• No results found

DELEGATIONSORDNING KÄLLÄNGENS SKOLA Gäller fr o m 20160811 Delegationer enligt Skollagen (SFS 2010:800)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DELEGATIONSORDNING KÄLLÄNGENS SKOLA Gäller fr o m 20160811 Delegationer enligt Skollagen (SFS 2010:800)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DELEGATIONSORDNING KÄLLÄNGENS SKOLA Gäller fr o m 20160811

Delegationer enligt Skollagen (SFS 2010:800)

Område Delegerat till

Beslut om klassplacering (2 kap 10§) Biträdande rektor pedagogik Ansvaret att elevers behov av särskilt stöd utreds (3 kap 8§) Biträdande rektor elevhälsa Beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram (stöd som inte

ges som undervisning i annan elevgrupp eller enskilt, eller beslut om anpassad studiegång, d v s stöd där eleven helt undervisas utanför den egna klassen)

Biträdande rektor elevhälsa

Ansvaret att utarbeta åtgärdsprogram (3 kap 9§) Biträdande rektor elevhälsa Beslut om placering av nyanländ elev i årskurs och

undervisningsgrupp (3 kap 12e §)

Biträdande rektor pedagogik Beslut om undervisning av nyanländ elev i förberedelseklass

(3 kap 12f§)

Biträdande rektor pedagogik Ansvar för att eleverna informeras om grunderna till

betygsättning (3 kap 15§)

Undervisande lärare Mindre ingripande beslut som rör enskilda barn eller elever

(5 kap)

Biträdande rektor elevhälsa Biträdande rektor pedagogik Beslut om tillfällig omplacering på samma eller annan

skolenhet (5 kap 12 §)

Biträdande rektor elevhälsa Biträdande rektor pedagogik Ansvaret för att förebygga, utreda och åtgärda kränkande

behandling (6 kap)

Kurator

Ansvaret för integrering av särskoleelever (7 kap 9 §) Biträdande rektor pedagogik Ansvaret att informera vårdnadshavare samma dag vid elevs

olovliga frånvaro (7 kap 17 §)

Undervisande lärare Beviljande av ledighet för elev högst två dagar i följd och

högst fem dagar under ett läsår (7 kap 18 §)

Mentor Ansvar att förmedla information om elevens

kunskapsutveckling i ämnet till mentor inför utvecklingssamtal (10 kap 12 §)

Undervisande lärare

Ansvaret för upprättande av individuell utvecklingsplan (10 kap 13§)

Mentor

Beslut om placering vid skolenheten (10 kap 30§) Biträdande rektor pedagogik

Delegationer enligt Skolförordning 2011:185

Beslut om prioriterad timplan för nyanländ (9 kap 4a§) Biträdande rektor pedagogik

Övriga delegationer

Område Delegerat till

Klassplacering Biträdande rektor pedagogik

(2)

Ansvarig platschef. Vid rektors frånvaro inträder ersättare i följande ordning:

1. Susanne Tistad 2. Johanna Kvant 3. Lena Petré 4. Erik Wernolf 5. Katharina Cyon 6. Kristina Gustavsson 7. Malin Källenfors 8. Madelene Winqvist

Ansvarsområden

Område Ansvarig

Ledighet för elev Rektor

Budget Rektor

Utlämnade av rekvisitioner Rektor

Slutattest av fakturor Rektor

Inköps- och investeringsbeslut Rektor

IT Rektor

Vardagligt arbetsmiljöarbete Birger Waern

Biträdande rektor pedagogik

Löpande lokalfrågor Helen Lickfett

Birger Waern

Tjänstefördelning Rektor

Betygsfrågor Rektor

Byte av språkval Rektor

Internationalisering Katharina Cyon

Biträdande rektor pedagogik

Svenska som andraspråk Biträdande rektor pedagogik

Anställning korttidsvikarier Helen Lickfett

Eva Söderbäck Susanne Tistad Johanna Kvant

Anställning långtidsvikarier Susanne Tistad

Johanna Kvant

Anställning tillsvidare Susanne Tistad

Johanna Kvant Planering schemabrytande aktiviteter Peter Kanth

Övningsskola – vardagliga beslut Karin Wigert

Biträdande rektor pedagogik

Matråd Rektor

(3)

Närmaste chef (personalansvarig)

Patrik Nimmerstam Susanne Tistad Johanna Kvant

Susanne Tistad Tom Klackenberg Daniel Isaksson Norlén

Johanna Kvant Mickael Engdahl Magdalena Hafsten

Malin Källenfors Annika Rääf Jenny Mohr

Lena Petré Bodil Fagerberg Erika Bark

Erik Wernolf Oksana Kulatska Björn Carlson

Kristina Gustavsson Anna Nummi Patrik Mattsson

Katharina Cyon Stina Jonsved Erik Törner

Peter Kanth Sandra Rundqvist Kerstin Wallander

Ann Gille-Johnsson Gloria Jabalquinto Charlotte Bjerborn

Madelene Winquist Djibril Koumé Monica Rydell

Karin Wigert Miran Kegl Sara Östling

Kenth Granström Kristina Sundberg Siv Karlsson

Nisse Larsson Adrian Bonds Marie Sunnerfors

Desirée Netterberg Peter Sjöwall Love Sunnerfors

Cecilia Klang Isa Arbin Scarlett Larsson

Eva Nygren Viktor Norgren Eva-Lena Klint

Eva Söderbäck Ann-Helen Lundin Jonas Bångdal

Helen Lickfett Alf Nyberg Hans Öhrn

Birger Waern Hanna Ohlsén Ann-Charlott Björnström

Fuerst

Ole Vevle Maria Cuevas Lena Jansson

Eva Stiber Amanda Nejderyd*

Petter Linde Frida Landskog-Serrat Felix Lindén Björn Younger Carlsson Eskil Sköldkvist William Wallin

Simon Mårell* Petra Charpentier

Rikard Rosén Monika Mellqvist*

Dan Enström (tjl) Martin Krantz (tjl) Ola Hammar (tjl) Emma Hindrikes (tjl)

*= faktisk närmaste chef finns på annan arbetsplats

References

Related documents

En skola för alla – Begreppet menar vi innebär att alla elever oavsett vilken skolform de går i får rätt förutsättningar för att kunna utvecklas. Det vill säga att skolpersonal

Viktor har inte själv något klassificerat funktionshinder för det är istället hans föräldrar som har båda en dövhet och använder teckenspråk som har påverkat hans beteende

svårdefinierat begrepp. Däremot definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd som barn som kan behöva hjälp och stöd i olika situationer och perioder. Barn i behov

Idag ökar antalet elever som inte når målen i skolan, och Sverige halkar efter i flera internationella undersökningar när det gäller både matematik, svenska och andra ämnen.

Studiens bidrag till forskningsområdet är att nya röster hörts vad beträffar synen på verksammas förutsättningar att tillgodose alla barns olikheter inom förskolan. Mycket av

Inom detta perspektiv söks svar på frågor så som vilka samverkansformer finns för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd.. Omstruktureringar samt förändringar

Uppsatsen riktar sig till lärarstuderande som önskar bli medvetna om problematiken att definiera och identifiera fenomenet kring begreppet barn i särskilt behov av stöd med

Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt eller i form av anpassad studiegång enligt får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt