A A-AAB B ABCDEFABCDEF1234567812345678GHGH91011129101112 B-B

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

G

H

G

H

9 10 11 12

9 10 11 12

1:2

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil BATKA

02_NAVIJECI_UZEL

Nazev

KTS-M265_02

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS-M265_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 2 listu2

Stary vykr. Schvalil BERAN

Novy vykr. Datum 21-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS-M265_02_01 - - ks.

02_01_KONZOLA - - 1

2 KTS-M265_02_02 - ks.

02_02_LOZISKOVE_TELESO - 1

3 KTS-M265_02_03 ks.

02_03_CIVKOVY_TRN 1

4 KTS-M265_02_03_02 - - ks.

02_03_02_SVERNY_KUZEL - - 1

5 KTS-M265_02_04 ks.

REMENICE_TYMA_22_05M_15_6F_2 - 2

6 KTS-M265_02_05 11 373 ks.

02_06_POZICNI_DESKA CSN 42 5310 1

7 - - ks.

DUTINKA - - 1

8 - - ks.

MASMOT_80MPF3_25S000-01_RES - - 1

9 - - ks.

REMEN_TYMA_05M_0340_15_ - - 1

10 - - ks.

SVERNE_POUZDRO_TLK_350_8_18 - - 2

11 ks.

POJ_KROUZEK_CSN_022930_15X1 1

12 ks.

HVEZD_MATICE_KIPP_K0154_512 1

13 ks.

PODLOZKA_ISO_7092_5 8

14 ks.

SROUB_IMBUS_ISO_4762_M4X12 4

15 ks.

SROUB_IMBUS_ISO_4762_M5X10 8

12 7 15

A-A

A

B

3 2 4

9

11

5 10

15 15

15 14 14

13 13

1 15

15

14 B-B

5 6

8

10

2:1 A

15

14

13 2:1 B

15 13

Figure

Updating...

References

Related subjects :