• No results found

LJUNGBY KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LJUNGBY KOMMUN"

Copied!
19
0
0

Full text

(1)

LJUNGBY KOMMUN

LJUNGBY KOMMUN

MIUÖ- OCH BYGGNÅMND 2G18 -01- 12 Dnr

otoi&/o4&Q

Kvarnarna 2:1, Ljungby kommun

Översiktlig geoteknisk utredning

2018-01-12

\\S|1

Bilaga 1

P 2018/3

(2)

KVARNARNA 2:1, LJUNGBY KOMMUN

Översiktlig geoteknisk utredning

KUND

Ljungby Kommun

341 83 Ljungby Besök: Olofsgatan 9, Ljungby

Org nr: 212000-0670

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Box 503 391 25 Kalmar Besök: Södra Malmgatan 10

Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

PROJEKT Kvarnarna 2:1

UPPDRAGSNAMN Ljungby kommun

Ljungby kommun Per-Olov Almqvist Email: per-olov.almqvist@ljungby.se

UPPDRAGSNUMMER 10261305

WSP Sverige AB

Tel: 0372-78 93 02

FÖRFATTARE Per Samskog

Petter Liljegren Email: petter.liljegren@wsp.com Tel: 010-722 55 58

DATUM 2018-01-12

Per Samskog Email: per.samskog@wsp.com Tel: 010-722 91 10

ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AV Petter Liljegren

GODKÄND AV

(3)

INNEHÅLL

1 OBJEKT 5

2 ÄNDAMÅL 5

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 5

4 UNDERLAG FÖR REDOVISNING 6

5 STYRANDE DOKUMENT 6

6 ARKIVMATERIAL 6

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 7

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 7

7.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 7

7.3 GEOLOGISKA FÖRHALLANDEN 7

7.4 POSITIONERING 7

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 7

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 8

8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 8

8.3 PROVHANTERING 8

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 8

9.1 OBSERVATIONER AV FRI GRUNDVATTENYTA 8 9.2 MÄTNINGAR I INSTALLERADE GRUNDVATTENRÖR 8

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 9

10.1 GENERELLT 9

10.2 JORDLAGERBESKRIVNING 9

11 ÖVERSIKTLIGA GEOTEKNISKA SYNPUNKTER 9

11.1 ALLMÄNT 9

11.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER 10

11.3 GATOR OCH HARDGJORDA YTOR 10

11.4 MARKFÖRLAGDA LEDNINGAR 10

10261305- Ljungbykommun |3

P 2018/3

(4)

BILAGOR

Bilaga 1 Fältdagböcker och fältrapporter, 2 sidor sammanställning

Bilaga 2 Skruvprovtagningsprotokoll 2 sidor Bilaga 3 Grundvattenrörsprotokoll 1 sida

Bilaga 4 Koordinatlista 1 sida

RITNINGAR

G-10-1 -01 Plan Skala 1:1000 (A1)

G-10-2-01 Sektion A-A Skala 1:100 (A1)

(5)

1 OBJEKT

WSP Sverige AB har på uppdrag av Ljungby kommun utfört en geoteknisk undersökning för rubricerat objekt, på fastighet Kvarnarna 2:1. Undersökningsområdet ses i Figur 1.

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning (Lantmäteriets Ortofototjänst).

2 ÄNDAMÅL

Denna utredning och detta dokument härtill syfte att dokumentera de geotekniska och geohydrologiska förutsättningarna som ska ligga till underlag för fastställande av detaljplan.

Då framtida konstruktioner ej är kända har ingen bedömning av geoteknisk kategori utförts.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

För planering av fältarbeten har SGUs jordartskarta samt Lantmäteriets topografiska karta studerats.

Ledningskoll har utförts för att undvika konflikt mellan undersökningspunkter och befintliga ledningar och kablar. Detta redovisas ej i denna rapport.

10261305 * Ljungbykommun |5

P 2018/3

(6)

4 UNDERLAG FÖR REDOVISNING

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har grundkartor tillhandahållits av Ljungby kommun.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1- 3.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tabell 3: Grundvatten

Metod Standard eller annat styrande dokument

Installation för grundvatten- mätning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Funktionskontroll av grund­

vattenrör/port rycksmätare

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av grundvatten­

nivå/portryck

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

6 ARKIVMATERIAL

WSP har ej tagit del av eventuella tidigare utförda undersökningar.

(7)

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Undersökningsområdet är beläget ca 1 km ostnordost om Ljungby centrum, vid Vislandavägen och Östra Torget. Undersökningsområdet består av en anlagd gräsmatta, omgärdad av asfalterade gator och trottoarer.

Området avgränsas av ovannämnda asfalterade gator i riktningarna syd, väst och ost samt av en annan gräsmatta i ostnordostlig riktning.

Marknivån inom det undersökta området ligger mellan +136,6 till +136,9 meter i RH2000. Området är således flackt.

7.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Markförlagda elledningar återfinns i områdets ytterkanter. En VA-ledning skär den västra delen av undersökningsområdet i en sydväst-nordostlig riktning.

7.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU's kartmaterial består området av glacial grovsilt och finsand.

7.4 POSITIONERING

Inmätning av geotekniska sonderingspunkter har utförts av WSP Sverige AB i december 2017.

Inmätningen utfördes av Tommy Rosén.

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12. Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 13 30. Använt höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B.

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

WSP Sverige AB har den 14e december 2017 utfört geotekniska fältundersökningar för rubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna redovisas i plan på ritning G-10-1-01 och i sektion på ritning G-10-2-01.

Fältundersökningen har utförts av Tommy Rosén och Tobias Ottosson.

10261305 * Ljungbykommun |7

P 2018/3

(8)

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR

I tabell 4 redovisas utförda undersökningar i fält.

Tabell 4: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning

Slagsonderingar 2 Sonderingarna utfördes till mellan ca 3,5-6,6 meter under markytan. Sonderingarna är utförda tills sonden inte har kunnat neddrivas ytterligare enligt normalt förfarande.

Skruvprovtagning 2 Skruvprovtagning har utförts till ca 3 meter under

markytan. Provtagningen har avbrutits då skruven inte | kunnat neddrivas längre.

Grundvattenrör 1 PVC 25 mm. G rundvatten rör är installerat i punkt 17W93.

Benämningarna av jordproverna är utförda okulärt i fält. Inga tecken på miljöföroreningar har påträffats (såsom avvikande färg eller lukt) inga prover har dock skickats för miljöanalys.

Utförda fältundersökningar redovisas i fältrapport Bilaga 1.

8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

I tabell 5 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn skickas på begäran.

Tabell 5: Kalibrering

Utrustning Kalibreringsdatum

Borrvagn GM75 GT 2017-11-24

8.3 PROVHANTERING

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 geoteknisk fälthandbok.

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas på andra nivåer än vad som registrerats under fältundersökningsperioden.

9.1 OBSERVATIONER AV FRI GRUNDVATTENYTA

Ingen fri vattenyta har observerats i någon av skruvprovtagningspunkterna. Sedimenten visade sig torra, med andra ord så låg grundvattennivån under stoppdjupet för skruvprovtagningen vid undersökningstillfället.

9.2 MÄTNINGAR I INSTALLERADE GRUNDVATTENRÖR

Ett grundvattenrör har installerats i området. Den 14e december visade rör 17W93 en grundvattennivå på +134,9 m i RH2000. Uppmätta grundvattennivåer kan ses i tabell 6.

(9)

Tabell 6: Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör. Alla nivåer är i RH2000.

Punkt ID Marknivå Rörspetsnivå Vattenyta under markyta (m)

Grundvatten*

nivå Avläst datum

17W93 + 137,9 +134,3 3,05 m +134,88 2017-12-14

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

10.1 GENERELLT

Slagsondering och skruvprovtagning är utförda i 2 stycken punkter.

Stoppdjupen för dessa sonderingar varierar mellan 2,90 - 6,68 meter under markytan. Djupaste stoppen erhölls i punkt 17W94.

Grundvattenobservationerna har endast skett under ett tillfälle. Det ska observeras att

grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas på andra nivåer än vad som registrerats under fältundersökningsperioden.

10.2 JORDLAGERBESKRIVNING

Resultaten från den geotekniska undersökningen stämmer överens med SGU's jordartskarta.

I punkt 17W93 återfanns en något grusig mullhaltig sand på en mäktighet på 0,7 meter, som efterföljdes av en något lerig silt i ett 0,45 meter mäktigt lager. Under detta lager återfinns ett något siltigt sandlager med en mäktighet av 0,55 meter som i sin tur underlagras av ett siltlager som fortsätter nertill stoppdjupet på 2,9 meter.

Ytlagret i punkt 17W94 består här av ett 1,7 meter mäktigt mullhaltigt sandlager som underlagras av ett 0,6 meter mäktigt siltigt lerlager. Under detta lerlager återfinns ett siltlager som fortsätter ner till stoppdjupet på 3,1 meter.

Baserat på utförda slagsonderingar är det troligt att ovannämnda siltlager underlagras av

friktionsmaterial vid bägge sonderingspunkterna med start vid stoppdjupen för skruvprovtagningarna.

11 ÖVERSIKTLIGA GEOTEKNISKA SYNPUNKTER

11.1 ALLMÄNT

Med utgångspunkt i utförda undersökningar ges översiktliga synpunkter till grundläggning och övriga markarbeten.

I samband med detalj projektering av blivande byggnader och anläggningar, då utformning och läge på dessa är fastställda, krävs kompletterande undersökningar och utredningar.

Kompletterande undersökningar erfordras bland annat för att i mer detalj bedöma sammansättning, utbredning och hållfasthetsegenskaper hos förekommande jordlager.

För att undvika komplikationer från grundvatten bör grundvattennivån kontrolleras löpande. Ska schaktning ske ner till friktionsmaterialet kan det bli aktuellt med grundvattensänkande åtgärder för att undvika komplikationer vid schaktarbeten. Dessa komplikationer kan t ex utgöras av

schaktbottenupptryckning samt ras och skred i schaktväggar.

10261305 - Ljungbykommun |9

P 2018/3

(10)

Allt grundläggningsarbete ska utföras på frostskyddad nivå.

11.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER

Efter urgrävning av ytjordlager med organiskt innehåll samt lösa jordlager, kan grundläggning av byggnader troligen företas utan grundförstärkningsåtgärder. Detta skulle innebära bortschaktning av material ner till ca 3 meter under markytan. Om grundläggning ska ske på siltlagret krävs en noggrann utredning för att bestämma val av grundläggning.

Silt är ett tjällyftande material vilket måste beaktas vid utformning av grundkonstruktion. Naturliga jordlager är även känsliga för vatten och hänsyn måste tas till detta vid planering och utförande av

schaktarbeten.

Blivande byggnader ska konstrueras med avseende på nutida och framtida vattenförhållanden.

11.3 GATOR OCH HÅRDGJORDA YTOR

Efter urgrävning av ytjord med organiskt innehåll, samt lösare jordlager (åtminstone ner till frostskyddad nivå) kan grundläggning av gator och hårdgjorda ytor troligen företas utan grundförstärkningsåtgärder.

Under överbyggnad erfordras troligen materialskiljande lager av exempelvis geotextil.

11.4 MARKFÖRLAGDA LEDNINGAR

Ledningar kan troligen förläggas utan grundförstärkning på frostskyddad nivå..

(11)

VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektorer, konstruktörer och projektledare.

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare, www.wsp.com

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm wsp.com

WSI)

P 2018/3

(12)

DAGBOK FOR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Uppdragsnummor 10261305 ! Datum 2017-12-14

\\S|)

Uppdrag Ljungby Kommun Vecka 50

Uppdragsledare Per Samskog Ort Ljungby

Väder Snö Temperatur 1

Borrvagn GM 75 "Buddha“ Borrnlngsledaro Tommy Rosén

Säkerhetskontroll 0 Utrustningen» skick ok 0 | Stängernas rakhet ok 0 Biträdande fältgeotekniker Tobias Ottosson

Sonderingar

Trycksondering 32mm □ 25mm □ Krontyp Spolmedlum Arbetstid överstigande 8 timmar

Vinfllnstrument Jb-sonderlng

CPT-sond nr

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder Signatur

Maskinstatus CPT-u □ DPSH-a □ Vim □ Slb 0 Skr Kv Tr Vb JB

Rotatlonsglvare 0 0

Kraftgivare 0 77* /i

Djupgivare 0 0

Använt CPT-fllter Mellanlägg DPSH-a ok 0 Kontroll nollpunkt

Samtliga kallbrerlngsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bllagda fältrapport och MUR Omrldesbeka rivning

Ok område, plant med mycket snö

övrig Information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersöknlngspunkter

Punkt Metod Typ GW Startdjup Stoppdjup Stoppkod Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Fixlösning GNSS: Ja 0

17W93

Skr 0,00 2,90 91

Slb 0,00 3,60 91

GV-rör 25 mm PVC 0,00 5,00 90

Fixlösning GNSS: Ja 0

17W94

Skr 0,00 3,10 91

Slb 0,00 6,60 91

Fixlösning GNSS: Ja Q

Fixlösning GNSS: Ja □

Fixlösning GNSS: Ja □

Fixlösning GNSS: Ja □

Fixlösning GNSS: Ja Q

Fixlösning GNSS: Ja □

Fixlösning GNSS: Ja □

Fixlösning GNSS: Ja □

Fixlösning GNSS: Ja □

(13)

FÄLTRAPPORT

Projektnamn Ljungby Kommun Uppdragsnummer 10261305

Ansvarig fältingenjör Tommy Rosén Beställare Ljungby kommun

Övrig fältpersonal Tobias Ottosson Uppdragsledare Per Samskog

Fältarbetsdag 2017-12-14 Väder (°C) 1

Borrigg GM 75 "Buddha" Senast kalibrerad 2017-11-24

Digital sökväg kalibreringsprotokoll R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Metod Antal Stackfil/protokoll Styrande dokument

Jb-1,Jb-2, Jb-

3, Jb-Tot 0 -

Vim 0 -

Slb 2 SGF Metodblad SlbT (061001), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

HfA 0 -

CPT/CPTu 0 -

Tr 0 -

Störd provtagning (Skr, Sd, Pd)

2 SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Ostörd provtagning (Kv)

0 -

ln-situ försk.

(Vb) 0 -

ln-situ försk.

(Dvb) 0 -

GV-rör 1 SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Provgrop 0 -

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

Ok område, plant med mycket snö

Signatur Datum Ort

Tommy Rosén 2017-12-14 Ljungby

Kvarnarna 2:1, MUR. Bilaga 1, sida 2 P 2018/3

(14)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL \\S|)

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10261305 Ljungby Kommun Tommy Rosén Tobias Ottosson

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje Datum:

Skr

17W93

2017-12-14

Förborrning (m) Skr diam 100 mm Borrvagn GM 75 "Buddha"

Foderrör (m) Skr längd 1,5 m Djup GW Torrt

Foderrör (0) Ej mätbart pga

Provt. kategori B Stoppkod

91

Djup (m) under markyta

Fältbedömning av provet:

Prov­

nummer Anteckningar cdc0

IKlassI

>

2

■o0o 2■<Z>

0,00 - 0,70 (gr)muSa 1

0,70 - 1,15 (le)Si 2

1,15 - 1,70 (le)Sa

3

1,70 - 2,90 Si

cQ>

CO (/>

<n

*

ra

>

S

O 2 CO

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

(15)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL \\S|I

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10261305 Ljungby Kommun Tommy Rosén Tobias Ottosson

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje Datum:

Skr

17W94

2017-12-14

Förborrning (m) Skr diam 100 mm Borrvagn GM 75 "Buddha"

Foderrör (m) Skr längd 1,5 m Djup GW Torrt

Foderrör

(({))

Ej mätbart pga

Provt. kategori B Stoppkod

91

Djup (m) under markyta

Fältbedömning av provet:

Prov­

nummer Anteckningar mc0

Klass

>

5

T>:0O 2 cn

0,00 - 1,10 muSa

1

1,10 - 1,70 siLe

2

1,70 - 3,10 Si

3

-

- - -

c

ro

m

</>

V)

ro

* >

2

-aO:0 2 c0

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Kvarnarna 2:1, MUR. Bilaga 2, sida 2 P 2018/3

(16)

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

\\S|1

Uppdragsnr: Uppdragsnamn:

10261305 Ljungby Kommun

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Tommy Rosén Tobias Ottosson

Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum/klockslag

17W93

2017-12-14

OK ROR Markyta nivå

Toppnivå (ök rör nivå) Total rörlängd Rörlängd ovan mark

137,93 139,28

m= 5,00

h= 1,35

Spetsnivå 134,28

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial PVC

Diameter 25 mm

Filtertyp Slitsat

Filterlängd f= 1,0 m

Tätning Naturlig jord

Lock, dexel?

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under ÖK-rör.

d=

Grundvatte

n nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

2017-12-14 4,40 134,88

TR Djup under ÖK-rör Tid Sign

1 min

3 min Klockslag 5 min

10 min Datum 30 min

Nivå innan kontroll:

Klockslag:

Datum:

Anmärkning

(17)

SWEREF99 13 30, RH2000

borrjd Y X Z RTK-fix

17W93 6301014.3020 177651.3420 137.9310 Ja 17W94 6300998.7440 177676.6600 137.6380 Ja

Kvarnarna 2:1, MUR. Bilaga 4, sida 1 P 2018/3

(18)

/

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 13 30 HÖJO: RH 2000 BFTECKNUGAR

SE SGF:S BETECKNINGSSYSTEM, www.igf.net

«> llaauiov

---h^-Nr

KVARNARNA 2:1

(19)

SEKTION A-Att»

KOORONATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 13 30 HÖJO: RH 2000

BETECKNINGAR

SE SGF.S BETECKNINGSSYSTEM.

www.sgf.nd

h=^-

KVARNARNA 2=1 LJUNGBY KOMMUN

ww* svtmzAi BOX SO) W 2S KALMAR

•1I-72JSM»

•««««“

\\S|1

10261305 ÉZ”™ | PER SAMSKOG 2010-01-12 PETTER LILJEGREN ÖVERSIKTKIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BORRSEKTION A-A

6-10-2-01

P 2018/3

References

Related documents

området förekommer även sten och ytblock inom vissa delar även rikligt. Området är delvis kuperat men sluttar i huvudsak västerut mot Vänern. Törnbergavägen i öster fungerar

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

hade boken varit större till formatet skulle flera av bilderna kommit betydligt bättre till sin rätt.. Sammanfattningsvis:

Provtagning av grundvatten SGF Rapport 2:2013: Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden.. Mätning med PID-instrument SGF Rapport 2:2013: Fälthandbok Undersökningar av

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Installations för.. grundvattenmätning Geoteknisk

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

Maskinell viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS 22476–10/SGF Rapport 1:2013 Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik Provtagningar Styrande dokument och

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Totaltrycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 1)

Inmätning av den geotekniska undersökningen har utförts av Nicklas Andersson och Victor Hatava, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013 (Geoteknisk Fälthandbok), och av

Fältutförande SS-EN-ISO 22475-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Beteckningssystem EN ISO 22475–1:2006..

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

FB Engineering AB har utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för pågående planarbete för området Fridhem i de södra delarna av Ängelholm.. Området omfattar ca 65 ha

sondering/provtagning Standard och andra styrande dokument Skruvprovtagning SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok.. Trycksondering SGF Rapport 1:96,

GV-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013;

SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord-..

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Sticksondering Metodbeskrivning finns ej framtagen.. GW-observationer i bh

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för