsen

Uppdrag att utarbeta en parkeringsplan för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

• Fullmäktige uppdrar åt trafik- och fastighetsnämnden att utarbeta en parkeringsplan för Sollentuna kommun för återrapportering till fullmäktige senast första halvåret 2016.

Sammanfattning

Trafik- och fastighetsnämnden beslutade 2014-09-25, § 64, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt trafik- och fastighetsnämnden att ta fram en parkeringsplan för Sollentuna kommun.

Som bakgrund till trafik- och fastighetsnämndens beslut har en rapport med underlag till en parkeringsplan tagits fram. (Bilaga 1.)

Att ta fram en parkeringsplan överensstämmer väl med intentionerna med den trafikstrategi som är under utarbetande. En rationell hantering av

planeringsfrågorna fordrar en helhetssyn som inte begränsas till reglering av allmänna parkeringsplatser eller mängden parkeringsplatser som bör byggas i samband med nyexploateringar. En parkeringsplan för Sollentuna kommun bör därför med ett helhetsperspektiv innehålla vägledning i samband med nyexploatering, nivåer för parkeringsavgifter, lättnader för elbilar,

handlingsplan för infartsparkeringar och mobility management-åtgärder kopplade till parkering. Den bör dessutom beakta sambanden mellan parkeringsbehov och tillgång till kollektivtrafik och cykelvänlighet.

För att parkeringsplanen ska kunna inta den helhetssyn som trafikstrategin kan förväntas kräva fordras att planen utarbetas i nära dialog med såväl blivande stadsbyggnadsnämnden som miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunledningskontorets synpunkter

Med hänsyn till att en parkeringsplan väl kan motiveras med intentionerna med den trafikstrategi som är under framtagande föreslår

kommunledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt trafik- och fastighetsnämnden att upprätta en parkeringsplan.

Arbetet med planen behöver ske i en takt som medger en nära dialog med såväl den blivande stadsbyggnadsnämnden som miljö- och

byggnadsnämnden.

(2)

Tjänsteutlåtande

2014-10-31

Dnr 2014/0486 KS-2 Sidan 2 av 2

Katarina Kämpe Christina Leifman Lars Keski-Seppälä Kommundirektör Stadsbyggnadschef Stadsbyggnadsstrateg

Bilaga 1. Parkering i Sollentuna. En rapport med underlag till Sollentuna kommuns parkeringsplan.

Bilaga 2. Protokollsutdrag från trafik- och fastighetsnämnden

Figure

Updating...

References

Related subjects :