SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden (20)

20  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 – kl 11.00

Beslutande: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth, vice ordförande

Stefan Andersson

Iréne Frisk

Ulla Olsson

Rolf Christoffersson

Per Hero

Övriga deltagande: Henrik Forsberg, ersättare Claes-Eric Ericsson, ersättare Ann-Marie Rosö, ersättare Karin Löfstrand, ersättare

Hannes Fellsman, förvaltningschef Niklas Svensson, byggnadsinspektör Lena Wahlgren, fysisk planerare, §§ 70-77

Annika Ekblom, sekreterare, planarkitekt

Justeringsman: Per Hero

Justeringens plats och tid: Miljö- och Stadsarkitektkontoret, tisdag 2012-06-26

Underskrifter: Paragrafer: §§ 62 - 77

Sekreterare ………

Annika Ekblom

Ordförande ………..

Bengt-Olof Persson

Justerande ………...

Per Hero

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Miljö- och Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2012-06-20

Anslagsdatum: 2012-06-27 Anslags nedtagande: 2012-07-19

Förvaringsplats: Miljö- och Stadsarkitektkontoret

(2)

.2. Budgetuppföljning maj 2012

Budgetuppföljning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden fram till och med 31 maj 2012.

Bilaga § 62: Budgetuppföljning 2012-05-31.

Ärendet arkiveras i Diabas dnr: 2012-48, dplan 040.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisade budgetuppföljning.

_______

Expedieras till: Revisorerna

(3)

C. INFORMATION OCH RAPPORTER

Nämndens ledamöter informeras om följande:

1. Bergvik Skog. Inbjudan till samråd enligt miljöbalken (MB) med

anledning av planerade vindkraftparker. Fjällrämmen 2012-06-13 och Grävlingkullarna 2012-06-14.

Fjällrämmen och Grävlingkullarna versus Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk, Filipstads kommun.

Ärendet arkiveras i Diabas dnr: 2012-49, dplan 216.

Fjällrämmen.

Området är geografiskt beläget så det i princip motsvarar område L14 Marralammsbäcken, som tillhör kategorin Lämpliga områden för vindbruk, i Filipstads kommuns Tematiska tillägg till översiktsplanen avseende

vindbruk (vindbruksplanen).

Grävlingkullarna.

Området är beläget så att det motsvarar område L9, klassat som övrigt område i vindbruksplanen. Område L9 var i planprocessens början föreslaget som ett lämpligt område men kom att klassas ner ett steg till kategorin Övriga områden på grund av synpunkter från länsstyrelsen i

Örebro län. Området tillhör alltså inte kategorin Olämpliga områden.

En exploatering av det föreslagna området skulle kunna medföra störningar och därmed utgöra ett motstående intresse till befintliga riksintresseområden för friluftsliv och kulturmiljövård /landskapsvård i Örebro län (Loka,

Grythyttan och Silvergruvorna). Det handlar främst om ”förändringar i landskapsbilden som kan påverka de kulturhistoriska värdena och

upplevelsevärdena i negativ riktning”. ”Eventuella etableringar bör därför föregås av noggranna analyser och samråd med Hällefors kommun och Länsstyrelsen Örebro län”.

2. Bergsstatens beslut daterat 2012-06-07. Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Nying nr 1 i Filipstads kommun,

Värmlands län.

Ärendet arkiveras i Diabas 2012-20, dplan 214, nr 6.

(4)

D. MEDDELANDEN

Följande meddelanden anmäles och lägges till handlingarna.

1. Kungörelse. Detaljplan för del av Kalhyttan 1:96 laga kraftvunnen.

Kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för del av Kalhyttan 1:96, beslut § 32/2012 har vunnit laga kraft. Intyg från Förvaltningsrätten daterat 2012-05-24 inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-25.

Ärendet arkiveras digitalt i Diabas dnr: 2012-44, dplan 214 samt finns tillgängligt i miljö- och byggnadsnämndens arkiv. Detaljplan nr F424.

Digitala versioner av filer på plankartan kommer finnas tillgängliga hos fysisk planerare.

Redovisning och kungörelse av ärendet finns tillfälligt utlagt på Filipstads

kommuns hemsida. Kungörelse har skett i ortstidningen och på kommunens anslagstavla.

(5)

G. FASTIGHETSBILDNINGSÄRENDEN

G.1. Lantmäterimyndigheten. Underrättelser om avslutade förrättningar.

Reservation för inkommande ärenden.

1. Dnr: Diabas 2012-03 dplan 26, nr 31. Fastighetsreglering Sandsjön 1:2, 1:96, 1:97 och s:3.

2. Dnr: Diabas 2012-03, dplan 26, nr 36. Fastighetsreglering Östra Filipstad 1:97 och 1:237.

3. Dnr: Diabas 2012-03, dplan 26, nr 38. Avstyckning från Gräsbosjön 1:8.

4. Dnr: Diabas 2012-03, dplan 26, nr 41/42. Norra Filipstad 1:16.

5. Paradishyttan 1:77, 1:78 och 1:116.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att ej uttala någon erinran mot förrättningarna.

(6)

G.2 Lantmäterimyndigheten, samråd

Överenskommelse om principsamråd mellan lantmäteriet och miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.

Ordföranden berättar att Miljö- och byggnadsnämnden haft ett möte med Lantmäteriet den 5 juni med genomgång om framtida hantering av samråd med Lantmäteriet. En överenskommelse har upprättats mellan parterna över aktuella rutiner m.m.

Arkiveras i Diabas dnr 2012-50, dplan 00, nr 1, samt hos byggnadsinspektören.

(7)

H. PLANÄRENDEN

Detaljplan för Yngshyttan 1:216.

Behov av övergång till normalt planförfarande.

Ärendehistorik

Ärendet arkiveras i Diabas dnr: 2011-09, dplan 214.

Ärendet har tidigare behandlats i MOB-nämnden:

2011-11-16 § 145. Planuppdrag, enkelt planförfarande.

2012-05-16 § 51. Samråd med granskningstid den 28 april – 25 maj 2012.

Planförslaget har tillsänts berörda parter (myndigheter och sakägare) för samråd enligt plan- och bygglagens bestämmelser om enkelt planförfarande, under drygt tre veckor. Handlingar har även funnits tillgängliga på Filipstads kommuns hemsida.

Lägesrapport

Fysisk planerare redogör för planuppdraget fram tills idag.

Samrådsredogörelsen har nu sammanställts. I en genomgång redovisas vilka synpunkter som inkommit under granskningstiden samt ställningstaganden till hur man valt att bemöta dessa synpunkter och vad det medfört för förändringar av planförslaget.

Sammanfattningsvis kan nämnas att det införs nya byggrätter för bl a påbyggnad av huvudbyggnadens flyglar med nya byggnadshöjder samt möjlighet att bygga växthus på gården. Trafiksituationen, däribland behovet av att lösa parkerings- frågan bedöms vara tillgodosett i det nya planförslaget. Införande av skydds- och

varsamhetsbestämmelser för att förhindra förvanskning lämnas däremot därhän.

Eftersom planförslaget syftar till att genomföra förändringar som berör markens användning och bebyggelseutveckling med övergång från allmänna ändamål till privata, och att dessa förändringar bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, så bör detaljplaneförslaget planläggas och samrådas enligt PBL:s bestämmelser om normalt planförfarande.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att planuppdraget Förslag till detaljplan för Yngshyttan 1:216, enkelt

(8)

planförfarande, ska övergå att tillämpas enligt plan- och bygglagens bestämmelser för normalt planförfarande samt,

att efter redaktionella ändringar godkänna att planförslaget är . . klart för utställning i enlighet med PBL (2010:900) kap 5 §§ 18, 19.

Granskningstiden ska vara minst 3 veckor och kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla samt i en ortstidning.

Expedieras till berörda parter, konsulter, beställare

(9)

Detaljplan för del av Nykroppa 10:1 och 14:1.

Ärendehistorik

Ärendet arkiveras i Diabas dnr: 2011-08, dplan 214.

Ärendet har tidigare behandlats i MOB-nämnden:

2011-11-16 § 144. Planuppdrag, enkelt planförfarande.

2012-05-16 § 50. Samrådsförfarande. Övergång till normalt planförfarande.

Lägesrapport

Fysisk planerare redogör för planförslaget fram tills idag.

Planförslaget har tidigare varit på samråd hos berörda myndigheter och sakägare och bearbetats inför kommande skede Utställning för granskning i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser för normalt planförfarande.

Syftet är att ge allmänheten tillfällighet att granska förslaget och inkomma med eventuella synpunkter/yttranden.

Planförslaget kommer att finnas tillgängligt på Filipstads kommuns hemsida.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att Förslag till Detaljplan för del av Nykroppa 10:1 och 14:1, normalt planförfarande är klar för utställning i enlighet med PBL (2010:900) kap 5 §§ 18, 19. Granskningstiden ska vara minst 3 veckor och kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla samt i en ortstidning.

Expedieras till berörda parter, konsulter, beställare

(10)

Planuppdrag för Café Rosé.

Behov av övergång till normalt planförfarande.

Planarkitekten redogör för ärendet.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att planuppdraget att säkerställa verksamheten för Café Rosé i detaljplan med enkelt planförfarande, ska övergå till att tillämpas enligt plan- och bygglagens bestämmelser för normalt planförfarande.

Expedieras till berörda parter (plangruppen, teknik och service).

(11)

Dnr: MB 2012-106

Fastighet: Paradishyttan 1:61

F-adress: xxxx

Sökande: xxxx

Adress: xxxx

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens för brygga och bastu.

Avgift: 3 424 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en brygga med

en angränsande bastu med en yta av 18 m². Bryggan/trädäcket kommer att placeras vid strandkanten och in på land.

Som särskilt skäl för strandskyddsdispensen anges att anläggning måste för sin funktion ligga vid vattnet. Bryggan och bastun skall öka tillgängligheten för de boende i Västerud och utgöra en gemensam träffpunkt i byn.

Området är ej beläget inom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse samt omfattas av strandskydd 150 m från sjön Alstern ,7 kap 14 § miljöbalken (MB).

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 7 kap 18 c § punkt 3 miljöbalken meddela dispens från

bestämmelserna i 7 kap 15 § MB, då åtgärden avser uppförande av en brygga/

trädäck och en bastu med en yta av 18 m² för att öka tillgängligheten för de boende i Västerud och måste för sin funktion ligga vid vattnet

att som tomtplats får ianspråktagas den yta som bryggan/trädäcket och bastun upptar på land.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att informera Länsstyrelsen som har tre veckors besvärstid från erhållet meddelande om lämnad

strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken.

(12)

som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Besvärshänvisning.

Expedieras till sökande, länsstyrelsen, lantmäteriet

(13)

Dnr: MB 2012-116

Fastighet: Paradishyttan 1:61

F-adress: xxxx

Sökande: xxxx

Adress: xxxx

Ärende: Ansökan för nybyggnad av brygga och bastu.

Avgift: 1 196 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en brygga/trädäck och en angränsande bastu med en yta av 18 m² för att att öka tillgängligheten för de boende i Västerud och utgöra en gemensam träffpunkt i byn.

Fastigheten är ej belägen inom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse och omfattas av strandskydd 150 m från sjön Alstern 7 kap 14 § miljöbalken (MB).

Strandskyddsdispens har beviljats 2012-06-20 § 71.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för nybyggnad av en brygga/trädäck och en angränsande bastu med en yta av 18 m².

En åtgärd får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden

har lämnat startbesked.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har

påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Expedieras till sökande, länsstyrelsen, lantmäteriet, BRT

(14)

Fastighet: Kroppa 1:89

F-adress: xxxx

Sökande: xxxx

Adress: xxxx

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

Avgift: 3 424 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt fritidshus med en yta av 95 m². Fritidshuset placeras på samma plats som ett befintligt uthus som rivs, befintligt fritidshus rustas och får senare utgöra en komplementbyggnad.

Som särskilt skäl för strandskyddsdispensen anges att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att saknar betydelse för strandskyddets syften.

Området är ej beläget inom detaljplan eller inom sammanhållen bebyggelse men omfattas av strandskydd 100 m från sjön Svartsången ,7 kap 14 § miljöbalken (MB).

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken meddela dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § MB, då åtgärden avser uppförande av ett nytt fritidshus med en yta av 95 m²

att som tomtplats får ianspråktagas den avstyckade fastigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att informera Länsstyrelsen som har tre veckors besvärstid från erhållet meddelande om lämnad

strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken.

Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Besvärshänvisning.

Expedieras till sökande, länsstyrelsen, lantmäteriet

(15)

Dnr: MB 2012-104

Fastighet: Kroppa 1:89

F-adress: xxxx

Sökande: xxxx

Adress: xxxx

Ärende: Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Avgift: 13 798:- Faktura skickas separat.

Ansökan avser nybyggnation av gäststuga vid fritidshus samt rivning av

befintligt uthus.

Byggnadens placering inom fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse på mark som omfattas av strandskydd.

Ansökan uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen, och bygglov kan beviljas med villkoret att strandskyddsdispens beviljas.

Föreslagen kontrollansvarig är xxxx.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lämna bygglov enligt ansökan.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Villkor och upplysningar:

Ett startbesked ska utfärdas innan byggnationen får påbörjas.

En kontrollplan ska lämnas i samband med det tekniska samrådet.

_____

Expedieras till sökande, länsstyrelsen, lantmäteriet, BRT, Hällefors sotningsdistrikt, Skatteverket

(16)

Fastighet: Västra Filipstad 1:49

F-adress: xxxx

Sökande: xxxx

Adress: xxxx

Ärende: Ansökan om bygglov för nybyggnad transformatorstation.

Avgift: 3 802:- Faktura skickas separat.

Ansökan avser nybyggnation av transformatorstation.

Byggnadens placering inom fastigheten ligger inom detaljplan i

Filipstads tätort, vilken anger att platsen är planerad för park eller plantering.

Ansökan uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen, och bygglov kan beviljas då avvikelsen kan anses som mindre enligt plan- och bygglagen 9 kap.

31b§.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lämna bygglov enligt ansökan.

att lämna startbesked för åtgärden.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Villkor och upplysningar:

Ett tekniskt samråd behövs inte.

När arbetena är klara ska slutbesked utfärdas innan byggnaden får tas i bruk.

Expedieras till sökande, länsstyrelsen, lantmäteriet, BRT, Hällefors sotningsdistrikt, Skatteverket

(17)

Dnr: MB 2012-28

Fastighet: Yngshyttan 1:197

F-adress: xxxx

Sökande: xxxx

Adress: xxxx

Ärende: Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

Den ansökta åtgärden ska ersätta befintligt garage.

Avgift: 4 506:- Faktura skickas separat.

Ansökan avser nybyggnation av garage med en bruttoarea av 96 m².

Byggnadens placering inom fastigheten ligger utom detaljplan i

men inom samlad bebyggelse intill riksväg 26/63 och inom kulturmiljöområde av riksintresse, remisser har därför skickats till grannar, Trafikverket och Länsstyrelsen Värmland.

Ansökan uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen, och bygglov kan beviljas med villkoret att Länsstyrelsen Värmland inte framför någon erinran.

Trafikverket svarade 2012-05-21 utan erinran.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lämna bygglov enligt ansökan, samt rivning av befintlig byggnad.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Villkor och upplysningar:

En anmälan om kontrollansvarig ska lämnas till miljö- och stadsarkitektkontoret.

(18)

Ett tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas.

När arbetena är klara ska slutbesked utfärdas innan byggnaden får tas i bruk.

_____

Expedieras till sökande, länsstyrelsen, lantmäteriet, Värmlands museum, BRT, Hällefors sotningsdistrikt, Skatteverket

(19)

Dnr: MB 2011-68

Fastighet: Råttan 8

F-adress: xxxx

Sökande: xxxx

Adress: xxxx

Ärende: Ansökan om bygglov för altan och skärmtak.

Avgift: - :-

Ansökan avser nybyggnation altan och tak runt ett enfamiljshus.

Byggnadens placering inom fastigheten ligger inom detaljplan och är särskilt beaktansvärd enligt inventering gjord år 1979.

Ansökan lämnades innan 2 maj 2011, och handläggs enligt plan- och bygglagen 1987:10.

Värmlands museum har yttrat sig över den sökta åtgärden och lämnat synpunkter till förslaget, vilka väger tungt i fråga om bygglov.

BESLUT

Beslut: Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att förelägga ägaren med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) 8 kap. 20 § att inkomma med handlingar där hänsyn till Värmlands museums synpunkter tagits innan nämndens sammanträde den 22 augusti 2012.

Villkor och upplysningar:

Om inte komplettering inkommer så avgörs lovärendet i befintligt skick.

För mer information, se bifogad tjänsteskrivelse daterad 2012-06-13.

_____

Expedieras till sökande, Värmlands museum.

(20)

J. DELEGATIONSÄRENDEN

Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation anmäles och lägges till handlingarna.

1. Byggnadsinspektören t.o.m. 31 maj 2012.

2. Miljö- och hälsoskyddsärenden t.o.m. 31 maj 2012.

3. Ordföranden. Ordföranden.

o Lantmäteriets samråd 2012-05-21. Fastighetsreglering Paradishyttan 1:77, 1:78 och 1:116. Dnr: Diabas 2012-03, dplan 26, nr 33.

o Lantmäteriets samråd 2012-05-24. Fastighetsreglering Norra Filipstad 1:16 och Flädern 11. Dnr: Diabas 2012-03, dplan 26, nr 35.

Bilaga: Delegationsbeslut.

_________

Expedieras: Skatteverket, BRT, Hällefors sotningsdistrikt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :