• No results found

Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Diarienummer: Mob 2014/1440 Mob 2017/1955 Mob 2018/2166

Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83

Reviderad 2015-11-23, § 125, 2016-09-08 § 121, 2016-12-19 § 175, 2017-09-25 § 99, 2017-11-27 § 134, 2018-12-17 § 168, 2019-11-25 § 169 (timtaxa)

Gäller från: 2015-01-01

Fastställd av: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig förvaltning Miljö- och byggförvaltningen

(2)

2 av 3 Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förordningar eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Miljö- och byggnämnden är kontrollmyndighet. Avgift för kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter hos livsmedelsanläggningar regleras i taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.

2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. Handläggning och andra åtgärder vid kontroll och tillsyn

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.

2. Handläggning som beror på överklagade beslut.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och byggnämnden.

6 § Miljö-och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att indexuppräkna fasta avgifter och timavgifter. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats för innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal verksamhet. Utgångspunkten för

indexuppräkningen är oktober månad under kommunfullmäktiges beslutsår.

Timtaxa (timavgift)

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 159 kronor per hel timme

handläggningstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift) eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje enskilt ärende (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid varje tjänsteman vid nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,

provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För kontroll och inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgiftens erläggande

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden mot faktura.

Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras.

(3)

3 av 3 Verkställighetsfrågor m.m.

10 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att en myndighet få bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

11 § Av 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015. Ändrad timtaxa träder i kraft den 1 januari 2020.

References

Related documents

13 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig

3 § För kontroll över ekonomiska aktörer som tillhandhåller en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner till enskild person, utgår timavgift för nedlagd

för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet över foder i primärproduktionen enligt 12 b förordning (2006:814) om foder och animaliska